عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

ماده 668-

هر كس با جبر و قهر يا با اكراه و تهديد ديگري را ملزم به دادن نوشته يا سند يا امضاء و يا مهر نمايد و يا سند و نوشته‌اي كه متعلق به او‌يا سپرده به او مي‌باشد را از وي بگيرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا 74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.


روابــــط صریـــــــــح