عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14908
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/2/20
  • تعداد مواد:20
  • دستگاه مجری:[سازمان برنامه و بودجه کشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/1/15

‌آيين‌نامه اجرايي تبصره ( 3) قانون بودجه سال 1375 كل كشور

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.1.15 بنا به پيشنهاد شماره 5889 ـ 6925.4 ـ 102 مورخ 1374.12.15 سازمان برنامه و بودجه و در اجراي تبصره 3)‌قانون بودجه سال 1375 كل كشور، آيين‌نامه اجرايي تبصره ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:

‌فصل اول ـ كليات

[امضاء]حسن حبيبي ـ معاون اول رييس جمهور

جدول توزيع تسهيلات اعتباري تبصره 3) قانون بودجه سال 1375 كل كشور ارقام به ميليون ريال)   الزامات (جزیی از کل) جمع کل سهم استان نام استان ردیف     مربوط به سفر مقامات پرورش میگو طرحهای سهم تعاونی خصوصی     اشتغالزا نقاط محروم تعاونی خصوصی تعاونی خصوصی             4086 13542 40000 18500 21500 مرکزی  1         20562 14083 44000 20000 24000 گیلان  2 5000 9000     16654 23833 66000 28600 37400 مازندران  3         12004 20583 52000 23000 29000 آذربایجانشرقی 4 3000 3000     11166 23833 52000 24500 27500 آذربایجانغربی 5         13680 23291 55000 29500 25500 کرمانشاه  6     11000 20000 23986 35209 95000 42000 53000 خوزستان  7         17968 29793 61000 28500 32500 فارس 8         12878 24375 65000 26000 39000 کرمان 9         24996 42250 82000 38000 44000  خراسان 10         12280 16792 43000 24500 18500  اصفهان  11     8000 15000 8092 17334 46000 24500 21500 هرمزگان  12     8000 15000 7818 30334 53000 28000 25000 سیستان وبلوچستان 13                   کردستان    3000 5000     5406 26542 45000 27000 18000 همدان 14         2898 15708 40000 18500 21500 لرستان 15 1000 1000     10712 23833 38000 24500 13500 ایلام  16 2000 2000     2464 17875 40000 20800 19200 زنجان 17         3156 17334 30000 18000 12000 چهارمحال بختیاری 18         3790 14083 30000 16000 14000 کهکیلویه وبویراحمد 19                   سمنان     2000 3000   4118 18416 32000 20000 12000 یزد 20                   بوشهر           1556 14625 30000 19000 11000 تهران 21         1436 10833 27000 15000 12000 اردبیل 22 3000 4000 8000 15000 5002 19500 45000 24600 20400   23 3000(قم) 4000(قم)     28808 10291 109000** 480000 61000   24         4484 15708 30000 18000 12000   25                       32000 31000 35000 65000 260000 520000 1250000 625000 625000 جمع     50000* 25000 25000 خرید مدارس [...ادامه]

جدول شماره 2): توزيع استاني تبصره 3)قانون بودجه سال 1375 كل كشور   ردیف نام استان تسهیلات پخش کشاورزی تسهیلات پخش تولید صنعتی تسهیلات پخش خدمات میزان اعتبار تخصیصی (جمع کل سهم استان ) تسهیلات [...ادامه]

جدول شماره 1ـ 2)توزيع استاني تبصره 3)قانون بودجه سال 1375كل كشور ردیف نام استان تسهیلات پخش کشاورزی تسهیلات پخش تولید صنعتی تسهیلات پخش خدمات میزان اعتبار تخصیصی (جمع کل سهم استان ) تسهیلات [...ادامه]

جدول شماره 2ـ 2)توزيع استاني تبصره 3)قانون بودجه سال 1375 كل كشور سهميه بخش خصوصي ) ردیف نام استان تسهیلات پخش کشاورزی تسهیلات پخش تولید صنعتی تسهیلات پخش خدمات میزان اعتبار تخصیصی (جمع کل سهم استان ) تسهیلات [...ادامه]


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه