عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

2 ـ

بعد از ايجاد دهستان كوير مطابق بند 1) اين تصويب‌نامه، دهستان مزبور از بخش مركزي شهرستان كاشان منتزع شده و بخش كويران به مركزيت روستاي‌ابوزيدآباد مشتمل بر دهستانهاي كويران و كوير در تابعيت شهرستان كاشان ايجاد و تأسيس شود.