عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1375/1/1

‌ماده 3 ـ

تعيين ميزان حق‌الزحمه طرح با اعمال درجه پيچيدگي و سختي ساخت آنها K) بر اساس گروه‌هاي چهارگانه به شرح جدول زير تعيين مي‌گردد.
گروه
درجه پيچيدگي
1
1.5
2
1.8
3
2.1
4
2.5
‌گروه يك شاملـ اجراي طرح‌هاي هادي روستايي، انبارها، اردوگاه‌هاي جهانگردي، زمين‌هاي ورزشي در فضاي باز، محوطه‌سازي و كارگاه‌هاي كوچك.
‌گروه دو شاملـ آپارتمانها، واحدهاي مسكوني، ساختمانهاي خوابگاه، مهمانسراي كوچك و متوسط، آسايشگاه‌هاي غير پزشكي، سالنهاي ورزشي سرپوشيده‌ساده و خانه‌هاي بهداشت، ساختمان پست، پليس، آتش‌نشاني كوچك، سالن غذاخوري، ميدان تره‌بار و ميوه، فروشگاه‌هاي كوچك، پاركينگ در طبقات،‌ساختمانهاي آموزشي ‌كودكستان، دبستان، راهنمايي، دبيرستان و هنرستان) و ساختمان ايستگاه‌هاي ساده وسايط نقليه زميني.
‌گروه سه شاملـ دانشسرا و مركز تربيت معلم، مجتمع‌هاي فني و حرفه‌اي، ساختمانهاي آموزش دانشگاهي، ساختمانهاي اداري، يا تجاري بزرگ، نمايشگاه‌ها،‌سالنهاي اجتماع و كنفرانس، ترمينال فرودگاه‌هاي داخلي، ساختمانهاي پست و پليس و آتش‌نشاني بزرگ، سالن غذاخوري بزرگ، درمانگاه، پلي‌كلينيك،‌مهمانسرا، آسايشگاه‌هاي پزشكي، استاديومهاي ورزشي سرپوشيده متوسط، كتابخانه‌ها، ندامتگاه‌ها، باشگاه‌ها و پناهگاه‌ها.
‌گروه چهار شاملـ بيمارستانها، آزمايشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي، بناهاي يادبود و مساجد، ترمينال فرودگاه‌هاي بين‌المللي، ساختمان موزه‌ها و استاديومهاي‌ورزشي سرپوشيده بزرگ.
‌تبصره ـ گروه طرح‌هايي كه عناوين آنها در گروه‌هاي چهارگانه ذكر نگرديده است با هماهنگي سازمان برنامه بودجه تعيين مي‌گردد.


روابط تنقیحی