عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1375/1/1

‌ماده 1 ـ

عبارتهاي زير داراي تعاريف مشروح مربوط مي‌باشندـ
‌الف ـ حجم عمليات عمرانيـ كليه طرح‌هاي عمراني ملي و استاني بنياد مسكن انقلاب اسلامي، و آن دسته از طرح‌هاي عمراني ملي وزارت مسكن و‌شهرسازي كه اجراي آنها به سازمان مذكور تفويض و اعتبار آنها از محل بودجه عمومي دولت تأمين مي‌گردد.
ب ـ تخصيص اعتبارـ تمام يا قسمتي از اعتبار مصوب طرح كه بر اساس پيشرفت فيزيكي به صورت درصدي از اعتبار مصوب جهت اجراي عمليات در اختيار‌دستگاه اجراي ذي‌ربط قرار مي‌گيرد.
ج ـ حق‌الزحمهـ درصدي از تخصيص اعتبار مصوب كه به عنوان درآمد در اختيار واحدهاي سازماني مذكور قرار مي‌گيرد تا بر اساس مفاد بودجه مصوب و‌آيين‌نامه‌هاي استخدامي، مالي و معاملاتي خود براي هزينه‌ها ‌نيروي انساني در چهارچوب قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت، اداري، مديريت و‌سرمايه‌اي و...) تعهد و پرداخت نمايند.