عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15092
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/10/1
  • تعداد مواد:12
  • دستگاه مجری:[وزارت امور خارجه][وزارت كشور][وزارت نيرو][وزارت پست و تلگراف و تلفن][سازمان امور اداري و استخدامي كشور][وزارت راه و ترابري][گمرك ايران][وزارت جهاد سازندگي][وزارت كشاورزي][وزارت اطلاعات][نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ][سازمان حمل و نقل و پايانه هاي كشور][سازمان دامپزشكي كشور][سازمان برنامه و بودجه کشور]
مصوبه‌‌ شوراي عالي اداري در تاریخ 1375/8/29

-

شوراي عالي اداري درهفتادمين جلسه مورخ 29/8/75 بنا به پيشنهاد مشترک سازمان امور اداري واستخدامي کشور ووزارتخانه هاي راه وترابري وکشور نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران )به منظور ايجاد هماهنگي ميان دستگاههاي مستقر درمرزهاي زميني ودرجهت ساماندهي وتسهيل وتسريع امور حمل ونقل مسافر وکالا درمبادي ورودي وخروجي مجاز زميني کشور اعم از جاده اي وريلي)موارد ذيل را تصويب نمود:

به منظور تدوين وتنظيم سياستهاي اجرايي لازم وايجاد هماهنگي درروشهاي اجرايي مشترک ونظارت برامور [...ادامه]

وزارت راه وترابري دبيرخانه شوراي مذکور دربند 1) اين مصوبه ميباشد که مسئوليت [...ادامه]

سازمان حمل ونقل وپايانه هاي کشور طرحهاي معماري ونقشه استقرار جانمايي)واحدهاي اجرايي ذيربط [...ادامه]

سازمان حمل ونقل وپايانه هاي کشور براساس تصميم شورا ي ساماندهي مبادي ورودي وخروجي [...ادامه]

آندسته از دستگاههاي دولتي که به موجب وظايف قانوني ملزم به حضور درمبادي ورودي [...ادامه]

اداه امور وهماهنگي فعاليتهاي کليه پايانه هاي مرزي به عهده سازمان حمل ونقل وپايانه [...ادامه]

دستگاههاي دولتي ذيربط اراضي موردنياز جهت احداث پايانه هاي مرزي کشور راکه طرحهاي معماري [...ادامه]

اعتبارات مورد نياز جهت احداث و تکميل ، توسعه و نگهداري پايانه هاي [...ادامه]

تجهيزات اداري مورد نياز گذرنامه نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در پايانه هاي [...ادامه]

10ـ وزارتخانه هاي جهاد سازندگي ، نيرو ،پست و تلگراف و تلفن و ساير [...ادامه]

11ـ سازمان حمل و نقل و پايانه هاي کشور ظرف مدت دو ماه تشکيلات [...ادامه]

12ـ وزير راه و ترابري مسئول اجراي مفاد اين مصوبه ميباشد و دبير خانه [...ادامه]

[امضاء] .معاون رئيس جمهوري اسلامي ايران و دبير شوراي عالي اداري – سيد محمد مير [...ادامه]