عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:800

مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1374

قانون بودجه سال 1375 كل كشور

اخذ پرونده از شعبه قديمي و ارجاع آن به شعبه جديد مجوز قانوني ندارد

آراي صادره از شعب ديوان عليه واحدهاي دولتي علي الاطلاق از ناحيه واحدها قابل تجديدنظر مي باشد

هزينه دادرسي دعاوي غير مالي در مرحله تجديدنظر برابر هزينه دادرسي مرحله نخستين است .

هزينه دادرسي لايحه اعتراضي موضوع بند 3 ماده (28) قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ده هزار ريال است

هزينه دادرسي دعاوي غير مالي و درخواست تأمين دليل و تأمين خواسته پنج هزار ريال است

تقاضاي واخواهي در دعاوي کيفري فاقد هزينه دادرسي است

هزينه دادرسي در امور حسبي پانصد ريال است

هزينه دادرسي و هزينه دفتر دو موضوع مختلف است و داراي مقررات جدا از هم مي باشند

قانون اجراي احکام مدني و آيين نامه اجراي اسناد رسمي لازم الاجرا هر کدام در جاي خود قابل اجرا هستند.

ادارات دولتي، بانکها، شرکتهاي دولتي، نهادهاي انقلابي و شهرداريها از پرداخت هزينه هاي اجرايي معاف نيستند.

اتومبيل با توجه به شقوق ماده (65) قانون اجراي احکام مدني جزء مستثنيات دين نيست .

چنانچه محکوم به ارز خارجي بوده و امکان تهيه آن باشد از همان ارز به محکوم له داده مي شود در غير اين صورت قيمت ريالي محکوم به به ايشان پرداخت مي گردد.

چنانچه دولت ظرف يک سال و نيم از تاريخ انقضاي سال صدور حکم، محکوم به را نپردازد مطابق مقررات قانون اجراي احکام مدني عمل مي شود.

زوجه از ابنيه و اعياني غير منقول شامل آب قنات، چاه، موتور، چشمه، تأسيسات و نظاير آن ارث مي برد.

تصادف دو وسيله نقليه که به هر دو خسارت وارد شود طبق ماده (336) قانون مجازات اسلامي عمل مي شود و چنانچه تصادف منجر به فوت راننده مقصر باشد، خسارات وارده به طرف از ورثه قابل مطالبه است .

نظريّه 6779/7 ـ 23/12/1374 اداره كل حقوقي قوّه ‏قضائيه

ماده (20) قانون حمايت خانواده به قوت خود باقي است .

استفاده زوج از گواهي عدم امکان سازش توافقي بدون موافقت زوجه ممکن است ولي زوجه بدون موافقت زوج نمي تواند از آن استفاده کند،

دادگاه در صورت احراز وقوع طلاق در خارج از دادگاه، حکم به وقوع آن خواهد داد.

نظريّه 4063/7 ـ 17/7/1374 اداره كل حقوقي قوّه ‏قضائيه

به ولي قهري فقط ضم امين مي شود.

در جايي که ولي يا قيم صغير مرتکب جرم شده باشند براي صغير قيم اتفاقي تعيين مي شود.

نظريّه 2302/7 ـ 28/5/1374 اداره كل حقوقي قوّه ‏قضائيه

اجراي حکم دادگاه خارجي موکول به وجود معامله متقابل، رفتار متقابل و... است .

نظريّه 3852/7 ـ 10/7/1374 اداره كل حقوقي قوّه‏ قضائيه

تشخيص بر قراري مستمري براي افراد تحت تکفل متوفي با سازمان يا اداره مربوطه است .

نظريه 2999/7 ـ 2/6/1374 اداره كل حقوقي قوّه‏ قضائيه

بررسي انطباق مورد با بند 4 ماده (198) قانون آيين دادرسي مدني در موردي که قاضي قبلاً رأي صادر کرده از موارد رد قاضي است .

تبديل سمت دادرس به رئيس شعبه، موجب رد او نسبت به پرونده هايي که اظهارنظر کرده نيست .

اظهارنظر بر حقوقي بودن موضوع موجب رد دادرس در رسيدگي بعدي نيست .

نظريّه 8498/7 ـ 4/5/1374 اداره كل حقوقي قوّه‏ قضائيه

نظريّه 70/7 ـ 29/1/1374 اداره كل حقوقي قوّه‏ قضائيه

فوق العاده جذب به گروه خاص تعلق مي گيرد به ساير مديران تسري ندارد.

اخراج کارمند آزمايشي پس از انقضاء مدت دوره آزمايش منع قانوني ندارد.

نظريه 8216/7 ـ 19/12/1374 اداره كل حقوقي قوه‏ قضائيه

نظريه 7523/7 ـ 25/11/1374 اداره كل حقوقي قوه ‏قضائيه

املاکي که امکان تنظيم سند و انتقال ملک با استفاده از مدارکي که در اختيار خريدار است در مورد آنها فراهم باشد مشمول قانون اصلاح مواد (147 و 148) قانون ثبت نخواهد بود.

اعتراض به عمليات اجرايي که بعد از صدور دستور اجرا شروع مي شود بدواً در صلاحيت رئيس ثبت و سپس در هيأت نظارت است

کميسيون ماده (100) حق تخفيف جريمه را از حداقل قانوني ندارد

انقضاي 4 سال از تاريخ مفقود الاثر شدن زوج کافي براي درخواست طلاق از ناحيه زوجه است نياز به حکم موت فرضي نيست

در دادخواست تقسيم ترکه، تحرير ترکه و مهر و موم ترکه لازم نيست ولي براي احراز تعداد وراث و تشخيص سهم الارث آنان گواهي حصر وراثت ضروري است

نظريّه 8800/7 ـ 2/2/1374 اداره كل حقوقي قوّه ‏قضائيه

نظريّه 1824/7 ـ 15/7/1374 اداره كل حقوقي قوّه ‏قضائيه

نظريّه 1824/7 ـ 15/7/1374 اداره كل حقوقي قوّه‏ قضائيه

نظريّه 6068/7 ـ 10/10/1374 اداره كل حقوقي قوّه ‏قضائيه

اسناد تنظيم شده در ايران با سه شرط: 1 ـ در دفتر اسناد رسمي تنظيم شده 2 ـ توسط وزارت خارجه تسجيل شده 3 ـ مهر و امضاي وزارت خارجه به تأييد دفتر حفاظت منافع آمريکا در سفارت سوئيس رسيده باشد قابل قبول در دادگاههاي کاليفرنيا خواهد بود

کليه اشخاص ذي نفع حق اعتراض نسبت به اجراي ماده )56) قانون جنگلها و مراتع را دارند و کميسيون ماده واحده به اعتراض رسيدگي ميکند .

دعوي خلع يد مشاعي از جانب احد از شرکا عليه شريک ديگر که متصرف ملک است قابل پذيرش بوده و در صورت احراز حسب ماده (43) عمل مي شود .

نقض حکم به تقاضاي رئيس واحد اجراي احکام در مورد اشکال بر حکم

تخلفات انتظامي پزشکان و مرور زمان

تعطيل اماکن عمومي توسط نيروي انتظامي

جرائم تخلفات رانندگي و محل واريز آن

استفاده از معافيت گمرکي و واگذاري يا فروش کالا و عدم جواز آن

انتفاء موضوع قانون مسؤوليت قوه قضائيه

برائت مرتشي و محکوميت راشي

صدور حکم به ضبط اسلحه غيرمجاز به علت عدم شناسائي متهم

لغو حکم آزادي مشروط و يا تعليق اجراي مجازات و استفاده از عفو

اعطاء مرخصي به زنداني با احراز شرايط ان

اعطاء مرخصي به زنداني و عدم لزوم اتمام شش ماه

نظريه 5520/7 ـ 30/1/1374 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: 1‌ـ‌ شركت‌هاي خصوصي از شمول قانون الحاق دو تبصره به قانون متمم بودجه سال 1347 كل [...ادامه]

نظريه 675/7 ـ 3/3/1374 اداره كل حقوقي قوه‏قضائيه: طبق ماده 1 قانون اصلاح مواد 1، 2و 3 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون [...ادامه]

نظريه بدون شماره - 7/3/1374 فقهاي شوراي نگهبان در خصوص ماده 7 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه: «عموم آيين‏نامه‏ها و مقررات» مذكور در ماده (7) قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور [...ادامه]

نظريه 675/7 ـ 13/3/1374 اداره كل حقوقي قوه‏قضائيه: طبق ماده 1 قانون اصلاح مواد 1، 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادي از [...ادامه]

1. نظريّه 2056/7 ـ 3/4/1374 اداره‏كل حقوقي قوانين قوّه‏قضائيه: طبق مواد 1180 و 1181 ق.م. هريك از پدر و جدپدري نسبت به اولاد خود ولايت [...ادامه]

نظريه 2000/7 ـ 6/4/1374 اداره کل حقوقي قوه قضائيه: باتوجه به قانون انتقال كليه و‌ظايف مربوط به تأ‌سيس، اداره و نظارت تعاو‌ني‌ها و اتحاديه‌هاي فرش [...ادامه]

نظريّه 1047/7 ـ 26/4/1374 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: حدود صلاحيت اداره اوقاف همان است كه در ماده 14 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج [...ادامه]

نظريه 1282/7 ـ 31/4/1374 اداره كل حقوقي قوه‏قضائيه: با لحاظ تبصره يك ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده‏هاي معترضي ثبتي كه فاقد سابقه بوده [...ادامه]

ـ نظريّه 1838/7 ـ 1/5/1374 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: چاه آب و موتور مربوط به آن متعلق به اشخاصي است كه چاه را حفر و [...ادامه]

ـ نظريّه 2195/7 ـ 4/5/1374 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: چنانچه دارنده سفته در موعد قانوني (ده روز از تاريخ سررسيد) نسبت به واخواست سفته اقدام [...ادامه]

ـ نظريّه 1887/7 ـ 22/5/1374 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: طبق ماده 7 ق.م. ايران، اتباع خارجه مقيم در خاك ايران از حيث مسائل مربوط به [...ادامه]

نظريه 2940/7 ـ 30/5/1374 اداره كل حقوقي قوه قضائيه: به‏استناد بند «الف» تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 كل كشور، از اول سال 1363 كليه [...ادامه]

ـ نظريّه 3209/7 ـ 12/6/1374 اداره کل حقوقي قوه قضائيه: با توجّه به قيد دادستان محل وقوع ملك يا نزديك‏ترين دادسرا به محل در ماده واحده [...ادامه]

نظريه 2814/7 ـ 15/6/1374 اداره كل حقوقي قوه‏قضائيه: با توجه به فلسفه تصويب و اجراء قانون و صلاحيت دادگاهي كه اعتراض با رعايت مقررات [...ادامه]

نظريّه 3093/7 ـ 21/6/1374 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: درصورتي‏كه صدور شناسنامه جديد با لحاظ حكم دادگاه باشد اداره ثبت احوال موظف است كه مراتب [...ادامه]

ـ نظريّه 3570/7 ـ 26/6/1374 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: اين با دادگاه است كه با توجه به مستند مربوط به ادعاي وقفيت و مقررات راجع‏به [...ادامه]

ـ نظريّه 3395/7 ـ 29/6/1374 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: در صورتي كه تغيير نام خانوادگي منجر به نامي‏شود كه آن نام قبلاً به ثبت رسيده [...ادامه]

نظريه 3613/7 ـ 1/7/1374 اداره کل حقوقي قوه قضائيه: با توجه به مواد 415، 541 و 549 ق.ت.1311، اعلام ورشكستگي به تقصير يا تقلب در [...ادامه]

نظريّه 3613/7 ـ 1/7/1374 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: با توجه به مواد 415، 541، 542 و 549 ق.ت.1311، اعلام ورشكستگي به تقصير يا تقلب [...ادامه]

ـ نظريه 4096/7 ـ 18/7/1374 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: الف ـ باتوجه به مقررات قانون راجع‏به قنوات و قانون آب و نحوه ملي شدن آن [...ادامه]

از نظريه 4096/7 ـ 18/7/1374 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: با توجه به تبصره 1 ماده 14 قانون توزيع عادلانه آب، متضرر از حفر قنات يا [...ادامه]

ـ نظريه 3107/7 ـ 21/7/1374 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: نظر به اين‏كه تبصره ذيل ماده 20 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 16/12/1361 موارد و ضوابط [...ادامه]

ـ نظريّه 4470/7 ـ 30/7/1374 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: منظور از قابل تقسيم بودن مال غيرمنقول مذكور در ماده 808 قانون آن است كه حقيقةً [...ادامه]

ـ رأي 25 ـ 9/8/1374 هيأت عمومي شعب حقوقي ديوان‌عالي کشور: ... به نظر اكثريت قريب به اتفاق اعضاي هيأت عمومي شعب حقوقي ديوان‌عالي كشور به دادنامه [...ادامه]

ـ نظريّه 4958/7 ـ 14/8/1374 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: طبق ماده (946) ق.م. زوجه از ابنيه واعياني غيرمنقول كه شامل آب قنات و چاه، موتور، [...ادامه]

ـ نظريّه 5068/7 ـ 14/8/1374 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: نظر به اين‏كه مطابق ماده 948 ق.م. به بعد زوجه متوفي مي‏تواند در مقام استيفاء حق [...ادامه]

ـ نظريّه 2366/7 ـ 1/9/1374 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: منظور از مأمورين رسمي مندرج در ماده 1287 ق.م. كساني هستند كه از طرف مقام صلاحيتدار [...ادامه]

ـ نظريّه 5640/7 ـ 8/9/1374 اداره كل حقوقي قوه قضائيه: منظور از حُسن جريان امور مقرر در ماده 9 قانون تشكيل بازرسي كل كشور مصوب سال [...ادامه]

نظريّه 5640/7 ـ 8/9/1374 مشورتي اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: با لحاظ بند «الف» ماده 2 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب سال 60 كه [...ادامه]

نظريّه 5368/7 ـ 4/10/1374 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: هر سند تجاري در مراحل و‌اخواست بايد به ازاي تعداد متعهدين و ضامنين او‌راق اضافي جهت [...ادامه]

ـ نظريّه 5308/7 ـ 4/10/1374 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: هر سند تجاري در مراحل واخواست بايد به‏ازاء تعداد متعهدين و ضامنين، اوراق اضافي جهت ابلاغ [...ادامه]

ـ نظريّه 6324/7 ـ 7/10/1374 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: چنانچه واهب از هبه رجوع و متهب از رد عين موهوبه امتناع كند اگر مورد از [...ادامه]

ـ نظريّه 6365/7 ـ 10/10/1374 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: رسيدگي به تقاضاي خواهان نياز به تقديم دادخواست به طرفيت اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه [...ادامه]

ـ نظريه 5956/7 ـ 13/10/1374 اداره كل حقوقي قوه‏قضائيه: در مادتين 147 و 148 قانون ثبت اصلاحي 1370 موضوعات قابل طرح در هيأت يا موارد [...ادامه]

ـ نظريّه 6407/7 ـ 16/10/1374 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: تفاوت سني پنج سال يا بيش از پنج سال تا هر ميزاني كه بالا برود در [...ادامه]

ـ نظريّه 6408/7 ـ 24/10/1374 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: كارمندان يا نمايندگان شركتهاي بيمه مأمورين رسمي مقرر در ماده 1287 ق.م. نيستند بنابراين قراردادهايي كه [...ادامه]

رأي 182 ـ 3/11/1374 دادگاه عالي انتظامي قضات: چون آقاي (ج) متقاضي صدو‌ر پرو‌انه كارآموزي و‌كالت قبل از تصويب قانون اصلاحي مصوب 15/4/1373 در [...ادامه]

ـ نظريّه 6534/7 ـ 4/11/1374 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: تغيير تاريخ تولد اشخاص ممنوع است مگر با شرائط يادشده در تبصره ماده واحده قانون حفظ [...ادامه]

ـ نظريّه 6591/7 ـ 5/11/1374 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: تعريف شركت دولتي همان است كه در ماده 4 قانون محاسبات عمومي كشور آمده است و [...ادامه]

نظريّه 6880/7 ـ 8/11/1374 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: با توجه به مقررات ماده واحده قانون تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن مصوب 30/9/1365 [...ادامه]

ـ نظريّه 6973/7 ـ 10/11/1374 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: طبق ماده 248 ق.ا.ح. هيچ وارثي مكلّف نيست كه اضافه بر ارثي كه از متوفي به [...ادامه]

نظريه 6728/7 ـ 12/11/1374 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: طبق نص ماده 103 ق.ت.1311 انتقال سهم‎الشرکه در مورد شرکتهاي بامسؤوليت‎محدود به عمل نخواهد آمد مگر [...ادامه]

نظريّه 5951/7 ـ 26/11/1374 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: با توجه به ماده 9 قانون آيين‏دادرسي كيفري كه شاكي خصوصي را تعريف نموده است (شخصي [...ادامه]

نظريّه 7350/7 ـ 28/11/1374 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: مواد 281 و282 ل.ق.ا.ق.ت.1347 با عنايت به مواد 278، 279 و 280 مربوط به مواردي است [...ادامه]

ـ نظريّه 7297/7 ـ 30/11/1374 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: با توجه به مواد 48، 51 و 61 قانون تجارت و با عنايت به مواد 2، [...ادامه]

ـ نظريّه 6525/7 ـ 2/12/1374 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: با توجه به قسمت اخير ماده يك قانون زمين شهري مصوب 22/6/1366 كه مواد اين قانون [...ادامه]

تعيين فهرست آفات و بيماريهاي عمومي و قرنطينه داخلي و همگاني در سال 1374 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 23/1/1374 بنا به پيشنهاد شماره 2557873026056 مورخ 28/12/1373 وزارت كشاورزي، به [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي تبصره (59) قانون بودجه سال 1374 كل كشور هيأت وزيران در جلسه مورخ 23/1/1374 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت نيرو و سازمان صدا و [...ادامه]

‌تعيين تعدادي از مشاغل در شركت مخابرات ايران تحت عنوان مشاغل سخت و زيان‌آور درجه 3 30/1/1374 ـ .21149ت13332ه – 4/2/1374ـ 24 هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/1/1374 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

‌تعيين سهم بخش‌هاي مختلف اقتصادي در افزايش مانده كل تسهيلات اعتباري بانكها به بخش غير دولتي براي سال 1374 هيأت وزيران در جلسه مورخ 23/1/1374 بنابه پيشنهاد مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و [...ادامه]

تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور که در جلسه مورخ 27/1/1374 پشتيباني برنامه تنظيم بازار [...ادامه]

تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور که در جلسه مورخ 14/1/1374 ستاد پشتيباني برنامه تنظيم [...ادامه]

تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار که براساس اصل [...ادامه]

تصويبنامه درمورد ميزان حق تحقيق ساعتي هيأت وزيران درجلسه مورخ 30/1/1374 به استناد تبصره (2) ماده (43) قانون استخدام کشوري [...ادامه]

تصويبنامه فوق‌العاده جذب مديران هيأت وزيران در جلسه مورخ 27/1/1374بنا به پيشنهاد شماره .6933‌د مورخ 25/11/1372 سازمان امور اداري و [...ادامه]

تصويبنامه راجع به مشاغل سخت و زيان آور در شركت مخابرات ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ 30/1/1374 بنا به پيشنهاد شماره 6238/د مورخ 3/11/1372 سازمان [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح تبصره‌هاي (2)، (3) و (4) ذيل ماده واحده قانون شمول خدمت نيروي انساني، درماني و‌بهداشتي مصوب 24/9/1358 شوراي انقلاب و اصلاحات بعدي به فارغ‌التحصيلان رشته دامپزشكي و الحاق يك تبصره به آن هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/1/1374بنا به پيشنهاد شماره .2099ص1.10. و مورخ 5/5/1372 وزارت جهاد سازندگي [...ادامه]

اصلاحيه ضوابط دريافت مبالغ مندرج در بند (ز) تبصره (7) قانون بودجه سال 1373 كل كشور نظر به اينکه در مقدمه ضوابط دريافت مبالغ مندرج در بند (ز) تبصره (7) [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه هيأت وزيران در جلسه مورخ 3/2/1374بنا به پيشنهاد مشترك وزارت كشاورزي و سازمان اوقاف و امور [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي قانون صدور اسناد مالكيت اراضي مشمول اصلاحات ارضي در روستاها و شهرهاي مشمول هيأت وزيران در جلسه مورخ 3/2/1374بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي دادگستري و كشاورزي و سازمان ثبت [...ادامه]

"‌آيين‌نامه اجرايي بند (ب) تبصره (11) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران" هيأت وزيران در جلسه مورخ 3/2/1374 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 117 دمم مورخ 27/1/1374 وزارتخانه‌هاي [...ادامه]

قانون تفسير راجع به ماده 13 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران

‌قانون تفسير تبصره 54 قانون بودجه سال 1373 كل كشور

"‌آيين‌نامه اجرايي تبصره (31) قانون بودجه سال 1374 كل كشور" هيأت وزيران در جلسه مورخ 3/2/1374بنا به پيشنهاد مشترك ستاد بازسازي و نوسازي مناطق جنگزده كشور، [...ادامه]

"‌آيين‌نامه اجرايي تبصره (30) قانون بودجه سال 1374 كل كشور" هيأت وزيران در جلسه مورخ 3/2/1374بنا به پيشنهاد مشترك نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور [...ادامه]

‌دستورالعمل چگونگي اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت در شركت راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/1/1374 بنا به پيشنهاد مشترك شماره .5198‌د مورخ 10/8/1373 وزارت راه [...ادامه]

تصويبنامه در مورد مأموريت مستخدمان رسمي هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/1/1374 بنا به پيشنهاد شماره .100.485م مورخ 15/4/1372 وزارت پست و [...ادامه]

‌اجازه پرداخت حق حضور در جلسه اعضاي هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/1/1374بنا به پيشنهاد شماره 63975 مورخ 5/8/1372 وزارت كار و امور [...ادامه]

تصويبنامه راجع به صندوق ذخيره فرهنگيان هيأت وزيران در جلسه مورخ 3/2/1374 بنا به پيشنهاد شماره 700284 مورخ 3/2/1374 وزارت آموزش و [...ادامه]

‌ضوابط تعيين ارز مورد نياز مأمورين اعزامي به خارج از كشور هيأت وزيران در جلسه مورخ 27/1/1374به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري [...ادامه]

- جناب آقاي تركان وزير محترم راه و ترابري به استناد اصل يكصدو بيست و [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي قانون "‌ممنوعيت بكارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره" هيأت وزيران در جلسه مورخ 9/1/1374 به استناد ماده (11) قانون "‌ممنوعيت بكارگيري تجهيزات دريافت از [...ادامه]

الحاق عبارتي به فهرست ضميمه آيين‌نامه مأموريت مصوب 1352.6.24 (‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور) 1374.01.14 ـ 20901 ـ 1374.01.30 ـ 4 بسمه تعالي تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور كه در [...ادامه]

اعطاي نشان دولتي درجه دوم كار و توليد به آقاي احمد رهگذر 1374.01.17 ـ .4072ت14914ه ـ 1374.02.02 ـ 5 اكثريت وزراي عضو كميسيون ارزيابي و تصويب [...ادامه]

اجازه ورود و ترخيص يكصد دستگاه موتورسيكلت هندا 750 متعلق به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران بدون رعايت‌داشتن نمايندگي و سال ساخت از گمرك شهيد رجايي بندرعباس 1374.01.23 ـ .71803ت14734ه ـ 1374.01.27 ـ 6 هيأت وزيران در جلسه مورخ 23/1/1374 بنا [...ادامه]

اجازه امضاي مقدماتي موافقت‌نامه ترانزيت كالا، بين كشورهاي جمهوري اسلامي ايران، هندوستان و جمهوري تركمنستان 1374.01.23 ـ .15ت14933ه ـ 1374.01.28 ـ 9 هيأت وزيران در جلسه مورخ 23/1/1374 بنا [...ادامه]

تعيين مدت ممنوعيت صادرات پنبه تا ابتداي مهر ماه سال 1374 1374.01.23 ـ .72800ت14843ه ـ 1374.02.02 ـ 13 هيأت وزيران در جلسه مورخ 23/1/1374 بنا [...ادامه]

تعيين كرايه حمل بار بار راه‌آهن براي مواد اوليه و محصولات توليدي شركت ملي فولاد ايران (‌تصميم نمايندگان ويژه رييس‌جمهور) 1374.01.27 ـ 881 ـ 1374.02.02 ـ 14 تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور كه [...ادامه]

اجازه امضاي مقدماتي موافقت‌نامه فرهنگي بين جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سوسياليستي ويتنام 1374.01.27 ـ .72714ت14850ه ـ 1374.02.02 ـ 15 هيأت وزيران در جلسه مورخ 27/1/1374 بنا [...ادامه]

لغو تعدادي از تصويب‌نامه‌ها در خصوص استفاده از خدمات افراد بازنشسته در دستگاه‌هاي اجرايي در آن قسمت كه تا زمان‌اعلام ايراد رياست مجلس اجرا نشده 1374.01.30 ـ .21061ت14263ه ـ 1374.02.02 ـ 20‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/1/1374 به پيشنهاد شماره 38425 [...ادامه]

اجازه برگزاري هشتمين كنگره بين‌المللي، پزشكي جغرافيايي و سومين كنگره ايمونولوژي و آلرژي ايران توسط دانشگاه علوم‌پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني شيراز در شيراز 1374.01.30 ـ .809ت14946ه ـ 1374.02.03 ـ 22 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/1/1374بنابه پيشنهاد شماره [...ادامه]

ايجاد 28 پست سازماني در دانشگاه زنجان 1374.01.30 ـ .21911ت14740ك ـ 1374.02.19 ـ 35 ‌اكثريت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت [...ادامه]

ايجاد 3061 پست سازماني ثابت و موقت در دادگستري جمهوري اسلامي ايران 1374.01.30 ـ .21910ت14692ك ـ 1374.02.19 ـ 36 اكثريت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت [...ادامه]

استفاده از خدمات افراد در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني، تهران و نهاد رياست جمهوري 1374.01.30 ـ .1964ت14741ك ـ 1374.01.25 ـ 37 اكثريت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت [...ادامه]

تصويبنامه راجع به ‌تعيين نماينده ويژه رييس جمهور جهت اجراي طرح فرودگاه بين‌المللي امام خميني(‌ره) هيأت وزيران در جلسه مورخ 3/2/1374 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و گزارش وزارت راه و [...ادامه]

قراردادهاي پيمانكاري سپاه پاسداران انقلاب اسلامي هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/2/1374 بنا به پيشنهاد شماره 4347 ـ 73م مورخ 23/6/1376 معاونت [...ادامه]

"‌آيين‌نامه اجرايي تبصره (4) قانون بودجه سال 1374 كل كشور" هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/2/1374 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 226 ـ 355..80 ـ 102 [...ادامه]

‌چگونگي اعمال نظارت شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي بر فعاليتها اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي، در جلسه مورخ 4/2/1374با توجه به [...ادامه]

قانون فروش يا اجاره ماشين آلات و امكانات مربوط به طرح‌هاي بنادر منطقه چابهار و دريافت وجوه آن از خزانه پس از‌واريز وجوه مزبور به خزانه‌داري كل

فعاليتهاي توليدي و معدني مشمول اولويتهاي يك و دو موضوع ماده (132) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/2/1374 بنا به پيشنهاد كميسيوني متشكل از نمايندگان وزارت امور اقتصادي [...ادامه]

قانون اصلاح تبصره 5 قانون الحاق پنج تبصره به قانون شرايط انتخاب قضات دادگستري مصوب 1363

قانون استرداد ماليات بر درآمد شركت‌هاي كشتيراني و هواپيمائي به منظور خريد كشتي و هواپيما

قانون اصلاح تبصره (1) ماده (57) قانون مقررات تشكيلاتي، استخدامي، مالي و انضباطي وزارت امور خارجه مصوب7/3/1352

قانون اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارو و مواد خوراكي و آشاميدني مصوب سال 1334

‌اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/1/1374 بنا به پيشنهاد شماره 192 ـ 21 مورخ 12/2/1374 سازمان [...ادامه]

اصلاح آئين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/2/1374 بنا به پيشنهاد شماره 100.1026 مورخ 30/1/1374 وزارت بازرگاني و [...ادامه]

قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز

قانون موافقت نامه حمل و نقل بين‌المللي جاده‌اي بين دولت‌هاي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ارمنستان

تصويبنامه درمورد ايجاد و تأسيس بخش چترود در استان كرمان اکثريت وزراي عضوکميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 16/11/1373 با توجه [...ادامه]

تصويبنامه در خصوص اصلاحات در استان سمنان اکثريت وزراي عضو کميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 16/11/1373 باتوجه [...ادامه]

تصويبنامه راجع به تبديل روستاي جعفر آباد به شهر اکثريت وزراي عضو کميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت درجلسه مورخ 16/11/1373 مورخ 24/10/1368) [...ادامه]

تصويبنامه در مورد اصلاحات در استان مركزي اکثريت وزراي عضوکميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 16/11/1373 باتوجه به [...ادامه]

اصلاح آئين‌نامه اجرائي قانون استخدام كشوري هيأت وزيران در جلسه مورخ 17/2/1374 بنابه پيشنهاد شماره 07ـ106/162 مورخ 12/5/1372 وزارت دفاع [...ادامه]

اصلاح آئين‌نامه ايجاد، اصلاح، تكميل، درجه بندي ونرخ گذاري تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي و نظارت بر فعاليت آنها هيأت وزيران درجلسه مورخ 17/2/1374 بنا به پيشنهاد شماره 2083/11/6465 مورخ29/4/1372 وزارت فرهنگ و [...ادامه]

ايجاد شركت مشترك، شركت ملي نفت ايران با شركت ديوو كره جنوبي هيأت وزيران در جلسه مورخ 17/2/1374 بنا به پيشنهاد وزارت نفت و به استناد بند (‌ز) [...ادامه]

"‌آيين‌نامه اجرايي بند (‌د) تبصره (7) قانون بودجه سال 1374 كل كشور" تاريخ 1374.2.25 هيأت وزيران در جلسه مورخ 17/2/1374 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه‌هاي [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي بند "‌د" تبصره (7) قانون بودجه سال 1375 كل كشور 1374.12.23 ـ .38626ت16321ه ـ 1374.12.28 ـ 406 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 23/12/1374 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي ميزان و چگونگي پرداخت هديه ايثار يا حق ازكارافتادگي موضوع ماده (163) قانون مقررات استخدامي سپاه‌پاسداران انقلاب اسلامي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 17/2/1374 بنا به پيشنهاد شماره 162.122.06 مورخ 1/8/1372 وزارت دفاع و [...ادامه]

‌قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا

تصويبنامه در مورد حق كارآيي هيأت وزيران در جلسه مورخ 17/2/1374بنا به پيشنهاد شماره 6199 ـ 31 ـ 121 ـ 162 [...ادامه]

‌اصلاح آيين‌نامه استخدام مربي و پرداخت حق‌التدريس هيأت وزيران در جلسه مورخ 17/2/1374 بنا به پيشنهاد شماره 06.1293 ـ 162.102 مورخ 27/5/1372 وزارت [...ادامه]

قانون تمديد مهلت اجراي قانون اجازه تعيين ميزان حقوق گمركي و سود بازرگاني كالاهاي وارداتي توسط دولت

‌دستورالعمل چگونگي اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت در شركت خدمات هوايي كشور (‌آسمان) هيأت وزيران در جلسه مورخ 17/2/1374 بنا به پيشنهاد شماره .6778‌د مورخ 24/11/1372 سازمان امور اداري [...ادامه]

اصلاحيه رأي وحدت رويه شماره 596 – 9/12/1373(‌صفحه 82) نقل از شماره 14634 – 13/3/1374 روزنامه رسمي شماره 1768 ـ ه‍ [...ادامه]

‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور ‌در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در خصوص ارز مورد نياز كالاهاي مشمول طرح تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد [...ادامه]

"‌ضوابط اجرايي بودجه سال 1374 كل كشور" هيأت وزيران در جلسه مورخ 6/2/1374 بنا به پيشنهاد شماره 193 ـ 102 مورخ 27/1/1374سازمان برنامه [...ادامه]

‌دستورالعمل چگونگي اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت در شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 17/2/1374 بنا به پيشنهاد شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران و تأييد [...ادامه]

‌ضوابط و دستورالعملهاي اصلاحي نحوه پرداخت خسارتهاي مردمي مناطق جنگزده در سال 1374 (‌تصميم نمايندگان ويژه‌رييس جمهور) تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگزده كه بر اساس [...ادامه]

[ نظر يه فقهاي شوراي نگهبان در خصوص ماده 7 قانون تشكيلات واختيارات سازمان اوقاف وامور خيريه - 339 - 1374] فقهاي شوراي نگهبان در جلسه 7/3/1374 با استفاده از اصل چهارم قانون اساسي نسبت [...ادامه]

قانون تجديد نظر در واگذاري خودروهاي دولتي موضوع تبصره 13 قانون بودجه سال 1373 كل كشور

قانون اصلاح قانون راجع به تأسيس شركت‌هاي سهامي حمل و نقل

قانون اصلاح تبصره (1) قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد، جانباز از كار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ‌تحميلي مصوب 1372.6.30

قانون موافقت‌نامه حمل و نقل بين‌المللي كالا از طريق جاده و ماليات جاده‌اي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت‌جمهوري فدرال آلمان

قانون موافقت‌نامه كشتيراني تجاري دريايي بين دولت‌هاي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اكراين

‌اصلاح آيين‌نامه حقوق و مزاياي شهرداران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 7/3/1374 بنا به پيشنهاد شماره 263.13.34 مورخ 137319 وزارت كشور و [...ادامه]

‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهوردر ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در مورد نرخ تعرفه حمل بار توسط راه‌آهن ‌تصميم نمايندگي ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد [...ادامه]

اجازه اقدام نسبت به تأمين مواد اوليه غذايي مصرفي غذاخوري‌هاي دانشجويي بر اساس نرخ كالاهاي كوپني يا نرخ‌هاي همان‌كالاها در سال 1373 به وزارتخانه‌هاي بازرگاني و جهاد سازندگي (‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور) 1374.02.02 ـ 918 ـ 1374.02.03 ـ 40 ‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني [...ادامه]

الحاق عبارتي به سطر سوم تصويب‌نامه راجع به ممنوعيت مسافرت اتباع دولت ايران با گذرنامه عادي به كشور عربستان‌سعودي در موسم حج 1374.02.03 ـ .1038ت14950ه ـ 1374.02.04 ـ 41 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 3/2/1374 بنا [...ادامه]

تعيين وزراي آموزش و پرورش، پست و تلگراف و تلفن، راه و ترابري و نفت براي عضويت در شوراي عالي اداري 1374.02.03 ـ .21389ت14529ه ـ 1374.02.10 ـ 61 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 3/2/1374 تصويب [...ادامه]

الحاق عبارتي به انتهاي تصويب‌نامه راجع به اختصاص نهصد ميليون ريال براي اصلاح شبكه آب آشاميدني اسلام‌شهر به‌شركت آب و فاضلاب استان تهران 1374.02.03 ـ .20217ت14787ه ـ 1374.02.11 ـ 62 هيأت وزيران در جلسه مورخ 3/2/1374بنا به پيشنهاد [...ادامه]

تعيين اعضاي شوراي عالي معادن 1374.02.03 ـ .288ت14959ه ـ 1374.02.16 ـ 65 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 3/2/1374 بنا [...ادامه]

احداث يك واحد توليد انواع سنگهاي ساختماني (‌سنگبري) در محدوده يكصد و بيست كيلومتري و خارج از محدوده شهر‌تهران 1374.02.03 ـ .1743ت13797ك ـ 1374.02.19 ـ 66 ‌اكثريت وزراي عضو كميسيون امور زيربنايي و صنعت [...ادامه]

احداث يك واحد توليد انواع سنگهاي ساختماني (‌سنگبري) و سنگهاي تزئيني در محدوده يكصد و بيست كيلومتري و خارج از‌محدوده شهر تهران 1374.02.03 ـ .1744ت13796ك ـ 1374.02.19 ـ 67 ‌اكثريت وزراي عضو كميسيون امور زيربنايي و [...ادامه]

احداث يك واحد توليد انواع سنگهاي ساختماني (‌سنگبري) در محدوده يكصد و بيست كيلومتري و خارج از محدوده شهر‌تهران 1374.02.03 ـ 13862 ـ 1745 ـ 1374.02.19 ـ 68 ‌اكثريت وزراي عضو كميسيون امور [...ادامه]

احداث يك واحد توليد انواع سنگهاي (‌سنگبري) در محدوده يكصد و بيست كيلومتري و خارج از محدوده شهر تهران 1374.02.03 ـ 23489 ـ 1746 ـ 1374.02.19 ـ 69 ‌اكثريت وزراي عضو كميسيون امور [...ادامه]

اختصاص مبلغ 60.000 ميليون ريال جهت انجام پروژه‌هاي بازسازي به دستگاه‌هاي مجري پروژه‌هاي مذكور (‌تصميم نماينده‌ويژه رييس جمهور) 1374.02.06 ـ 1165 ـ 1374.02.06 ـ 88 ‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور [...ادامه]

اجازه اقدام نسبت به امضاي مقدماتي موافقت‌نامه تشويق و حمايت متاقبل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران‌و دولت ارمنستان 1374.02.06 ـ .1117ت14970ه ـ 1374.02.09 ـ 90 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 6/2/1374 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

اجازه اقدام نسبت به اضماي مقدماتي موافقت‌نامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت‌ارمنستان به وزارت امور اقتصادي و دارايي 1374.02.06 ـ .1116ت14968ه ـ 1374.02.10 ـ 91 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 6/2/1374 بنا [...ادامه]

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ نود ميليارد ريال جهت تكميل پروژه‌هاي نيمه تمام طرح‌هاي بازسازي و پيشگيري از حوادث غير‌مترقبه به استانها 1374.02.06 ـ .21215ت14971ه ـ 1374.02.11 ـ 92 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 6/2/1374 بنا [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح قانون هماهنگ پرداخت كاركنان دولت 1374.02.06 ـ .1965ت12010ه ـ 1374.02.25 ـ 95 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 6/2/1374 بنا به [...ادامه]

اجازه ورود و ترخيص چند دستگاه لودر، دامتراك معدن، بيل مكانيكي و بولدوزر به وزارت نيرو 1374.02.10 ـ .819ت14952ه ـ 1374.02.11 ـ 106 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/2/1374 بنا به [...ادامه]

اجازه ترخيص دو دستگاه جرثقيل مستعمل به اداره كل بنادر و كشتيراني بوشهر 1374.02.10 ـ .1358ت14343ه ـ 1374.02.11 ـ 107 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/2/1374 بنا [...ادامه]

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 5000 ميليون ريال جهت انجام پروژه‌هاي بازسازي به دستگاه‌هاي مجري پروژه‌هاي مذكور(‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور) 1374.02.12 ـ 21615 ـ 1374.02.13 ـ 124 ‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به [...ادامه]

اجازه برگزاري كنگره بين‌المللي كتابداران و مسئولان امر اطلاع‌رساني كشورهاي اسلامي توسط وزارتخانه‌هاي فرهنگ و ارشاد‌اسلامي، جهاد سازندگي و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي 1374.02.13 ـ .21906ت19008ه ـ 1374.02.19 ـ 126 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 13/12/1373 بنا به [...ادامه]

عضويت وزراي مسكن و شهرسازي و جهاد سازندگي در شوراي پول و اعتبار 1374.02.13 ـ .71991ت14685ه ـ 1374.02.24 ـ 127 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 13/2/1374 به استناد [...ادامه]

اعطاي نشان دولتي درجه يكم ايثار به آقاي سيد جلال روغني 1374.02.13 ـ .42311ت1560ك ـ 1374.03.08 ـ 128 ‌اكثريت وزراي عضو كميسيون ارزيابي و تصويب نشانهاي دولتي در [...ادامه]

اعطاي نشان دولتي درجه يكم پژوهش به آقاي حسين ميرشمسي 1374.02.13 ـ .42311ت15061ك ـ 1374.03.08 ـ 129 ‌اكثريت وزراي عضو كميسيون ارزيابي و تصويب نشانهاي [...ادامه]

ترخيص برنج موجود در گمرك استان سيستان و بلوچستان و توزيع آن پس از قيمت‌گذاري از طريق تعاونيهاي كارگري و‌كارمندي 1374.02.17 ـ .1962ت15036ه ـ 1374.02.24 ـ 130 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 17/2/1374 به [...ادامه]

حل و فصل اختلاف بين بانك مركزي و شركت ملي صنايع پتروشيمي در مورد تعهدات ارزي شركت مذكور با رعايت ترتيبات‌پيش‌بيني شده در مصوبه شماره .33379ت 308 ه مورخ 5/7/1371 1374.02.17 ـ .1967ت14904ه ـ 1374.02.25 ـ 132 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 17/2/1374 با [...ادامه]

‌اصلاح ماده (3) آيين‌نامه اجرايي موضوع بندهاي "ب و پ" ماده (40) قانون استخدام كشوري 1374.02.17 ـ .22132ت12651ه ـ 1374.02.25 ـ 133‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 17/2/1374بنا به پيشنهاد شماره 07ـ162.106 [...ادامه]

تأمين اعتبار و تخصيص مبالغي جهت انجام پروژه‌هاي بازسازي استان خوزستان (‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور) 1374.02.24 ـ 22124 ـ 1374.02.24 ـ 150 ‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور [...ادامه]

اجازه ورود و ترخيص پنج دستگاه خودروي سواري بنز موضوع نامه بانك ملي ايران 1374.02.24 ـ .935ت15049ه ـ 1374.02.25 ـ 152 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 24/2/1374بنا به پيشنهاد [...ادامه]

تعيين وزارت پست و تلگراف و تلفن به عنوان مسئول كميسيون مشترك اقتصادي جمهوري اسلامي ايران و قرقيزستان 1374.02.24 ـ .1720ت15040ه ـ 1374.02.25 ـ 153 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 24/2/1374 بنا به [...ادامه]

اجازه ورود و ترخيص 4 دستگاه ماشين جاروب مكنده خياباني و قطعات آن از نوع بنز موضوع نامه وزارت كشور 1374.02.24 ـ .1055ت14977ه ـ 1374.02.25 ـ 154 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 24/2/1374 بنا به [...ادامه]

"‌آيين‌نامه اجرايي بند "ط" تبصره 13 قانون بودجه سال 1374 كل كشور" 1374.02.24 ـ .22153ت15051ه ـ 1374.02.25 ـ 155 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 24/2/1374 به استناد [...ادامه]

اجازه ترخيص تعداد 1459 دستگاه راديوپخش اتومبيل با پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني 1374.02.24 ـ .2231ت14357ه ـ 1374.02.31 ـ 157 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 24/2/1374بنا به پيشنهاد [...ادامه]

تصويب شبكه‌هاي توزيع متعارف و زمان موجودي مجاز كالاهاي مشمول طرح در انبارها براي بعضي از كالاها و برخورد با‌متخلفين بر اساس قانون و مقررات تعزيرات حكومتي (‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور) 1374.02.31 ـ 2499 ـ 1374.03.04 ـ 176 ‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني [...ادامه]

