عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

ماده 657-

هر كس مرتكب ربودن مال ديگري از طريق كيف‌زني ـ جيب‌بري و امثال آن شود به حبس از يك تا پنج سال و تا 74) ضربه شلاق‌محكوم خواهد شد.