عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

ماده 10ـ

طرفين متعاهد همكاري بين سازمانهاي ورزشي دو كشور را تشويق و ضمن تبادل آخرين اطلاعات و تجربيات علمي و ورزشي موجبات‌شركت متقابل دو كشور را در مسابقات و سمينارهاي بين‌المللي ورزشي فراهم خواهند ساخت.