‌اصلاح آيين‌نامه اجرايي ماده (1) قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 7/3/1374 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي (‌موضوع [...ادامه]

قانون موافقت‌نامه حمل و نقل بين‌المللي جاده‌اي بين دولت‌هاي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اكراين

قانون اجازه تشكيل مركز مطالعات و تحقيقات درياي خزر با مشاركت دولتهاي فدراسيون روسيه و جمهوري اسلامي‌ايران

‌اصلاح آيين‌نامه انتظامي رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه‌اي شاغلان حرفه‌هاي پزشكي وابسته ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 7/3/1374 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي (‌موضوع [...ادامه]

‌ضوابط دريافت مبالغ مندرج در بند (‌ز) تبصره (7) قانون بودجه سال 1374 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 7/3/1374 بنا به پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي و به [...ادامه]

دستور‌العمل نحوه رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز موضوع تبصره 1 ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز

آئين نامه شرح وظايف قضات تحقيق

تصويبنامه در خصوص تعيين نماينده ويژه رييس جمهور براي اجراي طرح ساختماني كنفرانس سران‌ كشورهاي اسلامي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/3/1374 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و گزارش وزارت مسكن و [...ادامه]

‌آيين‌نامه چگونگي اجراي طرحهاي مربوط به وزارت نيرو موضوع تبصره (76) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و‌فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 17/3/1374 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 1449.100 مورخ 9/3/1374وزارت نيرو، سازمان [...ادامه]

"‌آيين‌نامه اجرايي بند "‌د" تبصره 25 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران" ‌اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ [...ادامه]

آئين‌نامه تعيين گروههاي شغلي و ضوابط مربوط به تغيير مقام و ارتقاء گروه قضات به استناد تبصره 5 ماده 14 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 [...ادامه]

‌قانون استفاده بعضي از دستگاه‌ها از نماينده حقوقي در مراجع قضائي و معافيت بنياد شهيد انقلاب اسلامي و كميته‌امداد امام خميني (‌ره) از پرداخت هزينه دادرسي

‌آيين‌نامه اجرايي تبصره (52) قانون بودجه سال 1374 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 17/3/1374بنا به پيشنهاد مشترك وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان [...ادامه]

تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در خصوص شماره گذاري ملي كالاها تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور در ستاد پشتيباني تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصدو بيست [...ادامه]

ترخيص كالاهايي كه بر اساس مصوبات هيأت وزيران ورود آنها ممنوع شده است ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 21/3/1374 بنا به پيشنهاد 100.7725 مورخ 12/5/1373وزارت بازرگاني و به استناد [...ادامه]

‌تعيين اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت دستگاه‌هاي اجرايي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 21/3/1374 بنا به پيشنهاد شماره 365 ـ 33 مورخ 17/3/1374 سازمان [...ادامه]

‌اصلاح مقررات ورود و اقامت اتباع خارجي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران ‌اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ [...ادامه]

‌اصلاح آيين‌نامه اجرايي صدور رواديد اتباع خارجي در مناطق آزاد ‌اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري و صنعتي جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي تبصره (44) قانون بودجه سال 1374 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 21/3/1374 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 1925ـ102.969.92 مورخ 21/3/1374 وزارت مسكن [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي تبصره (45) قانون بودجه سال 1374 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 21/3/1374 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 110274 مورخ 16/3/1374 سازمان تربيت [...ادامه]

‌قيمت‌گذاري كالاهاي گروه سوم بر اساس ضوابط و دستورالعمل سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان توسط‌كارخانه‌هاي توليدي (‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور) ‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل [...ادامه]

اصلاحيه تصويبنامه سياست واگذاري سهام متعلق به دولت و سازمانها و شركتها نظر به اينکه درسط اول تبصره (1) ماده (2) تصويبنامه شماره 72015/ت 431ه مورخ [...ادامه]

ميزان دريافت شهريه دوره‌هاي شبانه وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش ‌پزشكي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 17/3/1374، بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و [...ادامه]

اصلاح قانون بودجه سال 1374 كل كشور حضرت حجه‌الاسلام و‌المسلمين جناب آقاي هاشمي رفسنجاني رياست محترم جمهوري اسلامي ايران [...ادامه]

تفويض اختيارات هيأت وزيران ناشي از تبصره‌هاي (48 و 50) قانون بودجه سال 1374 كل كشور به وزراي عضو شوراي اقتصاد 1374.03.03 ـ .22049ت15063ه ـ 1374.03.06 ـ 205 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 3/3/1374 بنا به [...ادامه]

تعيين وزارت جهاد سازندگي به عنوان مسئول كميسيون مشترك اقتصادي جمهوري اسلامي ايران و تاجيكستان 1374.03.03 ـ .2163ت15084ه ـ 1374.03.06 ـ 206 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 3/3/1374 بنا به [...ادامه]

برگزاري اجلاس شبكه منطقه‌اي مبادله اطلاعات و تجربيات در علوم و تكنولوژي در آسيا و اقيانوسيه توسط وزارت فرهنگ و‌آموزش عالي 1374.03.03 ـ .1898ت15057ه ـ 1374.03.08 ـ 207 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 3/3/1374 بنا به [...ادامه]

اجازه ورود و ترخيص تعداد 4100 متر موكت نسوز و ضد الكتريسته توسط سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران 1374.03.03 ـ .21393ت15101ه ـ 1374.03.09 ـ 208 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 3/3/1374 بنا به [...ادامه]

تعيين وزارت بازرگاني به عنوان مسئول كميسيون مشترك اقتصادي جمهوري اسلامي ايران و بيلوروسي 1374.03.03 ـ .2164ت15085ه ـ 1374.03.13 ـ 209 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 3/3/1374 بنا به [...ادامه]

اجازه احداث و بهره‌برداري از آزادراه زنجان ـ تبريز با مشاركت شركت سهامي ملي آزاد راه قزوين ـ زنجان (‌وابسته به بانك‌ملي) به وزارت راه و ترابري 1374.03.03 ـ .2897ت15102ه ـ 1374.03.13 ـ 210 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 3/3/1374 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

اجازه امضاي مقدماتي موافقت‌نامه حمل و نقل بين‌المللي جاده‌اي و كشتيراني تجاري دريايي بين جمهوري اسلامي ايران و‌كشور هاشمي اردن به وزارت راه و ترابري 1374.03.03 ـ .2995ت15114 ـ 1374.03.17 ـ 211 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 3/3/1374 [...ادامه]

اجازه امضاي مقدماتي موافقت‌نامه حمل و نقل بين‌المللي جاده‌اي بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ملداوي به وزارت راه‌و ترابري 1374.03.03 ـ .2997ت15114ه ـ 1374.03.17 ـ 212 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 3/3/1374 بنا به [...ادامه]

تخصيص اعتبار پيش‌بيني شده در بودجه سال 1374 كل كشور در خصوص معادل ريالي مابه‌التفاوت و نرخ ارز 1374.03.07 ـ 23217 ـ 1374.03.16 ـ 218 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 7/3/1374 مقرر نمود: [...ادامه]

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 660 ميليون ريال به آقايان وزراء معاونان رياست جمهوري مدير عامل سازمان صدا و سيما و‌رييس جمهور 1374.03.07 ـ .23331ت15115ه ـ 1374.03.20 ـ 223 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 7/3/1374 بنا به [...ادامه]

تعيين وزارت راه و ترابري به عنوان مسئول كميسيون مشترك اقتصادي جمهوري اسلامي ايران و كرواسي 1374.03.10 ـ .2709ت15121ه ـ 1374.03.17 ـ 224 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/3/1374 بنا به [...ادامه]

تعيين وزارت راه و ترابري به عنوان مسئول كميسيون مشترك اقتصادي جمهوري اسلامي ايران و سودان 1374.03.10 ـ .2363ت15122ه ـ 1374.03.17 ـ 225 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/3/1374 بنا به [...ادامه]

اجازه ترخيص دو دستگاه خودرو سواري موضوع نامه‌هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و فرهنگ و آموزش عالي‌با رعايت مقررات 1374.03.10 ـ .2998ت1512ه ـ 1374.03.17 ـ 226 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/3/1374 بنا به [...ادامه]

تشكيل كميته دائمي نرخ‌گذاري كالاهاي صادراتي در محل مركز توليد صادرات ايران 1374.03.10 ـ .3000ت15123ه ـ 1374.03.17 ـ 227 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/3/1374 بنا به [...ادامه]

اجازه ورود و ترخيص قطعي تعداد دو هزار جفت آرم برجسته موتورسيكلت هوندا توسط بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب‌اسلامي 1374.03.10 ـ .2996ت14369ه ـ 1374.03.17 ـ 228 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/3/1374 بنا [...ادامه]

اجازه استفاده از خدمات افراد بازنشسته در وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشكي و دانگشاه علوم پزشكي و خدمات‌بهداشتي درماني ايران 1374.03.10 ـ .3692ت15009ك ـ 1374.03.30 ـ 230 ‌اكثريت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت [...ادامه]

اجازه استفاده از خدمات افراد بازنشسته در شركت راه‌آهن ايران و كتابخانه ملي و صندوق بيمه محصولات كشاورزي و شركت‌دخانيات ايران 1374.03.10 ـ .3690ت15045ك ـ 1374.03.0 ـ 231 اكثريت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت [...ادامه]

اجازه تأسيس شركت مختلط ايران و پاكستان به شركت ملي گاز ايران 1374.03.10 ـ .4807ت15130ه ـ 1374.04.20 ـ 232 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/3/1374 بنا [...ادامه]

تشكيل كميته دائمي نرخ‌گذاري كالاهاي صادراتي و اعضا و محل برگزاري آن 1374.03.10 ـ .3309ت15123ه ـ 1374.04.23 ـ 233 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/3/1374 بنا [...ادامه]

اجازه ترخيص دو دستگاه خودرو تويوتا لندكروز اهدايي 1374.03.17 ـ .2267ت15099ه ـ 1374.03.23 ـ 244 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 17/3/1374 بنا [...ادامه]

اجازه برگزاري پنجمين كنگره بين‌المللي چشم پزشكي در آذرماه سال جاري در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي شهيد‌بهشتي 1374.03.17 ـ .3298ت15151ه ـ 1374.03.23 ـ 245 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 17/3/1374 بنا [...ادامه]

اجازه برگزاري پنجمين كنگره بين‌المللي چشم‌پزشكي در آذر ماه سال جاري در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي شهيد‌بهشتي 1374.03.17 ـ .3310ت15152ه ـ 1374.03.23 ـ 246 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 17/3/1374بنا به پيشنهاد [...ادامه]

تعيين وزارت راه و ترابري به عنوان مسئول كميسيون مشترك اقتصادي جمهوري اسلامي ايران و بوسني و هرزگوين 1374.03.17 ـ .3307ت15155ه ـ 1374.03.23 ـ 247 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 17/3/1374 بنا به [...ادامه]

تأييد قرارداد بين شركت هپكو و وزارت كشاورزي مواد غذايي پاكستان در خصوص صدور يكهزار دستگاه بلدوزر توليدي‌شركت هپكو به پاكستان 1374.03.17 ـ .3442ت15158ه ـ 1374.03.27 ـ 248 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 17/3/1374 بنا به [...ادامه]

تعيين قيمت تضميني هر كيلوگرم گندم در سال زراعي 74 ـ 1373 1374.03.17 ـ .3594ت15153ه ـ 1374.03.29 ـ 249 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 17/3/1374با توجه به [...ادامه]

اجازه مشاركت در طرح توليد موتورهاي ديزلي سنگين در شهرستان آمل با شركت توليد موتورهاي ديزل سنگين ايران (‌دسا)‌متعلق به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران به شركتهاي وارتسيلا ديزل و فين 1374.03.17 ـ .2906ت15154ه ـ 1374.04.18 ـ 252 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 17/3/1374 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ هشت ميليارد و هفتصد و چهل و شش ميليون و هفتصد هزار ريال جهت توزيع ميان شهرداريها به‌وزارت كشور 1374.03.21 ـ .23182ت15167ه ـ 1374.03.24 ـ 256 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 21/3/1374 بنا به [...ادامه]

تعيين وزارت مسكن و شهرسازي به عنوان عضو شوراي ستاد هماهنگي روابط اقتصادي خارجي 1374.03.24 ـ .3953ت15197ه ـ 1374.04.05 ـ 284 هيأت وزيران در جلسه مورخ 24/3/1374 تصويب نمود: [...ادامه]

‌اصلاح اساسنامه شركت تجهيز و نگهداري تأسيسات ساختمانهاي ورزشي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 4/4/1374 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي [...ادامه]

‌تصميم نمايندگان‌ ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در مورد كالاهاي كوپني و سوبسيدي ‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل [...ادامه]

تصويبنامه در خصوص تسهيلات مورد نياز كشاورزان خسارت ديده استان گيلان ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 17/3/1374 بنا به پيشنهاد شماره .2438‌و1. مورخ 17/3/1374 وزارت كشور و [...ادامه]

مستثني شدن وزارت راه و ترابري از مفاد بند (5) ضوابط اجرايي بودجه سال 1374 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 4/4/1374، بنا به پيشنهاد شماره .447.11م مورخ 16/3/1374 وزارت راه و [...ادامه]

‌اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 3/3/1374 به استناد ماده (23) قانون مقررات صادرات و واردات ـ [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي بند (ج) تبصره (12) قانون بودجه سال 1374 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 4/4/1374 بنا به پيشنهاد شماره 3132 ـ 929.64 ـ 102 مورخ [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي بند (3) قسمت "ب" تبصره (21) قانون بودجه سال 1374 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 4/4/1374، بنا به پيشنهاد شماره 1035 ـ 976.4 ـ 102 مورخ [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي تبصره (3) قانون بودجه سال 1374 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 4/4/1374 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي تعاون و امور اقتصادي و [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي بند (ب) تبصره (7) قانون بودجه سال 1374 كل كشور ضوابط مورد عمل براي بانك ملي ايران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 24/2/1374 بنا [...ادامه]

تصويبنامه در مورد حمايت مناسب از روند افزايش صادرات غير نفتي‌ هيأت وزيران در جلسه مورخ 27/2/1374، به استناد بند (6) قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع [...ادامه]

"‌ضوابط ثبت شركتها و مالكيتهاي صنعتي و معنوي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران" ‌اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي در جلسه مورخ 4/2/1374 با توجه [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي بند "‌الف" ماده (43) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1374.3.21 بنا به پيشنهاد شماره .1008‌د 1374.2.26 سازمان امور اداري و [...ادامه]

تصويبنامه راجع به تعيين نماينده ويژه رييس جمهور براي تعيين سهم هر يك از‌دستگاه‌هاي اجرايي از اعتبار رديف 503224 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 4/4/1374 بنا به پيشنهاد رييس جمهور محترم و بر اساس اصل [...ادامه]

تصويبنامه راجع به ايجاد و تأسيس بخش سيدان و ميمند در استان فارس اکثريت وزراي عضو کميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 16/11/1373 با [...ادامه]

‌ايجاد تغييرات در استان اصفهان بر اساس ضوابط تقسيمات كشوري ‌اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 21/3/1374 با توجه به [...ادامه]

قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها

قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي

قانون تثبيت ظرفيت‌هاي پذيرش دانشجويان گروه پزشكي

‌تعيين فرودگاه‌هاي بوشهر و رشت به عنوان فرودگاه‌هاي بين‌المللي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/4/1374 بنا به پيشنهاد شماره 4543.11 مورخ 3/4/1374 وزارت راه و [...ادامه]

‌تعطيلي ادارات در روز شنبه 27/12/1373 و احتساب آن به عنوان مرخصي استحقاقي عضو كميسيون‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 4/4/1374 تصويب نمود: ‌تعطيلي دستگاه‌ها و ادارات دولتي در [...ادامه]

در مواردي كه براي متهم وكيل تسخيري تعيين شده، مدت اعتراض به حكم از تاريخ ابلاغ به وكيل مذكور احتساب مي شود. رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور ‌با احترام به استحضار مي‌رساند: شعب چهارم و يازدهم ديوان [...ادامه]

راي وحدت رويه 597 ـ 12/2/1374 هيأت عمومي ديوان‌ عالي کشور ‌رياست محترم ديوان عالي كشور ‌احتراماً به استحضار عالي مي‌رساند، در تاريخ 22/6/1372 اداره حقوقي بانك ملي [...ادامه]

"‌آيين‌نامه اجرايي بند "‌ز" تبصره (29) قانون بودجه سال 1374 كل كشور" ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 7/4/1374 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 1494.21.7357 مورخ 9/3/1374 وزارت امور [...ادامه]

"‌آيين‌نامه اجرايي بند (2) تبصره (11) قانون بودجه سال 1374 كل كشور" ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/4/1374 بنا به پيشنهاد شماره .767ه مورخ 27/3/1374 بانك مركزي [...ادامه]

تصويبنامه در خصوص تشكيل دهستان درونه در بخش برداسكن شهرستان كاشمر ‌اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 21/3/1374 با توجه به [...ادامه]

‌اصلاحات تقسيماتي در استان تهران ‌اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 21/3/1374 با توجه به [...ادامه]

"‌آيين‌نامه اجرايي تبصره (43) قانون بودجه سال 1374 كل كشور" ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 14/4/1374 بنا به پيشنهاد شماره 760.176 مورخ 26/1/1374 وزارت آموزش و [...ادامه]

‌اصلاح تصويب‌نامه در خصوص حق ثبت نام داوطلبان آزمون ورودي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/4/1374 بنا به پيشنهاد شماره 52.2313.4897 مورخ 16/3/1374 وزارت فرهنگ و [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي تبصره (45) اصلاحي قانون بودجه سال 1343 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 14/4/1374 بنا به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به [...ادامه]

"‌آيين‌نامه اجرايي تبصره (51) قانون بودجه سال 1374 كل كشور" ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/4/1374 بنا به پيشنهاد مشترك بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان [...ادامه]

‌اصلاحات تقسيماتي در استان گيلان ‌اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 21/3/1374 با توجه به [...ادامه]

قانون موافقت‌نامه حمل و نقل هوائي بين دولت‌هاي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اكراين

تصويبنامه در مود ترخيص كالاهايي كه به نمايشگاه بين المللي توليدات كشورهاي عضو اكو وارد مي‌شوند ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/4/1374 بنا به پيشنهاد شماره 100.4170 مورخ 30/3/1374 وزارت بازرگاني و [...ادامه]

‌ضوابط تعيين حداقل شمول و سطح خدمات پزشكي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 24/3/1374 بنا به پيشنهاد شماره 1904 مورخ 4/3/1374 وزارت بهداشت، درمان [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي ماده (7) قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 17/3/1374 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان تأمين اجتماعي و سازمان [...ادامه]

‌اصلاح آيين‌نامه اجرايي ماده واحده قانون ادامه استفاده خانواده افرادي كه ساكن خانه‌هاي سازماني بوده و شهيد، جانباز، اسير‌و مفقودالاثر شده‌اند ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1/5/1374 بنا به پيشنهاد شماره 160.108.02.5436 مورخ 26/6/1373 وزارت دفاع و [...ادامه]

‌دستورالعمل تعيين سهم بيمه خدمات درماني روستاييان و صاحبان حرف و مشاغل آزاد ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/3/1374 بنا به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و [...ادامه]

‌فهرست خدمات فوق تخصصي مشمول بيمه‌هاي مضاعف (‌مكمل) ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 24/3/1374 بنا به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و [...ادامه]

اصلاح مقررات اشتغال نيروي انساني، بيمه اجتماعي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران نظر به اينکه در سطر اول ماده (31) تصويبنامه شماره 33433/ت 25ک مورخ 16/3/1373 [...ادامه]

اصلاح مصوبه شماره 3532ـ28/3/74 درخصوص شماره گذاري كالاها تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار که براساس اصل [...ادامه]

‌تعرفه‌هاي خدمات تشخيصي و درمان و ميزان فرانشيز پرداختي توسط بيمه‌شده ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1374.5.4 بنا به پيشنهاد شماره 1904 مورخ 1374.3.4 وزارت بهداشت، درمان [...ادامه]

قانون معافيت مالياتي كليه مؤسسات خصوصي شاغل در امور مربوط به حمايت و توانبخشي معلولان و ارائه خدمات به‌عقب ماندگان ذهني و همچنين انجام خدمات در شبانه‌روزي‌ها و مهدهاي كودك

قانون اصلاح موادي از قانون امور حسبي مصوب 1319 و اصلاحات بعدي

‌دستورالعمل "‌نحوه نظارت بر امور بيمه خدمات درماني همگاني" ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/4/1374 بنا به پيشنهاد شماره 3078 مورخ 5/4/1374 وزارت بهداشت، درمان [...ادامه]

برگزاري دومين سمپوزيوم منابع آب كاريست توسط وزارت نيرو در سال 1377 در شهرستان كرمانشاه 1374.04.04 ـ .3102ت15186ه ـ 1374.04.06 ـ 288 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 4/4/1374 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

برگزاري دهمين كنفرانس بين‌المللي برق توسط وزارت نيرو در آبان ماه سال جاري 1374.04.04 ـ .3141ت15185ه ـ 1374.04.06 ـ 289 هيأت وزيران در جلسه مورخ 4/4/1374 بنا به پيشنهادي شماره [...ادامه]

تعيين سود بازرگاني قطعات مربوط به توليد فندك اجاق گاز با سيستم پيزوالكترونيك 1374.04.04 ـ .3192ت15189ه ـ 1374.04.06 ـ 290 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 4/4/1374 بنا به [...ادامه]

