عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1375/1/1

‌ماده 7 ـ

تعيين حق‌الزحمه‌ها به عهده ذيحسابهاي طرحها مي‌باشد كه با تأييد رؤساي واحدهاي سازماني مربوط در پايان هر ماه به حساب درآمد هر سازمان نزد‌خزانه‌داري كل واريز مي‌شود. برداشت از حسابهاي مذكور در حدود بودجه مصوب مجاز خواهد بود.