عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15041
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/07/29
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت مسكن و شهرسازي]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/7/15

‌اصلاح آيين‌نامه ايجاد و احداث شهرهاي جديد

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.7.15 بنا به پيشنهاد شماره 100.12974 مورخ 1374.8.21 وزارت مسكن و شهرسازي، تصويب نمود:
‌متن زير جايگزين ماده (6) آيين‌نامه ايجاد و احداث شهرهاي جديد ‌موضوع تصويب‌نامه شماره .23240ت 276ه مورخ 1371.6.25) مي‌شود:


روابط زیرمجموعه