برگزاري اجلاس هيأت اجرايي شعبه منطقه‌اي شوراي جهاني آرشيو در جنوب و غرب آسيا (‌سوآربيكا) در تهران توسط سازمان‌اسناد ملي ايران 1374.04.04 ـ .23475ت15187ه ـ 1374.04.06 ـ 291 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 4/4/1374 بنا به [...ادامه]

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ هفتصد ميليون ريال جهت پرداخت بخشي از هزينه‌هاي نظارت بر انتخابات به هيأت مركزي‌نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات 1374.04.04 ـ .23906ت15220ك ـ 1374.04.06 ـ 292 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 4/4/1374 بنا [...ادامه]

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ شش ميليارد ريال به صندوق كمك به خسارت‌ديدگان كشاورزي دامي 1374.04.04 ـ .23448ت15221ه ـ 1374.04.06 ـ 293 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 4/4/1374 بنا به [...ادامه]

اجازه صدور معادل (20.061.813.893) ريال تعهدنامه بابت تأمين مبلغ ناشي از كاهش ارزش سهام ريالي به دولت جمهوري‌اسلامي ايران در بانك بين‌المللي ترميم و توسعه در وجه بانك ياد شده به بانك مركزي 1374.04.04 ـ .4167ت15000ه ـ 1374.04.08 ـ 301 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 4/4/1374 بنا به [...ادامه]

لغو تصويب‌نامه راجع به معاف بودن آن قسمت از سود شركت مخابرات ايران كه براي سرمايه‌گذاري و توسعه اختصاص داده‌مي‌شود از پرداخت ماليات 1374.04.04 ـ .4338ت14727ه ـ 1374.04.12 ـ 319 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 4/4/1374 با توجه [...ادامه]

برگزاري نخستين جشنواره حمل و نقل شهري سالم توسط شهرداري تهران 1374.04.07 ـ .23290ت15171ه ـ 1374.04.10 ـ 321 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 7/4/1374 بنا به [...ادامه]

اجازه برگزاري اجلاس بين‌المللي كارگاه آموزش توليد و ترويج ماشين‌آلات كشاورزي در سال جاري توسط وزارت كشاورزي 1374.04.07 ـ .3383ت15206ه ـ 1374.04.10 ـ 322 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 7/4/1374 بنا به [...ادامه]

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ پانصد ميليون ريال به منظور تأمين بخشي از هزينه‌هاي طرح ايمن‌سازي همگاني كودكان عليه‌بيماري فلج اطفال به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي 1374.04.07 ـ .24017ت15235ه ـ 1374.04.10 ـ 323 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 7/4/1374 بنا به [...ادامه]

تنفيذ تصويب‌نامه راجع به ورود و ترخيص حداكثر تا 10 دستگاه خودرو از هر مدل توسط دارندگان موافقت اصولي 1374.04.07 ـ .2462ت15246ه ـ 1374.04.15 ـ 326 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 7/4/1374 بنا به [...ادامه]

‌اجازه برگزاري دومين سمينار بين‌المللي سيمان به دانشگاه علم و صنعت ايران با مشاركت وزارت صنايع و كارخانجات سيمان‌كشور 1374.04.07 ـ .3867ت15248ه ـ 1374.04.15 ـ 327 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 7/4/1374 بنا به [...ادامه]

ترخيص يك دستگاه خودرو سواري رنو بدون انتقال ارز و ثبت سفارش 1374.04.11 ـ .3901ت15238ه ـ 1374.04.13 ـ 329 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/4/1374 بنا [...ادامه]

تأمين اعتبار و اختصاص مبالغي جهت پرداخت بهاي خريد گلخانه آموزشي و تحقيقاتي دانشگاه فرودسي (‌مشهد) به دانشگاه‌مزبور 1374.04.11 ـ .24132ت15259ه ـ 1374.04.13 ـ 330 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/4/1374 بنا [...ادامه]

برگزاري اجلاسيه منطقه‌اي روستاي سالم در اصفهان و اجلاسيه مربوط به ريشه‌كني فلج اطفال در تهران توسط وزارت بهداشت،‌درمان و آموزش پزشكي 1374.04.11 ـ .3894ت15236ه ـ 1374.04.13 ـ 331 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/4/1374 بنا به [...ادامه]

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ دويست ميليون ريال به منظور تعمير و بازسازي و گسترش فضاي فرهنگستان علوم پزشكي ايران‌به نهاد رياست جمهوري 1374.04.11 ـ .24871ت15266ه ـ 1374.04.15 ـ 334 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/4/1374 بنا به [...ادامه]

ترخيص تعداد 263 فشفشه موضوع نامه وزارت راه و ترابري 1374.04.11 ـ .4143ت15265ه ـ 1374.04.15 ـ 335 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/4/1374 بنا [...ادامه]

عضويت نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي در كميته دايمي نرخ‌گذاري كالاهاي صادراتي 1374.04.11 ـ .4621ت15123ه ـ 1374.04.17 ـ 336 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/4/1374، در اجراي [...ادامه]

تأمين اعتبار مبلغ 1300 ميليون ريال به منظور انجام پروژه‌هاي بازسازي مناطق جنگزده استان كردستان به دستگاه‌هاي مجري‌پروژه‌هاي بازسازي (‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور) 1374.04.13 ـ 24855 ـ 1374.04.14 ـ 339 ‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره [...ادامه]

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 2700 ميليون ريال به منظور انجام پروژه‌هاي بازسازي مناطق جنگزده استان ايلام به دستگاه‌هاي‌مجري پروژه‌ها بازسازي (‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور) 1374.04.13 ـ 24856 ـ 1374.04.14 ـ 341 ‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور [...ادامه]

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 5900 ميليون ريال به منظور انجام پروژه‌هاي بازسازي مناطقه جنگزده استان آذربايجان غربي به‌دستگاه‌هاي مجري پروژه‌هاي بازسازي (‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور) 1374.04.13 ـ 24857 ـ 1374.04.14 ـ 343 ‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور [...ادامه]

برگزاري كنفرانس سالانه انجمن آسيايي دانشگاه‌هاي باز توسط دانشگاه پيام‌نور در سال 1375 1374.04.14 ـ .4226ت15267ه ـ 1374.04.17 ـ 345 هيأت وزيران در جلسه مورخ 14/4/1374 بنا به [...ادامه]

اجازه امضاي مقدماتي موافقت‌نامه فرهنگي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري فدرال نيجريه 1374.04.14 ـ .4682ت13794ه ـ 1374.04.18 ـ 346 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 14/4/1374 بنا به [...ادامه]

اجازه برگزاري سومين دوره مسابقات بين‌المللي قرائت و حفظ قرآن كريم ويژه دانش‌آموزان به وزارت آموزش و پرورش 1374.04.14 ـ .4460ت15277ه ـ 1374.04.20 ـ 350 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 14/4/1374 بنا [...ادامه]

اجازه استفاده از خدمات دو نفر از افراد بازنشسته در سازمان هواپيمايي كشوري و دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي،‌درماني لرستان 1374.04.14 ـ .5676ت14928ك ـ 1374.05.09 ـ 352 ‌اكثريت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت [...ادامه]

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 7400 ميليون ريال به منظور انجام پروژه‌هاي بازسازي مناطق جنگزده استان آذربايجان غربي به‌دستگاه‌هاي مجري پروژه‌هاي بازسازي (‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور) 1374.04.17 ـ 24992 ـ 1374.04.18 ـ 355 ‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره [...ادامه]

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 100.000 ميليون ريال به منظور انجام پروژه‌هاي بازسازي مناطق جنگزده استان خوزستان به‌دستگاه‌هاي مجري پروژه‌هاي بازسازي (‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور) 1374.04.17 ـ 24993 ـ 1374.04.18 ـ 357 ‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره [...ادامه]

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 20000 ميليون ريال به منظور انجام پروژه‌هاي بازسازي مناطق جنگزده استان كرمانشاه به‌دستگاه‌هاي مجري پروژه‌هاي بازسازي (‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور) 1374.04.17 ـ 24994 ـ 1374.04.18 ـ 359 تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور [...ادامه]

اجازه برگزاري اجلاسيه مشورتي كنترل كم خوني ناشي از فقر آهن در انستيتو تحقيقات غذايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات‌بهداشتي، درماني شهيد بهشتي 1374.04.18 ـ .4473ت15299ه ـ 1374.04.20 ـ 362 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/4/1374 بنا به [...ادامه]

لغو مصوبه در خصوص به هزينه قطعي منظور شدن اسناد مربوطه به پرداخت كمك هزينه تحصيلي دانش‌آموزان بهيار و بهورز‌شاغل به تحصيل 1374.05.01 ـ .5332ت15202ه ـ 1374.05.02 ـ 368 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1/5/1374 با توجه [...ادامه]

تخصيص اعتبار مبلغ چهار ميليارد ريال جهت ادامه عمليات در دست اجراي بازسازي تأسيسات زيربنايي شهر اهواز به‌شهرداري اهواز 1374.05.01 ـ .25709ت15312ه ـ 1374.05.02 ـ 369 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1/5/1374 بنا به [...ادامه]

اجازه برگزاري سومين كنفرانس آمار ايران توسط مركز آمار ايران در تير ماه 1375 1374.05.01 ـ .25708ت15332ه ـ 1374.05.02 ـ 370 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1/5/1374 بنا به [...ادامه]

تخصيص در اختيار گذاردن مبلغ چهار ميليارد ريال از درآمدهاي ناشي از جريمه‌هاي دريافتي تعزيرات حكومتي به سازمان‌بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا (‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور) 1374.05.01 ـ 5568 ـ 1374.05.08 ـ 375 تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور كه در جلسه [...ادامه]

تأمين اعتبار و پرداخت مبلغي بابت تسويه بدهي ناشي از تعهدات دولت جمهوري اسلامي ايران به صندوق بين‌المللي پول به‌منظور تعديل ارزش ريال توسط بانك مركزي 1374.05.01 ـ .3828ت15372ه ـ 1374.05.15 ـ 387 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1/5/1374 بنا به [...ادامه]

اعطاي نشان دولتي درجه دوم ايثار به آقاي محمدرضا شايق 1374.05.01 ـ .46041ت15078ك ـ 1374.06.04 ـ 389 ‌اكثريت وزراي عضو كميسيون ارزيابي و تصويب نشانهاي [...ادامه]

‌اجازه ترخيص يك دستگاه خودروي تويوتاي اهدايي به صورت بدون انتقال ارز و بدون رعايت شرط داشتن نمايندگي رسمي و‌سال ساخت 1374.05.04 ـ .24380ت15345ه ـ 1374.05.08 ـ 391 ‌امور گمركي ـ واردات و [...ادامه]

تأمين اعتبار مبلغ ششصد ميليون ريال به منظور ادامه عمليات احداث و تجهيز 24 واحد مسكوني متعلق به فرهنگستان زبان و‌ادب فارسي 1374.05.04 ـ .26016ت15351ه ـ 1374.05.08 ـ 398 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 4/5/1374 بنا به [...ادامه]

اجازه مشاركت در طرح توليد رنگهاي صنعتي در استان مازندران با سرمايه‌گذاران خصوصي ايراني به شركت مقيم آلمان فدرال 1374.05.04 ـ .2907ت.15249 ـ 1374.05.09 ـ 400 هيأت وزيران در جلسه مورخ 4/5/1374 بنا به [...ادامه]

اجازه برگزاري هشتمين كنفرانس بين‌المللي جمع‌آوري آب باران توسط وزارت جهاد سازندگي 1374.05.04 ـ .5638ت15357ه ـ 1374.05.09 ـ 401 هيأت وزيران در جلسه مورخ 4/5/1374 بنا به [...ادامه]

اجازه مشاركت در طحر دامداري و صنايع لبني اسابا با مشاركت شركت كشت و صنعت ايران تيردام به آقاي ژرارد باتائوش بتعه‌كشور فرانسه 1374.05.04 ـ .4937ت15344ه ـ 1374.05.09 ـ 402 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 4/5/1374 بنا [...ادامه]

اجازه انتقال اموال و داراييهاي ايجاد شده از محل اعتبارات مراكز گسترش خدمات توليدي و عمراني استانها به صندوق تعاون 1374.05.06 ـ .8104ت15001ك ـ 1374.07.02 ـ 410 ‌اكثريت وزراي عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه مربوط به رايط و طرز استفاده از خانه‌هاي سازماني 1374.05.08 ـ .5831ت13926ه ـ 1374.05.14 ـ 414 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 8/5/1374 بنا به [...ادامه]

به هزينه قطعي منظور شدن كليه وجوه حواله شده به رايزنيها و نمايندگي‌هاي فرهنيگ خارج از كشور در سالهاي 1371، 1372 و1373 با تأييد وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي 1374.05.08 ـ .4266ت15356ه ـ 1374.05.14 ـ 415 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 8/5/1374 بنا [...ادامه]

اعطاي نشان دولتي درجه سوم لياقت و مديريت به آقاي محمدابراهيم طاهريان‌فرد 1374.05.08 ـ .6193ت15359ه ـ 1374.05.21 ـ 416 ‌اكثريت وزراي عضو كميسيون ارزيابي و تصويب [...ادامه]

تعيين سهم هر يك از دستگاه‌هاي اجراي از اعتبار رديف 503224 بيست درصد (20%) افزايش حقوق كارمندان (‌تصميم‌نماينده ويژه رييس جمهور) 1374.05.09 ـ .25449ت15343ه ـ 1374.05.14 ـ 435 ‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور براي تعيين سهم [...ادامه]

اجازه ترخيص كفپوشهاي موضوع نامه سازمان تربيت بدني 1374.05.11 ـ .25805ت15365ه ـ 1374.05.14 ـ 444 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/5/1374 بنا به [...ادامه]

اجازه برگزاري سمينار بررسي تكنولوژي مناسب براي كشورهاي منطقه جنوب و مركز آسيا توسط سازمان پژوهش‌هاي علمي و‌صنعتي 1374.05.11 ـ .5524ت15368ه ـ 1374.05.14 ـ 445 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/5/1374 بنا به [...ادامه]

اجازه تأسيس شركت حفاري بين‌المللي در خارج ايران با مشاركت طرف آذربايجان به وزارت نفت 1374.05.11 ـ .20512ت14636ه ـ 1374.05.14 ـ 446 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/5/1374 بنا به [...ادامه]

تعيين شاخص‌هاي مربوط به تراكم كلاسهاي درس و شاخصهاي نيروي انساني مورد نياز آموزش و پرورش در دوره‌هاي ابتدايي،‌راهنمايي، متوسطه 1374.05.11 ـ .5874ت15369ه ـ 1374.05.15 ـ 448‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/5/1374 بنا به پيشنهاد مشترك [...ادامه]

اجازه تأسيس شركت حفاري بين‌المللي در خارج از ايران با مشاركت طرف جمهوري فدراتيو روسيه به وزارت نفت 1374.05.11 ـ .6029ت15390ه ـ 1374.05.17 ـ 453 هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/5/1374 بنا به [...ادامه]

واردات روغن (‌مايع) ترمز تحت تعرفه (38.19) با موافقت وزارت بازرگاني و كسب نظر وزارت صنايع 1374.05.11 ـ .6035ت14212ه ـ 1374.05.17 ـ 454 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/5/1374بنا به پيشنهاد [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي تبصره (8) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 1374.05.11 ـ .6031ت15192ه ـ 1374.05.17 ـ 463 هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/5/1374 بنا به [...ادامه]

برگزاري كارگاه پژوهشي بين‌المللي بررسي و كشف علل سانحه سقوط هواپيمايي فوكر 28 در تهران توسط وزارت راه و ترابري 1374.05.11 ـ .6227ت15379ه ـ 1374.05.21 ـ 465 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/5/1374 بنا به [...ادامه]

اجازه مشاركت به شركت (ACL) مقيم جزاير مان انگلستان در طرح و ساخت و اداره يك هتل پنج ستاره در شهرستان تهران با‌شركت توفيران 1374.05.15 ـ .5603ت15370ه ـ 1374.05.17 ـ 466 هيأت وزيران در جلسه مورخ 15/5/1374 بنا به [...ادامه]

اجازه واگذاري حق استفاده از هنرستان شهيد بهشتي در خيابان سي‌تير از وزارت آموزش و پرورش به وزارت امور خارجه 1374.05.15 ـ .6224ت15232ه ـ 1374.05.21 ـ 467 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 15/5/374 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌تأمين اعتبار و تخصيص مبالغي به منظور اجراي طرحهاي بازسازي و پيشگيري از حوادث غير مترقبه چند استان 1374.05.15 ـ .26698ت15388ه ـ 1374.05.21 ـ 468 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 15/5/1374 بنا به [...ادامه]

واگذاري حداقل معادل مبلغ هشتاد و هشت ميليارد و پانصد ميليون ريال به عنوان علي‌الحساب از سهام كارخانجات و مؤسسات‌دولتي ملي شده بابت تسويه ديون دولت به سازمان بازنشستگي كشوري 1374.05.15 ـ .26870ت15389ه ـ 1374.05.23 ـ 473 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 15/5/1374، بنا [...ادامه]

اجازه احداث يك واحد توليد ساعت ديواري و روميزي در خارج از محدوده شهري تهران موضوع نامه وزارت صنايع 1374.05.15 ـ .6772ت13490ك ـ 1374.06.04 ـ 474 ‌اكثريت وزراي عضو كميسيون امور زيربنايي و صنعت [...ادامه]

اجازه ترخيص يك دستگاه اتومبيل سواري اهدايي به صورت بدون انتقال ارز موضوع نامه سازمان تربيت بدني 1374.05.18 ـ .5169ت15387ه ـ 1374.05.21 ـ 475 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/5/1374 بنا به [...ادامه]

اجازه فروش ساختمان اداري فعلي سازمان برنامه و بودجه استان همدان به منظور تكميل ساختمان سازمان برنامه و بودجه‌استان مذكور از محل درامدهاي حاصل 1374.05.18 ـ .26257ت15397ه ـ 1374.05.21 ـ 476 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/5/1374 بنا به [...ادامه]

اجازه ورود و ترخيص يك دستگاه خودرو سواري پژو مدل 1990 موضوع نامه دانشگاه تهران 1374.05.18 ـ .26745ت15304ه ـ 1374.05.21 ـ 477 هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/5/1374 بنا به [...ادامه]

اجازه ترخيص يكدستگاه اتومبيل رنجر مدل 1986 اهدايي به صورت بدون انتقال ارز موضوع نامه شهرداري تهران 1374.05.18 ـ .25655ت15393ه ـ 1374.05.21 ـ 478 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/5/1374 بنا [...ادامه]

اجازه ورود و ترخيص يك دستگاه اتوبوس بنز ويژه حمل و نقل جانبازان و معلولين بدون انتقال ارز موضوع نامه مجتمع‌آموزشي نيكوكاري رعد 1374.05.18 ـ .6222ت15385ه ـ 1374.05.21 ـ 479 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/5/1374 بنا به [...ادامه]

ترخيص ده دستگاه ميني‌بوس اهدايي به صورت بدون انتقال ارز موضوع نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 1374.05.18 ـ .6225ت15394ه ـ 1374.05.21 ـ 482 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/5/1374 بنا به [...ادامه]

تأمين اعتبار و تخصيص مبلغ يك ميليارد ريال جهت مبارزه با بيماري اسكروورم (‌انگل پوستي) به سازمان دامپزشكي 1374.05.22 ـ .26462ت15404ه ـ 1374.05.23 ـ 491 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 22/5/1374 بنا [...ادامه]

ورود و ترخيص يك دستگاه خودرو هوندا سه درب و يك دستگاه ويلچر الكتريكي موضوع نامه وزارت بازرگاني 1374.05.22 ـ .5919ت15407ه ـ 1374.05.23 ـ 492 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 22/5/1374 بنا [...ادامه]

اجازه برگزاري هفتمين كنفرانس منطقه‌اي "‌فيزيك رياضي" در مهر ماه 1374 در مركز تحقيقات فيزيك نظري و رياضيات 1374.05.22 ـ .6019ت15416ه ـ 1374.05.23 ـ 493 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 22/5/1374 بنا به [...ادامه]

اجازه برگزاري اجلاس شبكه برنامه‌هاي كنترل بيابان‌زدايي آسيا و اقيانوسيه در آذر ماه 1374 توسط وزارت جهاد سازندگي 1374.05.22 ـ .6050ت15417ه ـ 1374.05.23 ـ 494 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 22/5/1374 بنا به [...ادامه]

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ دويست و پنجاه ميليون ريال براي تأمين كسري بودجه نهاد رياست جمهوري دفتر خدمات حقوق‌بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران 1374.05.22 ـ .26461ت15418ه ـ 1374.05.23 ـ 495 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 22/5/1374 بنا به [...ادامه]

ورود و ترخيص و فورش (340) دستگاه خودرو هوندا توسط سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي 1374.05.22 ـ .6365ت15420ه ـ 1374.05.23 ـ 496 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 22/5/1374 بنا به [...ادامه]

اجازه امضاي مقدماتي موافقت‌نامه تأسيس مركز جنوب مورخ اول سپتامبر 1994 (‌ژنو) به وزارت امور خارجه 1374.05.22 ـ .6368ت15090ه ـ 1374.05.23 ـ 497 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 22/5/1374 بنا به [...ادامه]

تصميم هيأت وزيران در خصوص الزام دستگاه‌هاي اجرايي و مؤسسات تابع آنها به ارسال نسخه‌اي از نتايج مطالعات خود در‌ارتباط با مهندسي ژئوتكنيك و خدمات زمين‌شناسي به وزارت معادن و فلزات (‌سازمان زمين‌شناسي كشور) 1374.05.22 ـ 6568 ـ 1374.05.30 ـ 499 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 22/5/1374 به منظور [...ادامه]

اقدامات اجرايي به منظور بهره‌مندي زنان آزاد شده از زندان از حمايتهاي موضوع قانون تأمين زنان و كودكان بي‌سرپرست و‌آيين‌نامه اجراي آن 1374.05.22 ـ .27357ت12591ه ـ 1374.04.06 ـ 501 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 22/5/1374 تصويب [...ادامه]

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 18000 ميليون ريال جهت انجام پروژه‌هاي بازسازي مناطق جنگزده به ستاد بازسازي و بنياد‌مسكن استان كرمانشاه (‌تصميم نماينده و ويژه رييس جمهور) 1374.05.25 ـ 26958 ـ 1374.05.28 ـ 515 ‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور [...ادامه]

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 37000 ميليون ريال جهت انجام پروژه‌هاي بازسازي مناطق جنگزده به ستاد بازسازي و بنياد‌مسكن استان خوزستان (‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور) 1374.05.25 ـ 26959 ـ 1374.05.28 ـ 517 ‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور [...ادامه]

اجازه ايجاد پستهاي سازماني در دانشگاه بوشهر و وزارت كار و امور اجتماعي 1374.05.25 ـ .26842ت15047ك ـ 1374.06.11 ـ 519 ‌اكثريت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت [...ادامه]

اجازه ايجاد پستهاي سازماني در واحدهاي تابعه استانداريهاي آذربايجان شرقي، فارس، يزد، مازندران، چهارمحال و بختياري،‌گيلان، آذربايجان غربي و لرستان 1374.05.25 ـ .17604ت15223ك ـ 1374.06.11 ـ 520 ‌اكثريت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت [...ادامه]

اجازه استفاده از خدمات چهار نفر در سازمان ميراث فرهنگي كشور، سازمان پزشكي قانوني 1374.05.25 ـ .714ت15230ك ـ 1374.06.11 ـ 521 ‌اكثريت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت [...ادامه]

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يكصد ميليون ريال جهت طرح‌هاي بهسازي خدمات شهري كبوترآهنگ به استانداري همدان 1374.05.29 ـ .26585ت15426ه ـ 1374.05.30 ـ 522 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 29/5/1374 بر [...ادامه]

تأمين اعتبار و اخصتاص مبلغ پانصد ميليون ريال به منظور انجام تعميرات و بازسازي ساختمان مجلس شوراي ملي (‌سابق) به‌وزارت مسكن و شهرسازي 1374.05.29 ـ .26666ت15446ه ـ 1374.05.30 ـ 524 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 29/5/1374 بنا به [...ادامه]

تنفيذ تصويب‌نامه راجع به معافيت ترخيص لوازم و تجهيزات بيمارستان خيريه چشم‌پزشكي پيامبران از پرداخت سود بازرگاني‌با اصلاحاتي براي اجار در سال 1374 1374.05.29 ـ .7460ت14897ه ـ 1374.06.19 ـ 532 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 29/5/1374 بنا به [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي تبصره 36 قانون بودجه سال 1374 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 4/5/1374 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 1.4592.10.1182 مورخ 6/4/1374 وزارت فرهنگ [...ادامه]

‌تخصيص ارز به شركت ملي صنايع پتروشيمي براي ورادات مواد اوليه خاك فسفات و اسيد فسفريك و توليد كود شيميايي ‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار و بر اساس اصل [...ادامه]

اصلاحيه ضوابط مربوط به نقل و انتقال حق بيمه و كسور بازنشستگي بيمه شدگان در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران نظر به اينكه در سطر سوم ماده (4) تصويبنامه شماره 44304/ت 105 ك مورخ [...ادامه]

‌تعرفه‌هاي خدمات تشخيصي و درماني و ميزان فرانشيز پرداختي توسط بيمه‌شده ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 21/3/1374بنا به پيشنهاد شماره 1904 مورخ 4/3/1374 وزارت بهداشت، درمان و [...ادامه]

قانون اصلاح ماده 100 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1318

"‌آيين‌نامه اجرايي تبصره (16) قانون بودجه سال 1374 كل كشور" ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1/5/1374 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه، دفتر امور [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي چگونگي استفاده از خودروهاي دولتي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 4/5/1374 بنا به پيشنهاد شماره .556‌د مورخ 6/2/1374 سازمان امور اداري [...ادامه]

"‌آيين‌نامه اجرايي بند (‌الف) ماده (4) قانون "‌وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين" ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1/5/1374 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، آموزش [...ادامه]

‌تعيين تعرفه سود بازرگاني براي كالاهاي مورد مصرف در صنعت صابون‌سازي كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 8/5/1374بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و به استناد بند (ب) ماده [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه اجرايي تبصره (4) قانون بودجه سال 1374 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 8/5/1374 بنا به پيشنهاد شماره .7124ص.10.‌و مورخ 31/3/1374 وزارت جهاد سازندگي [...ادامه]

‌اجازه صدور كالاهاي توليدي شركت‌كنندگان در نمايشگاه بين‌المللي تورنتو كانادا براي ارايه در نمايشگاه مذكور، بدون سپردن‌تعهد ارزي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 4/5/1374 بنا به پيشنهاد شماره 161 مورخ 1/4/1374 اتاق بازرگاني و [...ادامه]

‌افزايش مبالغ مقرري تحصيلي دانشجويان شاغل به تحصيل در خارج از كشور، ‌مبالغ مقرري تحصيلي دانشجويان شاغل به تحصيل در خارج از كشور، تحت پوشش دستگاه‌هاي دولتي از ابتداي سال 1374 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1/5/1374 بنا به پيشنهاد شماره .20471‌و مورخ 30/8/1373 وزارت فرهنگ و [...ادامه]

قانون استخدامي وزارت اطلاعات

قانون اصلاح قانون تأسيس شركت سهامي خاص پايانه‌هاي عمومي وسايل نقليه باربري مصوب 1367

"‌آيين‌نامه اجرايي و چگونگي پرداخت فوق‌العاده سرشماري عمومي صنعت و معدن سال 1374 كشور" ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1/5/1374 بنا به تصويب مقام محترم رياست جمهوري و پيشنهاد شماره [...ادامه]

‌اصلاح تصويب‌نامه اجازه پرداخت فوق‌العاده شغل قضات ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/5/1374 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي ـ [...ادامه]

"‌آيين‌نامه اجرايي بند (ك) تبصره (2) قانون بودجه سال 1374 كل كشور" ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 4/5/1374 بنا به پيشنهاد شماره 56.422.1261 مورخ 21/1/1374 وزارت امور [...ادامه]

اصلاح اساسنامه شركت خدمات هوايي كشور (‌آسمان) ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 3/3/1374 بنا به پيشنهاد شماره 423.11 مورخ 20/1/1374 وزارت راه و [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي اداري شوراي عالي اداري در شصت و يکمين جلسه مورخ 27/4/1374 بنا به پيشنهاد مشترک [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي اداري شوراي عالي اداري درشصت ويکمين جلسه مورخ 27/4/1374 بنا به پيشنهاد سازمان امور اداري [...ادامه]

مصوبه شورايعالي اداري شوراي عالي اداري درشصت و يکمين جلسه مورخ 27/4/1374 بنا به پيشنهاد مشترک سازمان [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي قانون تأمين زنان و كودكان بي‌سرپرست ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/5/1374 بنا به پيشنهاد شماره 856.3532 مورخ 25/11/1373 سازمان بهزيستي كشور [...ادامه]

‌آيين‌نامه چگونگي تشخيص و تعيين افراد نيازمند موضوع تبصره يك ماده (14) قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/5/1374 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه و كميته [...ادامه]

‌اصلاح اساسنامه‌هاي شركتهاي خدمات حمل و نقل جمهوري اسلامي ايران و حمل و نقل بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 14/4/1374 بنا به پيشنهاد شماره 5265.11 مورخ 14/4/1374 وزارت راه و [...ادامه]

"‌آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز" ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 31/2/1374، به استناد قانون "‌نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق [...ادامه]

آئين‌نامه مترجمان رسمي نظر بماده 3 قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر [...ادامه]

رأي وحدت رويه ديوان عدالت اداري در مورد ابطال تصميم مورخ 72.5.19 شوراي تأمين استان كردستان (‌صفحه315) ‌شماره ه138.73. 17/2/1374 ‌تاريخ 19/9/1373 شماره دادنامه 110 ‌كلاسه پرونده 138.73 ‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي [...ادامه]

رأي وحدت رويه ديوان عدالت اداري در مورد اراضي داير و باير (‌صفحه 316) ‌شماره ه103.73. 17/2/1374 ‌تاريخ 73.10.3 شماره دادنامه 113 ـ 114 ـ 115 كلاسه [...ادامه]

رأي وحدت رويه ديوان عدالت اداري در مورد اعتراض به آراء هياتهاي پاكسازي و بازسازي (‌صفحه 319) ‌شماره ه193.72. 17/2/1374 ‌تاريخ 14/8/1373 شماره دادنامه 92 كلاسه پرونده 193.72 ‌مرجع رسيدگي: هيأت [...ادامه]

رأي وحدت رويه شماره 96 مورخ 28/8/73 ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بند 2 مصوبه شماره .1560‌دش مورخ 71.8.6 شوراي عالي اداري (‌صفحه 321) ‌شماره ه149.72. 17/2/1374 ‌تاريخ 28/8/1373شماره دادنامه 96 كلاسه پرونده 149.72 ‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي [...ادامه]

رأي وحدت رويه ديوان عدالت اداري در مورد احتساب سابقه خدمت كاركنان متعلقه به بانك مركزي (‌صفحه 323) ‌شماره ه178.72. 12/2/1374 ‌تاريخ 17/10/1373 شماره دادنامه 119 كلاسه پرونده 178.72 ‌مرجع رسيدگي: هيأت [...ادامه]

رأي وحدت رويه ديوان عدالت اداري در مورد ابطال تبصره 8 بودجه سال 1373 سازمان تأمين اجتماعي (‌صفحه 325) ‌شماره ه53.73. 17/2/1374 ‌تاريخ 22/9/1373 شماره دادنامه: 102 كلاسه پرونده: 53.73 ‌مرجع رسيدگي: [...ادامه]

رأي وحدت رويه ديوان عدالت اداري در مورد شركت تعاوني مسكن افسران ژاندارمري (‌صفحه 328) ‌شماره ه93.73. 17/2/1374 ‌تاريخ: 24/10/1373 شماره دادنامه: 123 ـ 122 كلاسه پرونده: 93.73، [...ادامه]

رأي وحدت رويه ديوان عدالت اداري در مورد ابطال صورتجلسه مشترك مورخ 69.4.18 نمايندگان سازمان تأمين‌اجتماعي و سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (‌صفحه 330) ‌شماره ه58.73. 27/1/1374 ‌تاريخ 24/10/1373 شماره دادنامه: 120 كلاسه پرونده: 58.73 ‌مرجع رسيدگي: [...ادامه]

رأي وحدت رويه 599 ـ 13/4/1374 هيأت عمومي ديوان‌ عالي كشور ‌رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور ‌احتراماً به استحضار مي‌رساند: شعب ششم و [...ادامه]

قانون موافقت‌نامه همكاري بازرگاني ـ اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قزاقستان

اصلاح آيين‌نامه اجرايي تبصره (45) قانون بودجه سال 1374 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/5/1374 تصويب نمود: ‌متن زير جايگزين تبصره (1) ماده (8) [...ادامه]

‌قيمت‌گذاري كالاهاي وارداتي و توليدي با ارز شناور يا ارز صادراتي توسط سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان و‌شمول قوانين تعزيرات حكومتي به آنها (‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور) ‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد [...ادامه]

اصلاح ضوابط اجرايي پرداخت حقوق و مزاياي كارمندان ثابت شركتهاي تابع وزارت نيرو ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 21/3/1374، بنا به پيشنهاد شماره .1649‌د مورخ 29/2/1373 سازمان امور اداري [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه شماره .34759ت 33 ك مورخ 8/4/1373 ‌اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه اجرايي اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي ‌اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري و صنعتي در جلسه مورخ 9/5/1374 با [...ادامه]

"‌آيين‌نامه اجرايي تبصره 85 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران" ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/5/1374 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 100.6340 مورخ 11/5/1374 وزارت مسكن [...ادامه]

"‌آيين‌نامه اجرايي تبصره (68) قانون بودجه سال 1374 كل كشور" ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/5/1374 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت مسكن و شهرسازي، وزارت امور [...ادامه]

تصويبنامه در خصوص دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت هیئت وزیران در جلسه مورخ 18/5/1374، بنا به پيشنهاد شماره 15.1562 مورخ 4/4/1374 وزارت دادگستري و [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي بند "‌و" تبصره (8) قانون بودجه سال 1374 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1/5/1374 بنا به پيشنهاد شماره 760.177 مورخ 26/1/1374 وزارت آموزش و [...ادامه]

اصلاح آئين‌نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري هيأت وزيران درجلسه مورخ 18/5/1374 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي بند "‌د" تبصره (8) قانون بودجه سال 1374 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 15/5/1374 بنا به پيشنهاد شماره 760.190 مورخ 27/1/1374 وزارت آموزش و [...ادامه]

تصويبنامه راجع به كارتهاي مسافري مناطق آزاد‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/5/1374 تصويب نمود:

اصلاحيه تصوب نامه شماره 1970/ت12753 مورخ 25/5/1374 نظر به اينكه عبارت «فهرست آموزشهاي سخت علمي» در سطر چهارم بند 2 تصويبنامه [...ادامه]

‌تبديل روستاي اكبرآباد تابع بخش رباط كريم از توابع شهرستان شهريار به شهر و تأسيس شهرداري در آن ‌اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 8/5/1374 با توجه [...ادامه]

‌ايجاد و تأسيس بخش خشكبيجار به مركزيت شهر خشكبيجار در تابعيت شهرستان رشت در استان گيلان ‌اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 8/5/1374 با توجه به [...ادامه]

تصويبنامه راجع به تأسيس شهر ملارد ‌اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 8/5/1374 با توجه [...ادامه]

‌ايجاد و تأسيس بخش‌ها يامچي در شهرستان مرند ‌اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 8/5/1374 با توجه به [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي اداري شوراي عالي اداري در شصت و دومين جلسه مورخ 10/5/1374 بنا به پيشنهاد سازمان [...ادامه]

مصوبه شوراي‎عالي اداري شوراي‎عالي اداري در شصت و دومين جلسه مورخ 10/5/1374 بنا به پيشنهاد مشترک وزارت [...ادامه]

"‌آيين‌نامه اجرايي تبصره (67) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران" ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/5/1374 بنا به پيشنهاد شماره 1.6143 مورخ 26/2/1374 سازمان تربيت بدني [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند "‌د" تبصره (25) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ‌اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ [...ادامه]

اصلاح ‌تصويب‌نامه شماره .5719ت 15289 ه مورخ 10/5/1374 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 29/5/1374 بنا به پيشنهاد شماره 17239 مورخ 16/5/1374 وزارت امور اقتصادي [...ادامه]

‌اصلاح اساسنامه شركت سرمايه‌گذاريهاي خارجي ايران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 29/5/1374 بنا به پيشنهاد شماره 43169 مورخ 30/3/1374 معاونت حقوقي و [...ادامه]

‌الحاق يك تبصره به ماده (10) آيين‌نامه اجرايي قانون ايجاد تسهيلات براي ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسيجي به‌دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 22/5/1374، تصويب نمود: ‌متن زير به عنوان تبصره (4) [...ادامه]

اصلاحيه پيرو راي شماره 597 ـ 12/2/1374 مندرج در شماره 14668 ـ 25/4/1374 صفحه پنجم، [...ادامه]

‌دريافت پيش پرداخت توسط بانكهاي عامل در خريدهاي خارجي كاغذ مطبوعات هنگام گشايش اعتبار (‌تصميم نمايندگان ويژه‌رييس جمهور) ‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهوري در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد [...ادامه]

‌اصلاح آيين‌نامه اجرايي و چگونگي پرداخت فوق‌العاده سرشماري صنعت و معدن سال 1374 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 29/5/1374 بنا به پيشنهاد شماره 7175 ـ 2279.1 ـ 102 مورخ [...ادامه]

تعيين ميزان حق ثبت نام داوطلبان شركت در آزمون سراسري مراكز تربيت معلم و نحوه ادامه تحصيل فرهنگيان در وزارت‌آموزش و پرورش ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 5/6/1374 بنا به پيشنهاد شماره 600.4235 مورخ 31/5/1374 وزارت آموزش و [...ادامه]

‌اصلاح آيين‌نامه مالي شركت خدمات هوايي كشور (‌آسمان) ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1/6/1374 بنا به پيشنهاد شماره 15739.11 مورخ 11/11/1373 وزارت راه و [...ادامه]

‌اضافه شدن يك تبصره به ماده (58) آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1/6/1374 بنا به پيشنهاد شماره 1.15774.500.15698 مورخ 24/10/1373 وزارت فرهنگ و [...ادامه]

‌اصلاح آيين‌نامه چگونگي كنترل بهداشتي تردد، نقل و انتقال واردات و صادرات دام‌زنده و فرآورده خام دامي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1/6/1374 بنا به پيشنهاد شماره 10547 مورخ 12/11/1373 وزارت بهداشت، درمان [...ادامه]

‌تعيين نماينده ويژه رييس جمهور دراداره امور مربوط به باسازي‌مناطق جنگزده ‌هيأت وزيران در جلسه 5/6/1374 بنا به پيشنهاد رييس جمهور محترم و بر اساس اصل يكصد [...ادامه]

‌اجازه ورود و خروج چغندر قند از طريق مرز پارس‌آباد ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 29/5/1374 بنا به پيشنهاد وزارت كشاورزي تصويب نمود: ورود و خروج [...ادامه]

‌اصلاحاتي در محدوده شهرستان بابلسر ‌اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 8/5/1374 با توجه [...ادامه]

‌تبديل شهرك زيباشهر به شهر محمديه ‌اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1/6/1374 با توجه به [...ادامه]

‌آيين نامه مالي و معاملاتي مربوط به اعتبارات جاري بنياد شهيد انقلاب اسلامي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1/6/1374 بنا به پيشنهاد شماره 330.82.445 مورخ 3/12/1373 بنياد شهيد انقلاب [...ادامه]

"‌ميزان خدمات فرودگاهي و پروازي و خدمات جنبي" ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 29/5/1374 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت راه و ترابري و سازمان [...ادامه]

‌الحاق يك تبصره به ماده (23) آيين‌نامه اجرايي سازمان تعزيرات حكومتي (‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور) ‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل [...ادامه]

اصلاح آئين نامه اجرايي تبصره (66) قانون بودجه سال 1363 كل‌كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 29/5/1374 بنا به پيشنهاد شماره 725.11 مورخ 24/1/1372 وزارت راه و [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه شماره.40214ت 287ه مورخ 23/7/1373 ‌هيأت وزيران در جلسه 1/6/1374 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و بر اساس اصل يكصد و [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه شماره 14880.322 مورخ 19/1/1374 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1/6/1374 بنا به پيشنهاد شماره 51.1502 مورخ 4/5/1374 سازمان تأمين اجتماعي [...ادامه]

‌تغييرات تقسيماتي در شهرستان آمل ‌اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1/6/1374 با توجه به [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي بند (ب) تبصره (17) قانون بودجه سال 1374 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 12/6/1374 بنا به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي، بهداشت، [...ادامه]

‌اصلاح آيين‌نامه فوق‌العاده‌هاي بدي آب و هوا محروميت از تسهيلات زندگي و محل خدمت ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 5/6/1374 بنا به پيشنهاد شماره .655‌د مورخ 12/12/1374 سازمان امور اداري [...ادامه]

‌برداشت مبلغ پنج ميليارد ريال از حسابهاي مربوط به جريمه‌هاي تعزيرات حكومتي به منظور تسويه حساب وامهاي پرداختي به‌سازمان بازرسي و نظات و سازمان تعزيرات حكومتي (‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور) ‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل [...ادامه]

‌تعيين نماينده ويژه رييس جمهوري براي تعيين سهم هر يك از‌دستگاه‌هاي اجرايي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 5/6/1374 بنا به پيشنهاد رييس جمهور محترم و بر اساس اصل [...ادامه]

قانون تفسير ماده (3) «قانون تعيين حدود صلاحيت دادسراها و دادگاه‎هاي نظامي كشور» مصوب 6/5/1373 مجمع تشخيص مصلحت نظام

اصلاح تصويب‌نامه شماره .87800ت 181 ه مورخ 16/5/1370 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 12/6/1374 بنا به پيشنهاد شماره .1609‌د1. مورخ 14/5/1374 سازمان امور اداري [...ادامه]

وجوهي كه به منظور كمك به تأسيس شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان پرداخت مي شود ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1/6/1374 بنا به پيشنهاد شماره 002.006.308.77655 مورخ 3/10/1373 استانداري اصفهان و [...ادامه]

‌آيين‌نامه اعطاي تسهيلات ويژه به سپرده‌گذاران صندوق پس‌انداز مسكن ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 12/6/1374 بنا به پيشنهاد شماره 100.6573 مورخ 16/5/1374 وزارت مسكن و [...ادامه]

نماينده ويژه رييس جمهور در سامان بخشيدن به تأمين ‌پنبه مورد نياز كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 5/6/1373، بنا به پيشنهاد رييس جمهور محترم و بر اساس اصل [...ادامه]

تصميم نمايندگان ويژه رئيس‎جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار تصميم نمايندگان ويژه رئيس‎جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار که بر اساس اصل [...ادامه]

"‌آيين‌نامه تشخيص مشمولان اعتبارات بنياد شهيد انقلاب اسلامي موضوع بند (ج) تبصره (10) قانون بودجه سال 1374 كل‌كشور" ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 12/6/1374 بنا به پيشنهاد شماره 330.82.162 مورخ 2/4/1374 بنياد شهيد انقلاب [...ادامه]

قانون اصلاح قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي

‌اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت به ايثارگران و كارگران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 19/6/1374 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي موضوع [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه ايجاد تسهيلات رفاهي براي كاركنان دولت ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 19/6/1374 تصويب نمود: ‌تبصره (3) ماده (6) آيين‌نامه اجرايي قانون [...ادامه]

‌اصلاح دستورالعمل چگونگي اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت در شركت راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 19/6/1374 تصويب نمود: ‌دستورالعمل چگونگي اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت [...ادامه]

تصويبنامه در خصوص سود بازرگاني مندرج در جداول موضوع تصويب‌نامه شماره .11896ت 235 ه مورخ 9/8/ ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 19/6/1374 بنا به پيشنهاد شماره 5914 مورخ 8/6/1374 معاونت حقوقي [...ادامه]

‌آيين‌نامه موضوع ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 2/7/1374 بنا به پيشنهاد شماره 12731.32.3.1 مورخ 15/5/1373 وزارت كشور و [...ادامه]

‌اجازه ورود كالاهاي مشمول رديف 39.07 دال جدول تعرفه گمركي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 29/6/1374 بنا به پيشنهاد شماره 100.8566 مورخ 11/6/1374 وزارت بازرگاني و [...ادامه]

تصويبنامه در خصوص معذوريت وضع حمل بانوان ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 12/6/1374 بنا به پيشنهاد شماره .7902‌د مورخ 10/12/1373 سازمان امور اداري [...ادامه]

‌اصلاحات تقسيماتي در محدوده استان خراسان ‌اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 8/5/1374 با توجه [...ادامه]

‌اصلاح دستورالعمل و روش اجرايي آيين‌نامه عوارض در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي ‌اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري، صنعتي در جلسه مورخ 6/6/1374 با توجه به [...ادامه]

قانون ضوابط پرداخت وام مسكن به آزادگان، جانبازان و خانواده شهداء

‌تغيير ماده (5) ضوابط تعيين حداقل شمول و سطح خدمات پزشكي و داروي مورد تعهد بيمه خدمات درماني ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 19/6/1374 تصويب نمود: ‌ماده 5 تصويب‌نامه شماره .5314ت 14993 [...ادامه]

مشاغل سخت و زيان‌آور در شركت مخابرات ايران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 2/7/1374 بنا به پيشنهاد شماره .1946‌د مورخ 31/3/1373 سازمان امور اداري [...ادامه]

الحاق يک تبصره به ماده (46) اصلاحي آيين‌نامه استخدامي شهرداري تهران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 2/7/1374 تصويب نمود: ‌متن زير به عنوان تبصره (3) به [...ادامه]

قانون مقررات استخدامي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 4000 ميليون ريال جهت انجام پروژه‌هاي بازسازي مناطق جنگزده به دستگاه مجري (‌تصميم‌نماينده ويژه رييس جمهور) 1374.06.01 ـ 27265 ـ 1374.06.04 ـ 533 ‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور [...ادامه]

اجازه خريد هزار دستگاه واگن و لكوموتير از كشور اوكراين به وزارت راه و ترابري 1374.06.01 ـ .25002ت15191ه ـ 1374.06.06 ـ 536 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1/6/1374 بنا به [...ادامه]

اجازه ايجاد شركت در مورد صنعت نفت در كشور چين به شركت ملي نفت ايران 1374.06.01 ـ .6900ت15466ه ـ 1374.06.06 ـ 537 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1374.6.1 تصويب نمود: [...ادامه]

اجازه برگزاري دومين اجلاس بين‌المللي جاده ابريشم در ارديبهشت ماه 1375 در ايران توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي 1374.06.01 ـ .6389ت15449ه ـ 1374.06.06 ـ 538 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1/6/1374 بنا به [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه در خصوص برگزاري اجلاس شبكه منطقه‌اي مبادله اطلاعات و تجربيات در علوم و تكنولوژي در آسيا و‌اقيانوسيه 1364.06.01 ـ .6344ت15057ه ـ 1374.06.06 ـ 539 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1/6/1374 بنا به [...ادامه]

اجازه برگزاري كارگاه منطقه‌اي ريشه‌كني بيماري جذام در سال 1374 در ايران توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 1374.06.01 ـ .6644ت15467ه ـ 1374.06.06 ـ 540 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1/6/1374 بنا به [...ادامه]

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ هشتاد ميليون ريال بابت پرداخت مطالبات سالهاي 1373 و 1374 تعداد 160 نفر از بازنشستگان‌و موظفين شركتهاي سهامي گوني‌بافي و نساجي قائم‌شهر 1374.06.01 ـ .27194ت15486ه ـ 1375.06.06 ـ 541 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1/6/1374 بنا به [...ادامه]

اجازه ايجاد شركت در كشور روسيه در مورد صنعت نفت توسط شركت ملي نفت ايران 1374.06.01 ـ .6538ت15466ه ـ 1374.06.06 ـ 543 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1/6/1374 تصويب نمود: [...ادامه]

اجازه ترخيص قطعي خودرو و ماشين‌آلات موضوع پروانه‌هاي ورود موقت گمركي بدون رعايت شرط سال ساخت و داشتن‌نمايندگي رسمي و به صورت بدون انتقال ارز توسط شركت ملي فولاد ايران 1374.06.01 ـ .7061ت14475ه ـ 1374.06.09 ـ 555 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1/6/1374 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

اجازه ورود موقت مواد اوليه اجزا قطعات منفصله و دستگاه‌هاي نيمه تكميل مورد مصرف در ساخت مراكز تلفن و تلفنهاي‌روميزي و صدور كالاهاي ساخته شده به خارج از كشور توسط تلفن‌سازان يزد 1374.06.01 ـ .7227ت14690ه ـ 1374.06.13 ـ 557 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1/6/1374 بنا به [...ادامه]

اجازه برگزاري اولين جلسه كميته بين‌المللي هماهنگي منطقه‌اي وسايل هواشناسي ـ آبشناسي درياي خزر در سال 1374 در‌شهرستان بندر انزلي توسط وزارت راه و ترابري 1374.06.05 ـ .6712ت15484ه ـ 1374.06.06 ـ 561 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 5/6/1374 بنا به [...ادامه]

اجازه برگزاري سمينا منطقه‌اي حفاظت و ايمني كار در سال 1374 در تهران توسط وزارت كار و امور اجتماعي 1374.06.05 ـ .6695ت15476ه ـ 1374.06.06 ـ 562 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 5/6/1374 بنا [...ادامه]

اضافه شدن عبارتي به انتهاي تبصره (10) جدول استهلاك موضوع تصويب‌نامه راجع به تصويب جدول استهلاك موضوع ماده(151) قانون مالياتهاي مستقيم 1374.06.05 ـ .7062ت14722ه ـ 1374.06.09 ـ 563 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 5/6/1374 بنا به [...ادامه]

"‌آيين‌نامه اجرايي قسمت اخير رديف (3) بند (ج) تبصره (29) قانون بودجه سال 1374 كل كشور" 1374.06.05 ـ .7228ت15162ه ـ 1374.06.13 ـ 567 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 5/6/1374 بنا به [...ادامه]

ترخيص تعدادي خودرو بدون رعايت شرط داشتن نمايندگي رسمي در ايران و سال ساخت 1374.06.05 ـ .6318ت15307ه ـ 1374.06.15 ـ 569 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 5/6/1374 بنا [...ادامه]

"‌بودجه سال 1374 سازمان منطقه آزاد تجاري صنعتي چابهار" 1374.06.06 ـ .30258ت15640ك ـ 1374.07.29 ـ 579 ‌اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري [...ادامه]

"‌بودجه سال 1374 سازمان منطقه آزاد تجاري صنعتي كيش" 1374.06.06 ـ .30889ت15640ك ـ 1374.08.09 ـ 587 ‌اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري [...ادامه]

تعيين وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به عنوان عضو شوراي ستاد هماهنگي روابط اقتصادي خارجي 1374.06.12 ـ .7230ت15520ه ـ 1374.06.13 ـ 592 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 12/6/1374 تصويب [...ادامه]

اجازه برگزاري سومين كنگره بين‌المللي داندانپزشكي ايران در فروردين ماه 1375 هتل آزادي تهران 1374.06.12 ـ .6766ت15492ه ـ 1374.06.13 ـ 593 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 12/6/1374 بنا [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه اجازه تأسيس شركت حفاري بين‌المللي در خارج از ايران با مشاركت طرف آذربايجاني به وزارت نفت 1374.06.12 ـ .6954ت15504ه ـ 1374.06.13 ـ 598 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 12/6/1374 با توجه [...ادامه]

استفاده از خدمات فرد بازنشسته در شركت راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران 1374.06.12 ـ .7431ت14910ه ـ 1374.06.19 ـ 604 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 12/6/1374 به [...ادامه]

عرضه و فروش كالاهاي گروه اول و دوم مشمول طرح تنظيم بازار توسط وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي دولتي بر اساس قيمتهاي‌مصوب سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان (‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور) 1374.06.15 ـ 7412 ـ 1374.06.15 ـ 606 ‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني [...ادامه]

اجازه ايجاد بيست و چهار پست سازماني در بخشداريهاي ايجرود، سجاس رود و خرمدشت واقع در استان زنجان 1374.06.15 ـ .26883ت15338ك ـ 1374.07.01 ـ 607 ‌اكثريت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت [...ادامه]

اجازه استفاده از خدمات پنج نفر از افراد بازنشسته در شركت هواپيمايي خدمات ويژه، سازمان نقشه‌برداري كشور، معاونت‌حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري و نهاد رياست جمهوري 1374.06.15 ـ .8223ت15514ك ـ 1374.07.04 ـ 608 ‌اكثريت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت [...ادامه]

اجازه برگزاري هشتمين كنگره اتحاديه پستي آسيا ـ پاسفيك در ايران، توسط وزارت پست و تلگراف و تلفن 1374.06.19 ـ .6976ت15528ه ـ 1374.06.21 ـ 613 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 19/6/1374 بنا به [...ادامه]

درج اعتبار عمراني طرحهاي چادرملو، پترويمي تبريز و فولاد آلياژي موضوع رديفهايي از قانون بودجه سال 1374 به عنوان‌سهم دولت براي سرمايه‌گذاري در موافقت‌نامه طرحهاي يادشده 1374.06.19 ـ .28380ت15548ه ـ 1374.06.26 ـ 614 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 19/6/1374 بنا [...ادامه]

اجازه و نحوه ورود و ترخيص 44 دستگاه موتورسيكلت و 42 دستگاه موتور قايق موضوع نامه سازمان حفاظت محيط‌زيست 1374.06.19 ـ .4617ت15055ه ـ 1374.06.26 ـ 615 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 19/6/1374 بنا [...ادامه]

اجازه صدور محصولات فولادي و واريز ارز حاصله در حساب ويژه‌اي نزد بانك مركزي به شركت ملي فولاد ايران به منظور‌بازپرداخت اصل و بهره و هزينه‌هاي مربوط به تأمين نياز ارزي طرحهاي توسعه چهارگانه 1374.06.19 ـ .8565ت15555ه ـ 1374.07.11 ـ 617 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 19/6/1374 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 6000 ميليون ريال جهت انجام پروژه‌هاي بازسازي مناطق جنگزده به ستاد بازسازي استانداري‌ايلام (‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور) 1374.06.28 ـ 2858 ـ 1374.06.29 ـ 618 ‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره [...ادامه]

اجازه امضا و اجراي ضمانت‌نامه مربوط به قرارداد منعقد شده بين شركت توانير و شركت اينتمكو به وزير امور اقتصادي و‌دارايي 1374.06.29 ـ .7904ت15271ه ـ 1374.06.29 ـ 620 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 29/6/1374 بنا به [...ادامه]

اجازه ساخت، بهره‌برداري و واگذاري فاز دوم نيروگاه سيكل تركيبي كرمان (‌بخش نجار) به شركت اينتمكو بر طبق قرارداد‌منعقده با شركت توليد و انتقال نيروي برق ايران (‌توانير) 1374.06.29 ـ .7906ت15271ه ـ 1374.06.29 ـ 621 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 29/6/1374 بنا به [...ادامه]

اجازه ساخت، بهره‌برداري و واگذاري فاز اول نيروگاه سيكل تركيبي كرمان (‌بخش گاز) به شركت اينتمكو بر طبق قرارداد، منعقده‌با شركت توليد و انتقال نيروي برق ايران (‌توانير) 1374.06.29 ـ .7205ت15271ه ـ 1374.06.29 ـ 622 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 29/6/1374 بنا به [...ادامه]

اجازه امضا و اجراي ضمانت‌نامه مربوط به قرارداد منعقد شده بين شركت توانير و شركت اينتمكو به وزير امور اقتصادي و‌دارايي 1374.06.29 ـ .7801ت15271ه ـ 1374.06.29 ـ 623 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 29/6/1374 بنا به [...ادامه]

اجازه مشاركت به شركت كناف مقيم آلمان فدرال، از طريق خريد 83.38 درصد سهام شركت روكش گچ ايران از بانك مسكن و‌سرمايه‌گذاري اضافه در آن شركت 1374.06.29 ـ .7696ت15566ه ـ 1374.07.01 ـ 625 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 29/6/1374 بنا به [...ادامه]

ترخيص تعداد 21 كارتن محتوي لباس ندوخته (‌برش داده شده) اهدايي سازمان زنان مسلمان ايران در نيويورك به مؤسسه زنان‌ايران 1374.06.29 ـ .63ت15283ه80_ـ1374.00.1 ـ 627 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 29/6/1374 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ پانصد هفتاد و پنج ميليون ريال جهت طرح آبرساني ورستاهاي ولي‌آباد، خالق‌آباد و سربند‌بردسير به وزارت جهاد سازندگي 1374.06.29 ـ .28278ت15582ه ـ 1374.07.01 ـ 628 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 29/6/1374 بنا [...ادامه]

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ سيصد ميليون ريال به منظور اداره استراحتگاه‌هاي كارگري بندر انزلي و محمودآباد به وزارت كار‌و امور اجتماعي 1374.06.29 ـ .28180ت15575ه ـ 1374.07.01 ـ 629 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 29/6/1374 بنا [...ادامه]

تأمين اعتبار و اخصتاص مبلغ هفتصد ميليون ريال براي جبران كسري اعتبارات جاري و امور تحقيقات به سازمان امور اداري و‌استخدامي كشور 1374.06.29 ـ .27954ت15599ه ـ 1374.07.01 ـ 630 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 29/6/1374 بنا [...ادامه]

برگزاري كنفرانس بين‌المللي سيستمهاي هوشمند در مهر ماه 1375 توسط مركز تحقيقات فيزيك نظري و رياضيات 1374.06.29 ـ .7422ت15558ه ـ 1374.07.01 ـ 631 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 29/6/1374 بنا به [...ادامه]

تأمين اعتبار و اخصتاص مبلغ يكهزار ميليون ريال براي تكميل ساختمان پل مرزي ارس بين ايران و ارمنستان به وزارت راه و‌ترابري 1374.06.29 ـ .27884ت15560ه ـ 1374.07.01 ـ 632 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 29/6/1374 بنا به [...ادامه]

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ دويست ميليون ريال به منظور جبران كسري هزينه‌هاي جاري به شوراي نگهبان 1374.06.29 ـ .28439ت15583ه ـ 1374.07.01 ـ 633 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 29/6/1374 بنا به [...ادامه]

اجازه امضاي مقدماتي موافقت‌نامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولتهاي فدارسيون‌روسيه، گرجستان، تركمنستان، قزاقستان، قرقيزستان، آذربايجان، تاجيكستان، ازبكستان، اوكراين و مولداوي 1374.06.27 ـ .7233ت15605ه ـ 1374.07.04 ـ 634 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 29/6/1374 بنا به [...ادامه]

برگزاري اجلاس منطقه‌اي منابع ژنتيكي گياهي آسياي ميانه در مهر ماه سال جاري در تهران توسط وزارت كشاورزي 1374.06.29 ـ .8226ت15612ه ـ 1374.07.04 ـ 635 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 29/6/1374 بنا به [...ادامه]

اجازه فروش ساختمان قديمي اداره بازرگاني شهرستان ورامين به وزارت بازرگاني و احداث ساختمان جديد از درآمد حاصله 1374.06.29 ـ .7544ت15603ه ـ 1374.07.04 ـ 636 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 29/6/1374 بنا [...ادامه]

سهميه و حق عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران بابت مخارج سازمان ملل متحد و ساير سازمانهاي بين‌المللي در سال 1374‌و تأمين اعتبار آن 1374.06.29 ـ .29216ت15358ه ـ 1374.07.09 ـ 637 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 29/6/1374 بنا [...ادامه]

اجازه انتقال مالكيت ملك پلاك ثبتي واقع در مهرشهر كرج در اختيار نهاد رياست جمهوري به شركت سهامي توليد و انتقال‌نيروي برق ايران (‌توانير) 1374.06.29 ـ .8541ت15602ه ـ 1374.07.10 ـ 676 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 29/6/1374 بنا [...ادامه]

ورود و ترخيص و فروش (340) دستگاه خودرو هوندا توسط سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي و واريز وجوه حاصله به‌حساب ستاد مبارزه با مواد مخدر 1374.06.29 ـ .27172ت15420ه ـ 1374.07.10 ـ 677 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 29/6/1374بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌قانون اصلاح تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح قانون نظام صنفي

انتخاب رئيس هيأت نظارت و بازرسي شوراي عالي مصوب سيصد و پنجاه و چهارمين جلسه مورخ 20/4/1374 شوراي عالي انقلاب فرهنگي [...ادامه]

اجازه آموزش در سطح كارشناسى ارشد و دكترى به مركز آموزشى و پژوهشى امام خمينى (بنياد باقر العلوم) مصوب سيصد و پنجاه و چهارمين جلسه مورخ 20/4/1374 شوراي عالي انقلاب فرهنگي [...ادامه]

‌تأكيد بر اجراي مصوبه شماره .3021‌دش مورخ 30/10/1374 درباره راه حل مشكلات و مسائل حوزه علميه شهيد شاه‌آبادي (‌مصوب سيصد و هفتادمين جلسه مورخ 15/12/1375 شوراي عالي انقلاب فرهنگي ) ‌رييس [...ادامه]

مرتكبين قاچاق، توليد يا ورود و يا صدور مشروبات الكلي مستوجب كيفر و از جمله پرداخت جريمه مي باشند. ‌رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور ‌احتراماً، گزارش مورخ 29/9/1373 رييس شعبه [...ادامه]

‌اصلاحيه رأي وحدت رويه شماره 597 ديوان عالي كشور (‌صفحه 356) ‌شماره 1786 ه‍ 31/4/1374 اصلاحيه [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح ماده (34) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع مصوب 1354.3.14 و الحاق چند‌تبصره به آن ‌هيأت وزيران، در جلسه مورخ 2/7/1374 بنا به پيشنهاد شماره .1434ص.10.‌و مورخ 30/1/1374 وزارت جهاد [...ادامه]

قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش

‌قانون الحاق يك تبصره به بند 1 ماده 81 قانون تأمين اجتماعي

قانون ممنوعيت ورود برخي از كالاهاي غير ضرور

قانون الحاق دو تبصره به قانون مقررات تردد وسايل نقليه خارجي مصوب 12/4/1373

قانون حفاظت و بهره‌برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران

"‌آيين‌نامه اجراي بند 5 ماده 13 قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور" ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 5/6/1374 بنا به پيشنهاد شوراي عالي بيمه خدمات درماني موضوع نامه [...ادامه]

‌اصلاح آيين‌نامه معاملات شركت سهامي خاص تأمين ماشين‌آلات و تجهيزات راهسازي و راهداري ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 9/7/1374 بنا به پيشنهاد شماره 8871.11 مورخ 22/6/1374 وزارت راه و [...ادامه]

‌آيين‌نامه استخدامي مستخدمان غير رسمي وزارت كشاورزي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 2/7/1374 بنا به پيشنهاد شماره 3114.500 ـ 754.560 مورخ 5/7/1373 [...ادامه]

"‌آيين‌نامه معاملاتي سازمانهاي مناطق آزاد قشم، چابهار و كيش" ‌اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران در جلسه [...ادامه]

‌اصلاح دستورالعمل چگونگي اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت در شركت كشتيراني جمهوري‌اسلامي ايران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 9/7/1374 با توجه به نظريه شماره 965 ه ـ ب مورخ [...ادامه]

‌اصلاح ماده (2) آيين‌نامه اجرايي بند (ب) تبصره 11 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 9/7/1374 با توجه به نر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي (‌موضوع [...ادامه]

‌تبديل روستاي ماه‌نشان به شهر ‌اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 29/6/1374 با توجه به [...ادامه]

‌اصلاح آيين‌نامه فوق‌العاده سختي شرايط محيط كار و نوبت كاري ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 2/7/1374 بنا به پيشنهاد شماره .928‌د مورخ 13/2/1373 سازمان امور اداري [...ادامه]

‌آيين‌نامه ماده يك اصلاحي قانون اصلاح خدمت پزشكان و پيراپزشكان مصوب 1367.1.30 و الحاق موادي به آن ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 29/6/1374 بنا به پيشنهاد شماره 10722 مورخ 18/11/1373 وزارت بهداشت، درمان [...ادامه]

‌تبديل روستاي بيرم به شهر ‌اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي، دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 5/7/1374 با توجه به اختيار [...ادامه]

