عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 6 ـ

طرح‌هاي تفصيلي شهر جديد يا تغييرات بعدي آن، همچنين نقشه‌هاي تفكيك زمينهاي جديد، به تصويب كميته‌اي با شركت اعضاي كميسيون ماده 5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ مصوب 1351 ـ مي‌رسد. ‌در تركيب كميته ياد شده مدير عامل شركت عمران شهر جديد به جاي شهردار حضور خواهد داشت".


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه