عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :14908
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1375/2/20
  • شماره ابلاغ :21655/ت16306ه
  • تاریخ ابلاغ :1375/2/8
  • تعداد مواد:11
  • دستگاه مجری:[وزارت مسکن و شهرسازي][سازمان برنامه و بودجه کشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران مورخ 1375/1/29

‌آيين‌نامه اجرايي تبصره ( 44) قانون بودجه سال 1375 كل كشور

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.1.29 بنا به پيشنهاد شماره 5568 ـ 65184.4 ـ 102 مورخ 1374.12.2 سازمان برنامه و بودجه و در اجراي تبصره(44) قانون بودجه سال 1375 كل كشور، آيين‌نامه اجرايي تبصره يادشده را به شرح زير تصويب نمود:

‌ماده 1 ـ عبارتهاي زير داراي تعاريف مشروح مربوط مي‌باشندـ ‌الف ـ حجم عمليات [...ادامه]

‌ماده 2 ـ به منور كاهش هزينه‌هاي غير ثابت وابسته و هزينه‌هاي سربار در اجراي طرح‌هاي عمراني [...ادامه]

‌ماده 3 ـ تعيين ميزان حق‌الزحمه طرح با اعمال درجه پيچيدگي و سختي ساخت آنها K) [...ادامه]

‌ماده 4 ـ ضريب محروميت منطقه و شرايط اقليمي آن Mn) به ميزان پنجاه درصد [...ادامه]

‌ماده 5 ـ جمع حق‌الزحمه‌هاي هر طرح نبايد از دو و نيم درصد 2.5%) مبالغ تخصيص [...ادامه]

‌ماده 6 ـ حق‌الزحمه هر طرح در طول سال به صورت علي‌الحساب خواهد بود و در پايان [...ادامه]

‌ماده 7 ـ تعيين حق‌الزحمه‌ها به عهده ذيحسابهاي طرحها مي‌باشد كه با تأييد رؤساي واحدهاي سازماني مربوط [...ادامه]

‌ماده 8 ـ اعتبار حق‌الزحمه هر طرح با توجه به نوع طرح در گروه‌هاي چهارگانه موضوع ماده [...ادامه]

‌ماده 9 ـ منظور نمودن هزينه‌هاي نيروي انساني در موافقت‌نامه‌هاي طرح‌هاي عمراني تحت عنوان "‌خدمات قراردادي" موضوع [...ادامه]

‌ماده 10 ـ سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي و همچنين بنياد مسكن انقلاب اسلامي [...ادامه]

‌ماده 11 ـ سازمان برنامه و بودجه حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين آيين‌نامه [...ادامه]

[امضاء]حسن حبيبي ـ معاون اول رييس جمهور


روابــــط صریـــــــــح