عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14948
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/4/10
  • تعداد مواد:5
  • دستگاه مجری:[وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/3/27

‌آيين‌نامه اجرايي تبصره(45) اصلاحي قانون بودجه سال 1343 كل كشور

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.3.27 بنا به پيشنهاد شماره 1.22521.102.2509 مورخ 1374.12.14 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد‌تبصره 45) اصلاحي قانون بودجه سال 1343 كل كشور و با رعايت بند ‌د) ماده 55) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين‌مصوب 1373، آيين‌نامه اجرايي تبصره ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه