عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

5 ـ

چنانچه مؤسسات مشمول، بدون درافت عوارض مذكور مبادرت به فروش نمايند، موظفند از منابع داخل خود نسبت به تأييد معادل عوارض متعلق اقدام‌نمايند.