عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده واحده ـ

استان قم به مركزيت شهر قم و متشكل از بخش‌هاي مركزي خلجستان، جعفرآباد و كهك ايجاد و تأسيس مي‌شود.
‌تبصره 1 ـ با انتزاع شهرستان قم از استان تهران پرسنل سازماني، وسايل و تجهيزات، بودجه و اعتبارات مربوط به تناسب از محل امكانات استان‌تهران كس و به استان جديد تخصيص و منتقل مي‌شود.
‌معاون اول رياست جمهوري، وزراي كشور و امور اقتصادي و دارايي و رؤساي سازمان‌هاي برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور، مسئول‌اجراي مفاد اين تبصره خواهند بود.
‌تبصره 2 ـ هر گونه تغييرات بعدي اين استان تابع قوانين و مقررات تقسيمات كشوري مي‌باشد.