عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15027
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/07/12
  • تعداد مواد:3
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/5/28
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1375/6/26

تصويب نامه راجع به ‌اصلاحات تقسيماتي در استان اصفهان

اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.5.28 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران ‌موضوع تصويب‌نامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.11764 مورخ 1374.11.25 وزارت كشور، در اجراي مواد(3)، (6) و(7) قانون‌تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ به استناد ماده (13) قانون ياد شده و ماده (19) آيين‌نامه اجرايي قانون مذكور تصويب نمودند:
‌اصلاحات تقسيماتي زير با رعايت ترتيب بندها در استان اصفهان انجام شود:


روابــــط صریـــــــــح