عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15088
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/09/26
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي]
  • یادداشت:موافقتنامه ضميمه داراي 20 ماده است.
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 1375/8/15
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان در تاریخ 1375/9/7

قانون موافقتنامه همكاريهاي فرهنگي، علمي و آموزشي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ارمنستان