عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14991
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/6/1
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 1375/5/7
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان در تاریخ 1375/5/8

قانون چگونگي پرداخت حقوق پرسنل وظيفه نيروهاي مسلح


روابــــط صریـــــــــح