عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14943
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/4/4
  • تعداد مواد:233
  • دستگاه مجری:[وزارت دادگستري]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 1375/3/2
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان در تاریخ 1375/3/6

كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي ( ‌تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده)

‌فصل اول ـ جرايم ضد امنيت داخلي و خارجي كشور

‌فصل دوم ـ اهانت به مقدسات مذهبي و سوء‌قصد به مقامات داخلي

‌فصل سوم ـ سوء‌قصد به مقامات سياسي خارجي

‌فصل چهارم ـ تهيه و ترويج سكه قلب

‌فصل پنجم ـ جعل و تزوير

‌فصل ششم ـ محو يا شكستن مهر و پلمب و سرقت نوشته‌ها از اماكن عمومي

‌فصل هفتم ـ فرار محبوسين قانوني و اخفاي مقصرين

‌فصل هشتم ـ غصب عناوين و مشاغل

‌فصل نهم ـ تخريب اموال تاريخي، فرهنگي

‌فصل دهم ـ تقصيرات مقامات و مأمورين دولتي

‌فصل يازدهم ـ ارتشاء و ربا و كلاهبرداري

‌فصل دوازدهم ـ امتناع از انجام وظايف قانوني

‌فصل سيزدهم ـ تعديات مأمورين دولتي نسبت به دولت

‌فصل چهاردهم ـ تمرد نسبت به مأمورين دولت

‌فصل پانزدهم ـ هتك حرمت اشخاص

‌فصل شانزدهم ـ اجتماع و تباني براي ارتكاب جرايم

‌فصل هفدهم ـ جرايم عليه اشخاص و اطفال

‌فصل هجدهم ـ جرايم ضد عفت و اخلاق عمومي

‌فصل نوزدهم ـ جرايم بر ضد حقوق تكاليف خانوادگي

‌فصل بيستم ـ قسم و شهادت دروغ و افشاء سر

‌فصل بيست و يكم ـ سرقت و ربودن مال غير

‌فصل بيست و دوم ـ تهديد و اكراه

‌فصل بيست و سوم ـ ورشكستگي

‌فصل بيست و چهارم ـ خيانت در امانت

‌فصل بيست و پنجم ـ احراق و تخريب و اتلاف اموال و حيوانات

‌فصل بيست و ششم ـ هتك حرمت منازل و املاك غير

‌فصل بيست و هفتم ـ افتراء و توهين و هتك حرمت

‌فصل بيست و هشتم ـ تجاهر به استعمال مشروبات الكلي و قماربازي و ولگردي

‌فصل بيست و نهم ـ جرايم ناشي از تخلفات رانندگي

ماده 726- هر كس در جرائم تعزيري معاونت نمايد حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در قانون براي [...ادامه]

ماده 727- جرائم مندرج در مواد 558، 559، 560، 561، 562، 563، 564، 565، 566 قسمت اخير ماده 596، [...ادامه]

ماده 728- قاضي دادگاه مي‌تواند با ملاحظه خصوصيات جرم و مجرم و دفعات ارتكاب جرم در موقع صدور [...ادامه]

ماده 729-كليه قوانين مغاير با اين قانون ملغي است.

[امضاء] اين قانون به عنوان كتاب پنجم ـ تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده به قانون مجازات اسلامي مصوب [...ادامه]


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه