عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14504
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/6/17
  • تعداد مواد:29
مصوبه‌‌ مقام معظم رهبري و فرماندهي کل قوا در تاریخ 1375/5/7

«اساسنامه بنياد تعاون بسيج»

ماده 1ـ بنياد تعاون بسيج که دراين اساسنامه«بنياد»ناميده ميشود موسسه اي غيرانتفاعي،با شخصيت حقوقي ومالي مستقل [...ادامه]

ماده 2ـ مرکز اصلي بنياد درتهران است وبرابر ضوابط اساسنامه ميتوانددر مراکز استانها نمايندگي ايجاد [...ادامه]

ماده 3ـ مدت فعاليت بنياداز تاريخ تصويب اساسنامه 7/5/1375)نامحدود است.

ماده 4ـ اهداف بنياد عبارت است از: الفـ ايجاد فرهنگ تعاون وهمکاري درميان بسيجيان وپشتيباني [...ادامه]

ماده 5ـ شرايط بسيجيان تحت پوشش بنياد توسط نيروي مقاومت سپاه ابلاغ ميشود.

ماده 6ـ وظايف بنياد دراجراي بندالف ماده 4بشرح زير ميباشد: 1ـ هدايت وپشيتباني از بسيجيان [...ادامه]

ماده 7ـ ارائه خدمات مذکور دربند ب ماده 4به بسيجيان،صرفا ا ز طريق موسسات خدماتي [...ادامه]

ماده 8ـ موسسات فوق الذکر غيرانتفاعي هستند وهزينه هاي خودرا از بنياد دريافت مينمايد وبه منظور [...ادامه]

ماده 9ـ مرکز موسسات تهران است ودرصورت ضرورت با تصويب هيئت امنا ميتوانند درخارج از تهران [...ادامه]

ماده 10ـ مديران موسسات با پيشنهاد مديرعامل وتصويب هيئت مديره انتخاب ميشوند.

ماده 11ـ موسسات درچارچوب اساسنامه حاضر واختيارات وضوابط مصوب هيئت مديره فعاليت مينمايند.

ماده 12ـ درآمدهاي مجموعه بنياد بنياد،نمايندگي هاي بنياد،موسسات وشعب آنها)مشمول ماده 133 قانون مالياتهاي مستقيم [...ادامه]

ماده 13ـ مسئولين وپرسنل بنياد وموسسات آن ازبين بسيجيان يا پرسنل نيروي مقاومت تامين ميشوند ومطابق [...ادامه]

ماده 14ـ ازکان بنياد عبارتنداز: الفـ هيئت امنا بـ هيئت مديره جـ مديرعامل [...ادامه]

ماده 15ـ هيئت امنا مرکب ا زافراد زيرميباشد: الفـ فرمانده نيروي مقاومت بسيج رييس [...ادامه]

ماده 16ـ وظايف هيئت امنا: الفـ پيشنهاد موارد ذيل ا زطريق مبادي ذيربط به محضر [...ادامه]

ماده 17ـ هيئت مديره بنياد متشکل از پنج نفر 3نفر از بسيجيان ويژه و2نفراز پاسداران [...ادامه]

ماده 18ـ وظايف واختيارات هيئت مديره بشرح زير است: الفـ بررسي وتاييد آئيننامه ها،دستورالعملها وجزئيات [...ادامه]

ماده 19ـ مديرعامل برابر پيشنهاد هيئت مديره وبا تصويب هيئت امنا از بين اعضاي هيئت مديره [...ادامه]

ماده 20ـ وظايف واختيارات مديرعامل: الفـ اجراي مصوبات هيئت امناءوهيئت مديره وانجام هرگونه اقدام درمحدوده [...ادامه]

ماده 21ـ بنياد داراي دونفربازرس براي بازرسي وحسابرسي مالي وبازرسي فني واجرايي ميباشدکه توسط هيئت [...ادامه]

ماده 22ـ بازرسان مکلفند درباره صحت ودرستي صورت دارايي وصورتحساب دوره عملکرد وحساب سود وزيان [...ادامه]

ماده 23ـ بازرسان مکلفند هرگونه تخلفات بنياد از قوانين ومقررات وابلاغيه ها واساسنامه بنياد ومصوبات [...ادامه]

ماده 24 ـ هريک از اعضاي هيئت امنا از تمامي اختيارات بازرسين برخوردارميباشند.

ماده 25 ـ سرمايه بنياد عبارت است از کليه اموالي که بنياد تعاون بسيج درحال حاضر [...ادامه]

ماده 26ـ سال مالي بنياد از اول فروردين ماه هرسال تاپايان اسفندماه همان سال ميباشد به [...ادامه]

ماده 27ـ درصورت انحلال بنياد،پس از تصفيه ،کليه اموال ودارايي هاي بنياد دراختيار مقام معظم ولايت [...ادامه]

ماده 28ـ هيچيک از اعضاي هيئت امنا ، هيئت مديره،بازرسان وپرسنل مجموعه بنياد نمتوانند درمعاملات بنياد [...ادامه]

ماده 29ـ بنياد تعاون بسيج ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين اساسنامه ميبايست وضعيت خودرا [...ادامه]

[امضاء] اين اساسنامه در29 ماده و6 تبصره در تاريخ 7/5/1375 بتصويب مقام معظم رهبري و [...ادامه]