عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15026
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375.7.11
مصوبه‌‌ شماره 15 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاریخ 1375/2/9

‌راي ديوان عدالت اداري در رابطه با آراء صادره از هيات تجديدنظر ديوان 506)

‌شماره ه‍ـ 152.73. 1375.3.26
‌تاريخـ 75.2.9 شماره دادنامهـ 15 كلاسه پروندهـ 152.73
‌مرجع رسيدگي ـ ‌هيات عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: سازمان كشاورزي گرگان و گنبد
‌موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از هيات تجديدنظر ديوان عدالت اداري
‌مقدمه:
‌الف ـ هيات تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ت 292.72.2 موضوع تقاضاي تجديدنظر اداره كل كشاورزي گرگان وگنبد نسبت به دادنامه شماره431ـ 430 مورخه 72.5.11 صادره ازشعبه ششم ديوان عدالت اداري در پرونده كلاسه 1706.61 و 1702.71 طي دادنامه شماره 337ـ 72.9.24 با‌توجه به عدم الزام طرف شكايت به واگذاري زمين به شكات اعتراض را موجه تشخيص و با فسخ دادنامه‌هاي معترض عنه حكم به رد شكايت صادر‌نموده است.
ب ـ هيات تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ت 227.72.2 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان كشاورزي گرگان و گنبد نسبت به دادنامه شماره319 ـ 301 مورخ 72.3.29 صادره از شعبه ششم طي دادنامه شماره 235ـ 73.6.9 چنين راي صادر نموده است، نظر به اينكه ايراد موجهي كه فسخ‌دادنامه بدوي را ايجاب نمايد اقامه و ابراز نگرديده و بر كيفيت رسيدگي و اصدار دادنامه‌هاي معترض عنه ايراد شكلي بنظر نمي‌رسد، بنابر مجموع‌مراتب مارالذكر دادنامه‌هاي بدوي تاييد مي‌شود.
‌هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهْْ الاسلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و‌پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي‌نمايد.