عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌راي هيات

‌مطابق ماده 4 قانون تاسيس شركت مخابرات مصوب تيرماه 1350 تعرفه خدمات مخابراتي و سپرده و وديعه و حق الاشتراك و اضافه مكالمات و‌هزينه تغيير مكان وسائل مخابراتي مشتركين ازطرف شركت تهيه و پس از تصويب مجمع عمومي بموقع اجراء گذارده خواهد شد. با توجه به اينكه‌مصوبه مورد شكايت به تصويب مجمع عمومي نرسيده است، عليهذا اكثريت اعضاء هيات عمومي ديوان عدالت اداري مصوبه مذكور را مخالف قانون‌تشخيص و ابطال مي‌نمايد.
‌رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري ـ اسماعيل فردوسي پور