عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15061
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/08/22
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي]
  • یادداشت:موافقتنامه ضميمه شامل 16 ماده مي باشد.
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 1375/7/15
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان در تاریخ 1375/7/29

قانون موافقتنامه همكاريهاي فرهنگي، علمي و آموزشي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري گرجستان