عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14920
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/3/3
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور]
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان در تاریخ 1375/2/12
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 1375/2/4

قانون ايجاد استان قم