عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌راي هيات

‌با توجه به انتزاع سازمان دامپزشكي كشور از وزارت كشاورزي و الحاق آن بهمراه پرسنل و امكانات مربوط به وزارت جهاد سازندگي بر اساس قانون‌تفكيك وظايف وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهاد سازندگي مصوب 69.6.11 و نظربه اينكه زمين مورد نظر براي واگذاري به كاركنان از جمله اراضي‌ملي شده بوده و عينا" در اختيار وزارت جهاد سازندگي قرار گرفته است و با عنايت به اينكه در زمان واگذاري زمين به كاركنان وزارت كشاورزي، شكات ‌كاركنان سازمان دامپزشكي) جزو مستخدمين وزارت جهاد سازندگي بوده و رابطه استخدامي با وزارت كشاورزي نداشته‌اند، فلذا صدور راي بر‌محكوميت وزارت كشاورزي وجاهت قانوني نداشته، بنا بمراتب راي شماره 337 مورخ 72.9.24 هيات تجديدنظر با اكثريت آراء اصح تشخيص‌مي‌شود. اين راي باستناد ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
‌رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري ـ اسماعيل فردوسي پور


روابــــط صریـــــــــح