عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 2ـ

طرفين متعاهد همكاري مشترك در زمينه‌هاي فرهنگي، علمي، فني، آموزشي، هنري و ساير امور مربوط را تشويق نموده و تسهيلات لازم را‌جهت انجام اقدامات زير فراهم خواهند ساختـ
‌الف ـ مبادله كتب، نشريات، عكس، اسلايد، نوار، فيلم و ميكروفيلم و كارشناس در زمينه‌هاي آموزشي، تاريخي، فرهنگي، هنري، باستان شناسي،‌جهانگردي، ورزشي و مبارزه با بيسوادي.
ب ـ مبادله هنرمندان و گروههاي هنري در زمينه‌هاي مورد توافق طرفين.
ج ـ برگزاري هفته‌هاي فرهنگي و فيلم و نيز مجالس سخنراني و شبهاي شعر.
‌د ـ تشكيل نمايشگاههاي مختلف از جمله كتاب و آثار هنرهاي تجسمي و سنتي، صنايع دستي و علمي و شركت در نمايشگاهها.
هـ گنجاندن مطالب و اطلاعات مفيد و صحيح از تاريخ، فرهنگ و جغرافياي كشور طرف متقابل در كتابهاي درسي خود.
و ـ همكاري در زمينه‌هاي ميراث فرهنگي و تاريخي از طريق سازمانهاي ذيربط دو كشور.