‌تبديل روستاي خانوك به شهر ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 12/7/1374 بنا به پيشنهاد شماره 1.42.7391 مورخ 5/7/1374 وزارت كشور [...ادامه]

تصويب‎نامه راجع به تبديل روستاي چاپلو به شهر اکثريت وزراي عضو کميسيون سياسي، دفاعي هيات دولت در جلسه مورخ 16/11/1373 با توجه به اختيار [...ادامه]

قانون موافقت‌نامه بازرگاني بين دولت‌هاي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري چك

قانون موافقت‌نامه حمل و نقل بين‌المللي جاده‌اي مسافر و كالا ميان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري‌مجارستان

قانون تأسيس شركت دولتي پست بانك

قانون موافقت‌نامه حمل و نقل بين‌المللي جاده‌اي بين دولت‌هاي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قرقيزستان

قانون موافقت‌نامه حمل و نقل جاده‌اي بين دولت‌هاي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قزاقستان

قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به موافقت‌نامه عمومي همكاري‌هاي اقتصادي، فني و بازرگاني فيمابين‌كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي

قانون موافقت‌نامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لهستان

‌ايجاد و تأسيس بخش بازفت در استان چهار محال و بختياري ‌اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 5/7/1374 با توجه به [...ادامه]

‌اصلاحات تقسيماتي در استان كهكيلويه و بويراحمد ‌اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي، دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 5/7/1374 با توجه به اختيار [...ادامه]

‌تغييرات تقسيماتي در استان مازندران ‌اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي، دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 5/7/1374 با توجه به اختيار [...ادامه]

تصويبنامه در مورد اصلاحات در استان كرمان ‌اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي، دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 5/7/1374 با توجه به اختيار [...ادامه]

‌اصلاح ماده 5آيين‌نامه اجرايي نحوه انجام خدمات مشمولان وظيفه در وزارت آموزش و پرورش و نهضت سوادآموزي وزيران در جلسه مورخ 12/7/1374 بنا به پيشنهاد شماره 600.5448 مورخ 19/10/1373 وزارت آموزش و پرورش [...ادامه]

‌ايجاد، اصلاح و تغييرات تقسيماتي در استان ايلام ‌اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 5/7/1374 با توجه به [...ادامه]

مستثني شدن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي از مفاد بند 5 ضوابط اجرايي بودجه سال 1374 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 12/7/1374 بنا به پيشنهاد شماره 1.9731.10.2071 مورخ 25/6/1374 وزارت فرهنگ و [...ادامه]

‌تبديل روستاي سومار به شهر ‌اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي، دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 5/7/1374 با توجه به اختيار [...ادامه]

اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي بند ب تبصره 7 قانون بودجه سال 1374 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 9/7/1374 با توجه به نظريه شماره 966 ه ـ ب مورخ [...ادامه]

‌تبديل روستاهاي آباده طشك و بهمن در استان فارس به شهر ‌اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 5/7/1374 با توجه به [...ادامه]

تبديل روستاي فيروزآباد به شهر ‌اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي، دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 5/7/1374 با توجه به اختيار [...ادامه]

‌ايجاد و تأسيس بخش مشگين شرقي در استان ‌اردبيل ‌اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي، دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 5/7/1374 با توجه به اختيار [...ادامه]

‌ايجاد و تأسيس بخش‌هاي گواور و گهواره در استان كرمانشاه ‌اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي، دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 5/7/1374 با توجه به [...ادامه]

‌تغيير نام روستاهاي رهق و ظلمات ‌اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي، دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 5/7/1374 با توجه به اختيار [...ادامه]

تصويبنامه راجع به اصلاحات در استان بوشهر ‌اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي، دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 5/7/1374 با توجه به اختيار [...ادامه]

رأي وحدت رويه ديوان عدالت اداري در مورد طرح طبقه‌بندي مشاغل (‌صفحه 537) ‌شماره ه143.73. 19/5/1374 ‌تاريخ 8/11/1373 شماره دادنامه:136 كلاسه پرونده: 143.73 ‌مرجع رسيدگي: هيأت [...ادامه]

‌جلسه هيأت عمومي ‌هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‌الاسلام‌والمسلمين اسماعيل فردوسي‌پور و [...ادامه]

رأي وحدت رويه ديوان عدالت اداري در مورد عدم استماع دعوي شركتهاي وابسته به بنياد مستضعفان عليه آن بنياد(‌صفحه 538) ‌شماره ه145.73. 21/5/1374 ‌تاريخ 29/11/1374 شماره دادنامه: 146 كلاسه پرونده: 145.73 ‌مرجع رسيدگي: هيأت [...ادامه]

رأي وحدت رويه ديوان عدالت اداري در مورد ابطال ماده 115 آيين‌نامه اجرايي قانون خدمت وظيفه عمومي (‌صفحه539) ‌شماره ه132.73. 19/5/1374 ‌تاريخ 2/3/1374 شماره دادنامه: 45 كلاسه پرونده: 132.73 ‌مرجع رسيدگي: هيأت [...ادامه]

رأي وحدت رويه ديوان عدالت اداري در مورد مدت پرداخت كسور بازنشستگي (‌صفحه 542) ‌شماره ه137.73. 19/5/1374 ‌تاريخ 6/12/1373 شماره دادنامه: 148 [...ادامه]

رأي وحدت رويه ديوان عدالت اداري در مورد منع تشكيل كميسيون رسيدگي به تخلفات نيروهاي مسلح به استناد قانون‌منسوخه (‌صفحه 543) ‌شماره ه21.73. 1/5/1374 ‌تاريخ: 15/11/1373 شماره دادنامه:142 كلاسه [...ادامه]

رأي وحدت رويه ديوان عدالت اداري در مورد بازنشسته و بازخريد كردن كاركنان مازاد (‌صفحه 544) ‌شماره ه159.73. 21/5/1374 ‌تاريخ: 20/12/1373 شماره دادنامه: 157 كلاسه پرونده: 159.73 ‌مرجع [...ادامه]

رأي وحدت رويه ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بند 3 مصوبه شماره 3 شوراي معاونين وزارت بهداشت، درمان و‌آموزش پزشكي در مورد جواز اشتغال به حرفه عينك‌سازي به چشم‌پزشكان (‌صفحه 546) ‌شماره ه180.73. 4/6/1374 ‌تاريخ: 3/4/1374 شماره دادنامه: 53 كلاسه پرونده: [...ادامه]

رأي وحدت رويه ديوان عدالت اداري در مورد حريم راه‌هاي اصلي و خطوط نفت و گاز (‌صفحه 548) ‌شماره ه35.74. 4/6/1374 ‌تاريخ: 17/4/1374 كلاسه پرونده: 35.74 ‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان [...ادامه]

رأي وحدت رويه ديوان عدالت اداري در مورد ابطال قسمتي از بند 11 و تبصره‌هاي آن از بخشنامه شماره .2727‌د مورخ71.5.20 سازمان امور اداري و استخدامي كشور (‌صفحه 550) ‌شماره ه224.72. 4/6/1374 ‌تاريخ: 15/11/1373 شماره دادنامه: 138 كلاسه پرونده: 224.72 ‌مرجع [...ادامه]

‌برداشت مبلغ سه ميليارد ريال بابت هزينه‌هاي جاري سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات از حسابهاي‌متمركز خزانه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و پرداخت آن به سازمان مذكور (‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور) ‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل [...ادامه]

قانون اصلاح تبصره 55 قانون بودجه سال 1374 كل كشور

‌آيين‌نامه تعيين صلاحيت حسابداران رسمي و چگونگي انتخاب آنان ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 22/5/1374 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه استقرار مدارس غير انتفاعي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 12/7/1374 بنا به پيشنهاد شماره 109.1813 مورخ 26/2/1374 وزارت آموزش [...ادامه]

‌آيين‌نامه استخدامي مركز سنجش از دور ايران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 12/7/1374 بنا به پيشنهاد شماره .149‌د مورخ 20/1/1373 سازمان امور اداري [...ادامه]

تعرفه هزينه‎هاي خدمات خاص پزشكي قانوني بر اساس ماده 3 قانون تشکيل سازمان پزشکي قانوني کشور مصوب 3/5/1374 مجلس شوراي [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند الف ماده (43) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در‌موارد معين ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1374.7.23 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي (‌موضوع [...ادامه]

ايجاد و تأسيس دهستان ليلان شمالي ‌اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي، دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 9/7/1374 با توجه به اختيار [...ادامه]

انتزاع دهستان چم‌چمال از شهرستان صحنه و الحاق آن به بخش هرسين ‌اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي، دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 9/7/1374 با توجه به اختيار [...ادامه]

تصويبنامه در مورد ايجاد وتأسيس شهرستان بوانات ‌اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي، دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 9/7/1374 با توجه به اختيار [...ادامه]

تصويبنامه در مورد ‌ايجاد و تأسيس بخش آرادان اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي، دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1374.7.9 با توجه به اختيار [...ادامه]

‌تبديل روستاي سروآباد به شهر ‌اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي، دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 9/7/1374 با توجه به اختيار [...ادامه]

‌تبديل روستاي رباط به شهر ‌اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي، دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 9/7/1374 با توجه به اختيار [...ادامه]

تبديل روستاي دلند به شهر ‌اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي، دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 9/7/1374 با توجه به اختيار [...ادامه]

‌تبديل روستاي طالخونچه به شهر ‌اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي، دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 5/7/1374 با توجه به اختيار [...ادامه]

اصلاحات تقسيماتي در استان گيلان ‌اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي، دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 9/7/1374 با توجه به [...ادامه]

‌اصلاحات تقسيماتي در استان ايلام 1‌اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي، دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 9/7/1374 با توجه به اختيار [...ادامه]

‌اصلاحات تقسيماتي در استان بوشهر ‌اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي، دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 9/7/1374 با توجه به اختيار [...ادامه]

‌اصلاح اساسنامه اصلاحي شركت سهامي خدمات مهندسي آب و خاك كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 23/7/1374 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي [...ادامه]

‌اصلاحات تقسيماتي در استان لرستان ‌اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي، دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 9/7/1374 با توجه به اختيار [...ادامه]

‌قانون تفسير ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري در رابطه با قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي

قانون موافقت‌نامه بازرگاني بين دولت‌هاي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري سوسياليستي ويتنام

‌دستورالعمل اجرايي تبصره 5 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 23/7/1374 بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و به استناد [...ادامه]

قانون موافقت‌نامه حمل و نقل بين‌المللي جاده‌اي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تاجيكستان

اصلاح جدول افزايش مقرري تحصيلي دانشجويان شاغل به تحصيل در خارج از كشور بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نظر به اينكه در جدول افزايش مقرري تحصيلي دانشجويان شاغل به تحصيل [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص ‌لغو آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 26/7/1374 با عنايت به نظريه شماره 983ه.ب مورخ 18/6/1374 رياست محترم [...ادامه]

‌اصلاح تصويب‌نامه شماره .6354ت 14505 ك مورخ 23/5/1374 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 26/7/1374 تصويب نمود: ‌بند (ب) تصويب‌نامه شماره .6354ت 14505 [...ادامه]

‌قانون احتساب سوابق خدمت روحانيان شاغل در نيروهاي مسلح

قانون موافقت‌نامه حمل و نقل بين‌المللي جاده‌اي بين دولت‌هاي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ازبكستان

قانون تصويب اصلاحيه كنوانسيون بين‌المللي دريانوردي

قانون موافقت‌نامه كشتيراني تجاري دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت

‌آيين‌نامه اجرايي قانون ادغام واحدهاي تربيتي شهرداريهاي سراسر كشور در سازمان بهزيستي كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/7/1374 بنا به پيشنهاد شماره 5324.1.61 مورخ 10/8/1372 وزارت كشور و [...ادامه]

تصويبنامه در خصوص تعيين نمايندگان ويژه ‌رييس جمهور در مورد تشخيص و موافقت با واردات كالاهايي كه مشمول بندهاي ماده (38) آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات‌ صادرات و واردات نمي‌باشند ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 26/7/1374 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و به استناد اصل يكصد [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي تبصره (88) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/7/1374، بنا به پيشنهاد شماره 9874 ـ 3209.61 ـ 102 مورخ [...ادامه]

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يك ميليارد ريال جهت افزايش توليد چاي به وزارت كشاورزي 1374.07.02 ـ .28418ت15613ه ـ 1374.07.04 ـ 3 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 2/7/1374 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌اصلاح بند (ب) مصوبه راجع به طرح شماره‌گذاري ملي كالاها(‌بار كد ملي) (‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور) 1374.05.03 ـ 5445 ـ 1374.05.04 ـ 390 ‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه [...ادامه]

‌اجازه به وزارت كشاورزي نسبت به فروش ساختمان قديمي خود واقع در خيابان سپهبد قرني و احداث يا خريد ساختمان‌مناسب از درآمد حاصله 1374.07.02 ـ .7974ت15622ه ـ 1374.07.04 ـ 4 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 2/7/1374 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

‌اجازه ايجاد شهرك‌هاي صنعتي در استانهاي مختلف كشور توسط شركت شهرك‌هاي صنعتي ايران 1374.07.02 ـ .8220ت15193ه ـ 1374.07.04 ـ 5 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 2/7/1374 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌برگزاري اولين كنفرانس سالانه انجمن كامپيوتر ايران در دي ماه سال جاري در دانشگاه صنعتي شريف توسط وزارت فرهنگ و‌آموزش عالي 1374.07.02 ـ .7814ت15606ه ـ 1374.07.04 ـ 5 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 2/7/1374 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

‌برگزاري بيست و هفتمين كنفرانس رياضي كشور در فروردين ماه 1375 در دانشگاه شيراز توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالي 1374.07.02 ـ .7816ت15607ه ـ 1374.07.04 ـ 6 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 2/7/1374 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

‌اضافه شدن عبارتي به فهرست شركتها و سازمانهاي موضوع جزء الف بند (1) آيين‌نامه اجرايي بند الف ماده (107) قانون‌مالياتهاي مستقيم 1374.07.02 ـ .7078ت15539ه ـ 1374.07.04 ـ 6 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 2/7/1374 بنا [...ادامه]

‌اجازه استفاده از خدمات يك فرد بازنشسته به مدت يك سال در بانك مركزي 1374.07.02 ـ .21784ت15043ه ـ 1374.07.08 ـ 13 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 2/7/1374 به استناد ماده 8 [...ادامه]

‌اجازه استفاده از خدمات يك نفر فرد بازنشسته در وزارت راه و ترابري به مدت يك سال 1374.07.02 ـ .8361ت14312ه ـ 1374.07.08 ـ 14 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 2/7/1374، به استناد ماده [...ادامه]

‌اجازه استفاده از خدمات يك فرد بازنشسته به مدت دو سال در شركت راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران 1374.07.02 ـ .8362ت14403ه ـ 1374.07.08 ـ 14 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 2/7/1374 به استناد ماده [...ادامه]

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 9700 ميليون ريال جهت انجام پروژه‌هاي بازسازي مناطق جنگزده استان كرمانشاه به سازمان‌كشاورزي آن استان (‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور) 1374.07.02 ـ 27996 ـ 1374.07.05 ـ 17 ‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره مربوط به [...ادامه]

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 12000 ميليون ريال جهت انجام پروژه‌هاي بازسازي مناطق جنگزده استان خوزستان به ستاد‌بازسازي آن استان (‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور) 1374.07.04 ـ 28997 ـ 1374.07.05 ـ 18 ‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره مربوط به بازسازي [...ادامه]

‌اصلاح آيين‌نامه و دستورالعمل اجرايي قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1362 1374.07.05 ـ .8689ت15695ه ـ 1374.07.17 ـ 19 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 5/7/1374 بنا به [...ادامه]

‌ادغام تعدادي از نقاط جغرافيايي از توابع دهستان بزنجان بخش مركزي شهرستان بافت استان كرمان در يكديگر تحت عنوان‌شهر بزنجان و تأسيس شهرداري در محل مذكور 1374.07.05 ـ .8719ت14710ك ـ 1374.07.16 ـ 30 ‌اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي، دفاعي هيأت دولت در جلسه [...ادامه]

‌اجازه ترخيص دو دستگاه خودرو تويوتا لندكروز موضوع نامه وزارت كشاورزي 1374.07.05 ـ .7471ت15641ك ـ 1374.07.17 ـ 36 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 5/7/1374 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

اجازه امضاي مقدماتي موافقت‌نامه بازرگاني بين جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلواك به وزارت بازرگاني 1374.07.09 ـ .7308ت14643ه ـ 1374.07.11 ـ 38 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 9/7/1374پيشنهاد شماره 100.18223 [...ادامه]

موافقت‌نامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلواك ‌دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلواك كه از اين پس "‌طرفين متعاهد" [...ادامه]

اجازه امضاي مقدماتي موافقت‌نامه فرهنگي، علمي و آموزشي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بوسني و‌هرزگوين به وزارت فرهنگ و ارشاد 1374.07.09 ـ .6388ت15241ه ـ 1374.07.11 ـ 40 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 9/7/1374پيشنهاد شماره 1.4223.10.1093 مورخ [...ادامه]

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يكصد و پنجاه ميليون ريال جهت احداث 12 واحد مسكوني به دانشگاه تهران 1374.07.09 ـ .28615ت15634ه ـ 1374.07.11 ـ 43 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 9/7/1374پيشنهاد شماره [...ادامه]

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ سيصد ميليون ريال به منظور تأمين كسري بودجه جاري به سازمان زمين‌شناسي 1374.07.09 ـ .28609ت15633ه ـ 1374.07.11 ـ 43 هيأت وزيران در جلسه مورخ 9/7/1374درخواست سازمان زمين‌شناسي [...ادامه]

استرداد لايحه اصلاح بند الف ماده 42 قانون پولي و بانكي 1374.07.09 ـ .48062ت15651ه ـ 1374.07.11 ـ 43 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 9/7/1374اد قانون اصلاح [...ادامه]

استفاده از كارشناسان رسمي دادگستري در مراجع حقوق و قضايي بين‌المللي، نمايشگاه‌ها و سمينارهاي علمي و فني بين‌المللي‌و استفاده از نظرات تخصصي كارشناسان مذكور در بررسي لوايح 1374.07.09 ـ 13079.9215 ـ 1374.07.26 ـ 57 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 9/7/1374 [...ادامه]

لازم‌الاجرا بودن مفاد تصويب‌نامه اجازه اقدام نسبت به صادرات آثار چاپي و توليدات صوتي و تصويري سازمان صدا و سيما و‌ورود لوازم مورد نياز به انتشارات سازمان سروش 1374.07.09 ـ .28126ت15624ه ـ 1374.08.01 ـ 58 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 9/7/1374 بنا [...ادامه]

تأمين تسهيلات اعتباري به منظور تأمين قسمتي از هزينه احداث ساختمان كانون كارشناسان رسمي دادگستري و ايجاد امكانات‌لازم توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران 1374.07.09 ـ .33530ت13079ه ـ 1374.09.27 ـ 58 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 9/7/1374پيشنهاد شماره 1147 [...ادامه]

اجازه ترخيص يك دستگاه ماشين ميتسوبيشي (‌پاژيرو) موضوع نامه وزارت آموزش و پرورش 1374.07.12 ـ .8470ت15666ه ـ 1374.07.16 ـ 60 هيأت وزيران در جلسه مورخ 12/7/1374پيشنهاد شماره 140.20110 [...ادامه]

اجازه ترخيص دو دستگاه اتومبيل تويوتا لندكروز يخچال‌دار موضوع نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 1374.07.12 ـ .8292ت15679ه ـ 1374.07.16 ـ 60 واردات و صادرات ‌هيأت وزيران در جلسه [...ادامه]

اجازه ورود، ترخيص و فروش كالاهاي وارداتي به منظور ارايه در نمايشگاه تجاري ـ صنعتي آستراخان در استان گيلان تا سقف‌دويست هزار دلار 1374.07.12 ـ .29328ت15693ه ـ 1374.07.16 ـ 60 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 12/7/1374 بنا به [...ادامه]

برگزاري سمينار منطقه‌اي اثرات متقابل جمعيت و محيط زيست بر توسعه پايدار شهري و روستايي در مهر ماه 1374 در دانشگاه‌تهران 1374.07.12 ـ .8376ت15681ه ـ 1374.07.16 ـ 61 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 12/7/1374 بنا [...ادامه]

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يك ميليارد ريال به منظور خريد بسته‌هاي نرم‌افزاري مورد نياز استانها و پرداخت حق‌الزحمه‌قسمتي از طرح ماشين كردن نظام جديد اخذ ماليات به وزارت امور اقتصادي و دارايي 1374.07.12 ـ .29130ت15680ه ـ 1375.07.16 ـ 61 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 12/7/1374 بنا به [...ادامه]

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يك ميليارد ريال به منظور خريد بسته‌هاي نرم‌افزاري مورد نياز استانها و پرداخت حق‌الزحمه‌قسمتي از طرح ماشين كردن نظام جديد اخذ ماليات به وزارت امور اقتصادي و دارايي 1374.07.12 ـ .29130ت15680ه ـ 1375.07.16 ـ 61 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 12/7/1374 بنا [...ادامه]

اضافه شدن معاون رييس جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه به تركيب اعضاي كميسيون سياسي، دفاعي هيأت دولت 1374.07.12 ـ .48383ت15692ه ـ 1374.07.17 ـ 62 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 12/7/1374 تصويب نمود: [...ادامه]

اجازه امضاي مقدماتي موافقت‌نامه كشتيراني تجاري، دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و جمهوري فيليپين به وزارت‌راه و ترابري 1374.07.12 ـ .8778ت15691ه ـ 1374.07.17 ـ 62 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 12/7/1374 بنا [...ادامه]

