عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

ماده 13ـ

طرفين متعاهد همكاري بين سازمانهاي راديو تلويزيوني دو كشور را مورد حمايت قرار داده و انعقاد قراردادهاي دوجانبه بين سازمانهاي‌مربوط در دو كشور را تشويق خواهند كرد.