عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 9 ـ

منظور نمودن هزينه‌هاي نيروي انساني در موافقت‌نامه‌هاي طرح‌هاي عمراني تحت عنوان "‌خدمات قراردادي" موضوع ماده 5) اين آيين‌نامه و"‌هزينه‌هاي جانبي" شامل مواد 3)، 4)، 6)، 7) اين آيين‌نامه غير از حق‌الزحمه خدمات مديريت كه اعتبار آن از بودجه عمومي دولت تأمين مي‌شود در‌موافقت‌نامه‌هاي طرح‌هاي عمراني مشمول اين آيين‌نامه مجاز نمي‌باشد.