عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 3 ـ

موارد زير از پرداخت وروديه معاف مي‌باشندـ
‌الف) پژوهشگران و محققان با ارايه تأييديه از مراكز تحقيقاتي و علمي مربوط
ب) مدعوين و ميهمانان رسمي دولت با ارايه دعوتنامه مربوط
ج) افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني ‌ره) و سازمان بهزيستي، آزادگان، جانبازان و خانواده‌هاي معظم شهدا با ارايه معرفي نامه از مراجع ذيربط
‌د) كاركنان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلام و سازمانهاي وابسته و خانواده‌هاي آنها
ه) اشخاصي كه به منظور انجام فرايض و آيين‌هاي ديني در ساعات مقرر وارد مساجد و اماكن متبركه مي‌شوند.
‌و) بازديدهاي گروهي دانش‌آموزان و دانشجويان به همراه معلمان، استادان و سرپرستان آنها
‌ز) بازديد كليه دانش‌آموزان و دانشجويان در ايام دهه فجر با ارايه كارت شناسايي يا معرفي‌نامه
‌تبصره ـ مبلغ وروديه دانش‌آموزان، دانشجويان، معلمان و استادان دانشگاه‌ها در غير از موارد مذكور در بندهاي فوق، به ميزان نصف مبلغ مقرر خواهد بود.


روابــــط صریـــــــــح