عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

ماده 3ـ

طرفين متعاهد همكاري بين دانشگاهها، موسسات علمي، تحقيقاتي، آموزشي، آموزش فني و حرفه‌اي، آزمايشگاههاي علمي، موزه‌ها،‌كتابخانه‌هاي ملي، مراكز اسناد و ساير مراكز فرهنگي، هنري، علمي و فني دو كشور را تشويق و بدين منظور تسهيلات لازم را فراهم خواهند ساخت.