عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

ماده 20ـ

موافقتنامه حاضر پس از لازم‌الاجرا شدن براي مدت پنج سال معتبر مي‌باشد و در پايان اين مدت خودبخود براي دوره‌هاي پنج ساله ديگر‌تمديد خواهد شد، مگر اينكه يكي از طرفين شش ماه قبل از پايان مدت مزبور به صورت كتبي تمايل خود را جهت تجديدنظر در مفاد و يا فسخ آن‌اعلام نمايد.
اين موافقتنامه در تاريخ ششم آبان‌ماه 1373 هجري شمسي برابر با 28 اكتبر 1994 ميلادي در شهر تهران در دو نسخه به زبانهاي فارسي، ارمني و‌انگليسي تنظيم گرديد كه هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردار خواهد بود. در صورت بروز هرگونه اختلاف نظر در مورد تفسير اين موافقتنامه، متن‌انگليسي ملاك عمل قرار خواهد گرفت.
از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران
از طرف دولت جمهوري ارمنستان