عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1374/1/1

‌ماده 14 ـ

طرح مديريت ذخاير آب‌هاي مندرج در ماده (2) اين قانون با هدف شناسايي و معرفي ذخاير قابل بهره‌برداري بر اساس مطالعات و‌تحقيقات علمي شيلات تهيه مي‌گردد. اين طرح بايد در برگيرنده شرايط زماني، مكاني، مقداري، روشي، گونه‌اي و ابزاري صيد آبزيان باشد به نحوي كه‌بهره‌برداري پايدار از منابع آبزي را تضمين نمايد.
‌تبصره ـ شيلات مكلف است پروانه صيد را بر اساس طرح فوق صادر نمايد.


روابــــط صریـــــــــح