عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

ماده 5ـ

طرفين متعاهد مبادله استادان، محققين، علما، دانشمندان، هنرمندان، معلمان و كارشناسان در زمينه‌هاي آموزشي و هنري را تشويق و‌تسهيلات لازم را جهت مسافرت آنان فراهم خواهند ساخت.