عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

جدول شماره 2): توزيع استاني تبصره 3)قانون بودجه سال 1375 كل كشور

 


ردیف نام استان تسهیلات پخش کشاورزی تسهیلات پخش تولید صنعتی تسهیلات پخش خدمات میزان اعتبار تخصیصی (جمع کل سهم استان ) تسهیلات پخش مناطق محروم و مرزی (جزیی از کل) طرحهای اشتغالزا (جزیی از کل)
1 مرکزی  14500 19500 6000 40000 13542 4086
2 گیلان  14000 19000 11000 44000 14083 20562
3 مازندران  26700 28300 11000 66000 23833 16654
4 آذربایجان شرقی 19500 23000 9500 52000 20583 12004
5 آذربایجان غربی 19000 24500 8500 52000 23833 11166
6 کرمانشاه  19000 26500 9500 55000 23291 13680
7 خوزستان  45000 35500 14500 95000 35209 23986
8 فارس  20500 28500 12000 61000 29793 17968
9 کرمان 22000 30000 13000 65000 24375 12878
10 خراسان  29000 37500 15500 82000 42250 24996
11 اصفهان 15500 2000 7500 43000 16792 12280
12 هرمزگان 26500 15000 4500 46000 17334 8092
13 سیستان وبلوچستان 29000 18000 6000 53000 30334 7818
  کردستان            
14 همدان 18000 20000 7000 45000 26542 5406
15 لرستان 13500 19000 7500 40000 15708 2898
16 ایلام 13500 18000 6500 38000 23833 10712
17 زنجان 14800 18700 6500 40000 17875 2464
18 چهارمحال وبختیاری 11000 14000 5000 30000 17334 3156
19 کهکیلویه و بویراحمد 11500 14500 4000 30000 14083 3790
  سمنان            
20 یزد 12000 15500 4500 32000 18416 4118
  بوشهر            
21 تهران 10500 15000 4500 3000 14625 1556
22 اردبیل 10000 13500 3500 27000 10833 1436
23   27000 14000 4000 45000 19500 5002
24   21000 24000 64000** 109000 10291 28808
25   12000 13500 4500 30000 15708 4484
               
جمع 475000***     525000            250000          1250000        520000       260000
خرید مدارس نیمه تمام                                                50000*           50000*              
اعتبار توزیع نشده                                                                       200000         80000           40000
جمع کل                                     475000       525000       300000          1500000        600000         3000000


اين اعتبار براي خريدمدارس نيمه تمام بند ه تبصره ) اختصاص دارد که پنجاه درصد 50%)آن به پيشنهاد وزارت آموزش وپرورش و تائيد سازمان برنامه وبودجه وپنجاه درصد 50%)آن به پيشنهادوزارت آموزش وپرورش وتأييد وزارت تعاون به سهم استانها اضافه خواهد شد . **مبلغ27ميليارد ريال از اين اعتبار به صدا وسيماو 22ميلياردريال به طرحههاي سينمايي،چاپ ونشرمطبوعات و هنر اختصاص دارد. ***مبلغ100ميلياردريالاز اعتباربخش کشاورزي به اجراي طرحهاي زير بنايي آب و خاک اختصاص دارد که به پيشنهاد وزارت کشاورزي وتأييد سازمان برنامه وبودجه از محل سهم بخش کشاورزي استانها با رعايت مفاد آيين نامه اجرايي تبصره اعطاء خواهد شد.