عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

ماده 557-

هر كس علني و به صورت غير مجاز لباس‌هاي رسمي يا متحدالشكل مأموران كشورهاي بيگانه يا نشان‌ها يا مدال‌ها يا ساير امتيازات‌دولت‌هاي خارجي در ايران را مورد استفاده قرار دهد به شرط معامله متقابل و يا در صورتي كه موجب اختلال در نظم عمومي گردد مشمول مقررات‌ماده فوق است.