عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14929
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/3/19
  • تعداد مواد:6
  • دستگاه مجری:[وزارت آموزش و پرورش][سازمان برنامه و بودجه کشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/2/26

‌اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند "‌د" تبصره (8)‌ قانون بودجه سال 1375 كل كشور

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.2.26 بنا به پيشنهاد شماره 76.355 مورخ 1375.1.28 وزارت آموزش و پورش، آيين‌نامه اجرايي بند "‌د" تبصره 8)‌قانون بودجه سال 1375 كل كشور موضوع تصويب‌نامه شماره .15185ت 16392 هر مورخ 1374.12.28 را به شرح زير اصلاح نمود:


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه