عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

ماده 16ـ

طرفين متعاهد در زمينه استرداد اموال، اشياي فرهنگي، تاريخي، هنري و ملي و اموالي كه به صورت غيرقانوني از هريك از دو كشور خارج‌شده به كشور اصلي، همكاري خواهند نمود.