عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1375/1/1

‌ماده 10 ـ

سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي و همچنين بنياد مسكن انقلاب اسلامي موظفند فهرستي از اعتبارات مصوب طرح، تخصيص‌اعتبار سالانه طرح بر حسب گروه‌هاي چهارگانه، درجه پيچيدگي و سختي ساخت و ميزان حق‌الزحمه پرداختي هر طرح را تهيه و پس از تأييد ذيحساب مربوط،‌در اختيار بازرسان قانون واحدهاي سازمان مذكور براي طرح در مجمع عمومي يا شوراي عالي آنان قرار دهند.
‌تبصره ـ بنياد مسكن انقلاب اسلامي مكلف است گزارش عملكرد منابع دريافتي از محل طرح‌هاي عمراني را همراه با پيشرفت فيزيكي عمليات انجام شده را هر‌سه ماه يك بار بر اساس مفاد اين آيين‌نامه به سازمان برنامه بودجه گزارش نمايد.