تعيين آقاي سيد مجيد برهاني به عنوان رييس هيأت مديره و مدير عامل و آقاي احمد شفيع‌پور مطلق به عنوان عضو اصلي‌هيأت مديره سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي 1374.07.12 ـ .9012ت15696ه ـ 1374.07.23 ـ 62 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 12/7/1374، بنا به [...ادامه]

معاوضه ششدانگ عرصه و اعيان ملك در اختيار وزارت امور اقتصادي و دارايي با ساختمانهاي متعلق به ستاد اجرايي فرمان‌حضرت امام (‌ره) واقع در تهران 1374.07.12 ـ .9920ت15697ه ـ 1374.08.14 ـ 74 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 12/7/1374 بنا به [...ادامه]

اجازه انعقاد و اجراي قرارداد تعدادي از پروژه‌هاي طرح فرودگاه بين‌المللي امام خميني (‌ره) (‌تصميم نماينده ويژه رييس‌جمهور) 1374.07.16 ـ 15664.8706 ـ 1374.07.16 ـ 74 ‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در امور مربوط به [...ادامه]

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ ششصد و شصت ميليون ريال به نهاد رياست جمهوري و اختصاص بيست ميليون ريال آن به‌آقايان وزرا، معاونين رياست جمهوري، مدير عامل سازمان صدا و سيما و رييس دفتر رييس جمهور 1374.07.23 ـ .30040ت15731ه ـ 1374.07.24 ـ 76 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 23/7/1374 بنا به [...ادامه]

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ هفتصد ميليون ريال جهت پرداخت بخشي از حقوق و مزاياي مشمولان قانون خدمت نيروي‌انساني درماني و بهداشتي به سازمان دامپزشكي كشور 1374.07.23 ـ .30046ت15732ه ـ 1374.07.24 ـ 76 هيأت وزيران در جلسه مورخ 23/7/1374 بنا به [...ادامه]

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ هشتصد ميليون ريال به منظور تأمين نيازهاي آموزشي به وزارت تعاون 1374.07.23 ـ .30047ت15735ه ـ 1374.07.24 ـ 77 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 23/7/1374 بنا به [...ادامه]

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ سيصد ميليون ريال به منظور جبران كسري اعتبار جاري به سازمان كشاورزي منطقه قزوين و‌دشت 1374.07.23 ـ .30042ت15730ه ـ 1374.07.24 ـ 77 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 23/7/1374 بنا به پيشنهاد سازمان [...ادامه]

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ پانصد ميليون ريال جهت هزينه پروژه‌هاي مشخص عمران شهري به استانداري چهار محال و‌بختياري 1374.07.23 ـ .30043ت15734ه ـ 1374.07.24 ـ 77 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 23/7/1374 بنا به [...ادامه]

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ پنجاه ميليون ريال به منظور برگزاري نخستين گردهمايي تعيين ولايت فقيه در نظام جمهوري‌اسلامي ايران به مجلس خبرگان 1374.07.23 ـ .30045ت15733ه ـ 1374.07.24 ـ 78 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 23/7/1374 بنا [...ادامه]

اجازه تأسيس شركت تجاري با مشاركت طرف محلي در كشور زيمبابوه به شركت تراكتورسازي ايران 1374.07.23 ـ .9103ت15086ه ـ 1374.07.24 ـ 78 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 23/7/1374 بنا به [...ادامه]

برگزاري سومين كنفرانس بين‌المللي بازسازي مناطق جنگزده در آبان ماه 1375 توسط ستاد مركزي بازسازي و نوسازي مناطق‌جنگزده كشور 1374.07.23 ـ .30044ت15708ه ـ 1374.07.24 ـ 79 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 23/7/1374 بنا به [...ادامه]

اجازه امضاي مقدماتي موافقت‌نامه فرهنگي، علمي و آموزشي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آلباني به‌وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي 1374.07.23 ـ .8505ت15376ه ـ 1374.07.25 ـ 80 هيأت وزيران در جلسه مورخ 23/7/1374 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

اجازه فروش خدمات آماري و انفورماتيكي توسط وزارت كشاورزي 1374.07.23 ـ .9127ت15093ه ـ 1374.07.25 ـ 82 هيأت وزيران در جلسه مورخ 23/7/1374 بنا به [...ادامه]

تكليف دستگاه‌هاي دولتي به تأمين و پرداخت مابه‌التفاوت حق بيمه كاركنان مشمول قانون تأمين اجتماعي كه دريافتي آنها‌ماهانه كمتر از 168000 ريال است 1374.07.23 ـ .28463ت15737ه ـ 1374.07.29 ـ 83 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 23/7/1374 بنا به [...ادامه]

صدور مجوز تأسيس براي واحدهاي توليدي در زمينه‌هاي صنايع چرمي و صنايع ديگر با استفاده از ضايعات و فرآورده‌هاي‌صنايع مستقر در شهرك‌هاي صنعتي 1374.07.23 ـ .9747ت15746ه ـ 1374.08.09 ـ 84 هيأت وزيران در جلسه مورخ 23/7/1374 بنا به [...ادامه]

اجازه اقدام نسبت به اخذ يا تضمين تسهيلات مالي بلاعوض يا اعتباري از مؤسسات مالي خارجي و بين‌المللي به وزير امور‌اقتصادي و دارايي 1374.07.23 ـ .10415ت15864ه ـ 1374.08.24 ـ 84 هيأت وزيران در جلسه مورخ 23/7/1374، به استناد [...ادامه]

برداشت مبلغ شش ميليارد ريال از حسابهاي متمركز مربوط به جريمه‌هاي تعزيرات حكومتي و پرداخت به سازمانهاي بازرسي و‌نظارت و تعزيرات حكومتي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور) 1374.07.25 ـ 9213 ـ 1374.07.26 ـ 88 تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني [...ادامه]

واگذاري زمين و تأسيسات موج‌شكن احداثي جهت آب‌شيرين‌كنهاي كنارك به صورت بلاعوض به سازمان منطقه آزاد تجاري ـ‌صنعتي چابهار و كسر وام اعطايي به شركت آب منطقه‌اي سيستان و بلوچستان 1374.07.26 ـ .30363ت15445ه ـ 1374.08.01 ـ 89 هيأت وزيران در جلسه مورخ 26/7/1374 بنا به [...ادامه]

ترخيص تعداد هشتصد و هشتاد كارتن قاشق و چنگال موجود در گمرك خرمشهر موضوع نامه وزارت بازرگاني 1374.07.26 ـ .2335ت14911ه ـ 1374.08.01 ـ 89 هيأت وزيران در جلسه مورخ 26/7/1374 بنا به [...ادامه]

افزايش سرمايه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران 1374.07.26 ـ .29433ت15749ه ـ 1374.08.01 ـ 90 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 26/7/1374 بنا به [...ادامه]

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ هفتصد ميليون ريال به منظور تأمين قسمتي از اعتبار خريد حريم بقعه شيخ صفي‌الدين اردبيلي به‌نهاد رياست جمهوري 1374.07.26 ـ .30698ت15754ه ـ 1374.08.06 ـ 90 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 26/7/1374 بنا به درخواست [...ادامه]

ايجاد 24 پست سازماني در بخشداريهاي جديدالتأسيس چترود كشكوييه و فهرج از توابع استان كرمان 1374.07.26 ـ .30879ت15574ك ـ 1374.08.09 ـ 91 ‌اكثريت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت [...ادامه]

ايجاد پستهاي سازماني در وزارت آموزش و پرورش 1374.07.26 ـ .9745ت15225ك ـ 1374.08.09 ـ 92 ‌اكثريت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت [...ادامه]

اجازه استفاده از خدمات سه نفر از افراد بازنشسته و بازخريد شده در سازمان هواپيمايي كشوري 1374.07.26 ـ .9743ت15302ك ـ 1374.08.09 ـ 92 اكثريت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت [...ادامه]

ايجاد پستهاي سازماني در مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران و مؤسسه آموزش عالي بيمه اكو 1374.07.26 ـ .9744ت15439ك ـ 1374.08.09 ـ 93 اكثريت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت [...ادامه]

اختصاص اعتبارات به شرح جداول پيوست به وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهاد سازندگي و سازمان كشاورزي استانها 1374.07.26 ـ .29696ت15713ه ـ 1374.08.09 ـ 93هيأت وزيران در جلسه مورخ 26/7/1374 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

طرح‌ريزي و مديريت مجموعه شهري تهران و ساير شهرهاي بزرگ كشور و شهرهاي اطراف آنها 1374.07.26 ـ .9860ت15311ه ـ 1374.08.13 ـ 95 هيأت وزيران در جلسه مورخ 26/7/1374 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت تعدادي از شركتها توسط سازمان صنايع ملي ايران از طريق عرضه در بورس و مزايده 1374.07.26 ـ .9923ت14895ه ـ 1374.08.14 ـ 98 هيأت وزيران در جلسه مورخ 26/7/1374 بنا به [...ادامه]

اجازه فروش كليه اموال باقيمانده از طرح بيمارستان (96) تختخوابي شهرستان تويسركان به وزارت مسكن و شهرسازي 1374.07.26 ـ .11635ت41894ه ـ 1374.09.25 ـ 98 هيأت وزيران در جلسه مورخ 26/7/1374بنا به پيشنهاد [...ادامه]

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ دويست ميليون ريال به منظور جبران كسري اعتبار جاري به دفتر همكاري حوزه و دانشگاه 1374.07.30 ـ .30433ت15769ه ـ 1374.08.01 ـ 99 هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/7/1374 بنا به [...ادامه]

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يك ميليارد ريال به منظور ادامه فعاليتهاي اجرايي طرح توسعه بيمارستان سينا به وزارت‌بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 1374.07.30 ـ .30205ت15770ه ـ 1374.08.01 ـ 99 هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/7/1374 بنا به [...ادامه]

اجازه ورود و ترخيص 44 دستگاه موتورسيكلت و 42 دستگاه موتور قايق موضوع نامه سازمان حفاظت محيط زيست 1374.07.30 ـ .9389ت15055ه ـ 1374.08.01 ـ 99 هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/7/1374 بنا به [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي بندهاي 2 و 3 تبصره 40 قانون بودجه سال 1374 كل كشور 1374.07.30 ـ .9385ت15058ه ـ 1374.08.01 ـ 100 هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/7/1374 بنا به [...ادامه]

مستثني بودن مركز توسعه صادرات ايران در مورد اتمام و تكميل ساختمان مسجد حضرت ابراهيم (ع) از بند (5) ضوابط‌اجرايي بودجه سال 1374 كل كشور 1374.07.30 ـ .30101ت15767ه ـ 1374.08.02 ـ 101 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/7/1374 بنا به [...ادامه]

ترخيص كليه خودروهاي اهدايي كميسارياي عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان 1374.07.30 ـ .9072ت15766ه ـ 1374.08.03 ـ 101 هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/7/1374 بنا به [...ادامه]

تنفيذ تصويب‌نامه راجع به فهرست فصول و تعرفه‌هاي گمركي كالاهاي مشمول 100% معافيت مالياتي و فهرست پيوست آن بر‌سال 1373 و سالهاي برنامه دوم توسعه 1374.07.30 ـ .6592ت15270ه ـ 1374.08.06 ـ 103 هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/7/1374 بنا به [...ادامه]

پرداخت بدهي شركتهاي واحد اتوبوسراني شهري بابت ماليات تكليفي گذشته به صورت احتياط و منظور نمودن بدهي‌هاي‌مالياتي معوقه مربوط به عملكرد شركتهاي ياد شده جزء اقلام هزينه 1374.07.30 ـ .10027ت14213ه ـ 1374.08.15 ـ 105 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/7/1374، بنا به [...ادامه]

فروش سه دستگاه آپارتمان در مشهد، شهسوار و تهران توسط سازمان برنامه و بودجه 1374.07.30 ـ .8952ت15325ك ـ 1374.08.13 ـ 109 اكثريت وزراي عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در [...ادامه]

اصلاح آئين‎نامه اجرائي بند ب تبصره 17 قانون بودجه سال 1374 نظر به اين‎که در سطر سوم بند «و» رديف (1) آئين‎نامه اجرايي بند (ب) [...ادامه]

قانون موافقت‌نامه حمل و نقل بين‌المللي جاده‌اي كالا و مسافر بين دولت‌هاي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري‌گرجستان

‌آيين‌نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمركز امور مربوط به تاكسيراني شهر تهران زير نظر‌شهرداري تهران مصوب 1359.3.28 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/8/1374 بنا به پيشنهاد شماره 841.34.3.1 مورخ 20/1/1374 وزارت كشور و [...ادامه]

‌آيين‌نامه دريافت حق‌الزحمه خدمات فني و آزمايشگاهي سازمان انرژي اتمي ايران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 7/8/1374 بنا به پيشنهاد شماره 30.23038 مورخ 7/8/1374 سازمان انرژي اتمي [...ادامه]

‌اصلاح آيين‌نامه اجرايي تبصره (45) قانون بودجه سال 1374 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 14/8/1374 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي (‌موضوع [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي تبصره ماده (2) قانون اصلاح لايحه قانوني احداث پايانه‌هاي مسافربري و ممنوعيت تردد اتومبيلهاي‌مسافربري برون شهري در داخل شهر تهران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/8/1374 بنا به پيشنهاد شماره 3921.1.3.34 مورخ 9/3/1374 وزارت كشور و [...ادامه]

‌اساسنامه شركت صيد صنعتي منطقه آزاد چابهار (‌سهامي خاص) ‌اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي در جلسه مورخ 4/2/1374با توجه به [...ادامه]

مصوبه شورايعالي اداري در خصوص ايجاد تشكيلات منسجم و كارآ در وزارت آموزش و پرورش و سازمانهاي وابسته آن شوراي عالي اداري در شصت و چهارمين جلسه مورخ 2/8/1374 بنا به پيشنهاد سازمان [...ادامه]

آئين نامه اجرائي ماده 10 قانون تشكيل صندوق حمايت وكلاء و كارگشايان دادگستري مصوب 29 ديماه 1355 باستناد قسمت اخير ماده 10 قانون فوق الذكر به تصويب رياست محترم قوه قضائيه [...ادامه]

اساسنامه دانشگاه امام حسين (ع)

‌اصلاح آيين‌نامه نحوه اداره صندوق قرض‌الحسنه حمايت از فرصتهاي شغلي و اساسنامه شركت شهركهاي صنعت ايران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/7/1374 بنا به پيشنهاد شماره .3361ص.10.‌و مورخ 223/2/1374 وزارت جهاد سازندگي [...ادامه]

‌اصلاح اساسنامه شركت شهرك‌هاي صنعتي ايران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/7/1374 بنا به پيشنهاد شماره 1010481 مورخ 7/6/1374 وزارت صنايع [...ادامه]

قانون اصلاح ماده 106 آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي

قانون اصلاح ماده (5) قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور

قانون اجازه وصول ماليات غير مستقيم از برخي كالاها و خدمات

قانون موافقت‌نامه حمل و نقل هوايي بين دولت‌هاي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قرقيزستان

‌موافقت با اجراي فصلهاي اول و سوم قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني (‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور) ‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي تبصره 27 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 14/8/1374 بنا به پيشنهاد شماره 831 ـ 2755.5 ـ 102 [...ادامه]

قانون اولويت در استفاده از معافيتهاي تعهد خدمت، اجازه كار و تحصيل ايثارگران گروه پزشكي و پيراپزشكي

قانون اصلاح بند ج ماده (43) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب28/12/1373

قانون تسري افزايش ضريب حقوق كاركنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت به قضات و اعضاي‌هيأت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ شش ميليارد و پانصد و نود ميليون ريال براي اجراي طرح شماره‌گذاري كالا (‌باركد) در كشور و‌توليد صندوقهاي مخصوص خواندن قيمت و فروش به وزارت بازرگاني (‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور) ‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور كه در جلسه مورخ 21/8/1374 ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار و [...ادامه]

اصلاح ماده (10) مقررات سرمايه گذاري در مناطق آزادتجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران اکثريت وزراي عضو شوراي‎عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي درجلسه مورخ17/11/1373 باتوجه به اختيارات [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه شماره .9543ت 15785 ه مورخ 6/7/1374 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 20/8/1374 تصويب نمود: ‌كميسيون متشكل از نمايندگان ويژه رييس جمهور، [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي اعتبارات رديفهاي 129022 و 129023 موضوع بند (ج) تبصره 10 قانون بودجه سال 1374 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 23/7/1374 بنا به پيشنهاد شماره 8976 ـ 102.2879.63 مورخ 26/6/1374 [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي نحوه فروش كالاهاي قاچاق مكشوفه موضوع قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و از،‌مصوب 12/2/1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام ‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور كه در جلسه مورخ 21/8/1374 ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار و [...ادامه]

تصويبنامه راجع به برقراري فوق‌العاده خاص به متصديان مشاغل تخصصي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/8/1374 بنا به پيشنهاد شماره .6420‌د مورخ 6/10/1373 سازمان امور [...ادامه]

تصويبنامه در خصوص دانشكده علوم پزشكي فاطميه قم ‌اكثريت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 17/8/1374 با توجه به اختيار [...ادامه]

‌آيين‌نامه چگونگي اجراي طرح‌هاي مربوط به وزارتين كشاورزي و جهاد سازندگي موضوع تبصره "76" قانون برنامه دوم توسعه‌اقتصادي، اجتماعي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 28/8/1374 بنا به پيشنهاد شماره 1196 ـ 2143.80 ـ 102 [...ادامه]

قابليت تجديد نظر آراء صادره از دادگاه هاي عمومي دائر به محكوميت يا برائت از ناحيه شاكي خصوصي يا نماينده قانوني او منع صريح قانوني ندارد. رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور ‌احتراماً، به استحضار مي‌رساند شعب 27 [...ادامه]

واگذاري حق استفاده هشتاد متر مربع محوطه جنوبي كاخ گلستان از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به وزارت دادگستري و‌واگذاري حق استفاده همين مقدار زمين از محوطه شمالي وزارت دادگستري به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي 1374.08.01 ـ .9266ت15656ك ـ 1374.08.14 ـ 109 اكثريت وزراي عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ [...ادامه]

اجازه فروش ساختمان اداري فعلي سازمان برنامه و بودجه استان كرمانشاه و تكميل و قابل بهره‌برداري نمودن ساختمان اداري‌جديد آن سازمان از درآمد حاصله 1374.08.07 ـ .30415ت15792ه ـ 1374.08.09 ـ 112 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 7/8/1374 بنا به [...ادامه]

اجازه تأسيس شركت در خارج از كشور توسط شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران 1374.08.07 ـ .9746ت15298ه ـ 1374.08.09 ـ 112 هيأت وزيران در جلسه مورخ 7/8/1374 بنا به [...ادامه]

اجازه تأسيس شعبه در شهر عشق‌آباد (‌مركز جمهوري تركمنستان) به شركت حمل و نقل جمهوري اسلامي ايران 1374.08.07 ـ .9280ت15793ه ـ 1374.08.09 ـ 112 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 7/8/1374 بنا به [...ادامه]

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ هشتاد ميليون ريال به منظور ادامه فعاليتهاي كميته ملي توسعه پايدار به سازمان حفاظت محيط‌زيست 1374.08.07 ـ .30593ت15813ه ـ 1374.08.09 ـ 113 هيأت وزيران در جلسه مورخ 7/8/1374 بنا به [...ادامه]

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ هفتصد ميليون ريال به منظور ادامه عمليات اجرايي پروژه مجتمع ورزشي نيشابور و تكميل‌عمليات استخر سرپوشيده بندرعباس به اداره كل مسكن و شهرسازي استان خراسان و هرمزگان 1374.08.07 ـ .30596ت15811ه ـ 1374.08.09 ـ 113 هيأت وزيران در جلسه مورخ 7/8/1374 بنا به [...ادامه]

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ پانصد ميليون ريال به منظور ادامه بخشي از عمليات اجرايي مجموع ورزشي ثامن‌الائمه (ع)‌مشهد به استانداري خراسان 1374.08.07 ـ .30597ت15812ه ـ 1374.08.09 ـ 114 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 7/8/1374 بنا به [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي و چگونگي پرداخت فوق‌العاده سرشماري عمومي نفوس و مسكن در سال 1374 1374.08.07 ـ .30335ت15790ه ـ 1374.08.28 ـ 115 هيأت وزيران در جلسه مورخ 7/8/1374 بنا به [...ادامه]

بلامانع بودن ورود و ترخيص بعضي از كالاها (‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور) 1374.08.07 ـ .10711ت15929ه ـ 1374.09.07 ـ 117 واردات و صادرات ‌تصميم نمايندگان ويژه رييس [...ادامه]

در اختيار قرار دادن كليه وجوه پرداختي شركتهاي خارجي به افراد ايراني حضور يافته در هيأتهاي مديره و نظارت اين شركتهاي‌به شركتها و مؤسسات ايراني سهامدار شركتهاي خارجي 1374.08.10 ـ .9921ت14905ه ـ 1374.08.14 ـ 126 استخدام كشوري ـ امور بين‌المللي ـ سازمانهاي دولتي [...ادامه]

اضافه شدن عبارتي به قسمت الف بند (1) تصويب‌نامه پرداخت فوق‌العاده جذب مديران از ابتداي سال 1374 1374.08.10 ـ .100290ت13443ه ـ 1374.08.15 ـ 127 هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/8/1374 تصويب نمود: [...ادامه]

امضاي مقدماتي موافقت‌نامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف بين جمهوري اسلامي ايران و دولت بيلوروسي توسط وزارت امور‌اقتصادي و دارايي 1374.08.14 ـ .7269ت15823ه ـ 1374.08.15 ـ 128 هيأت وزيران در جلسه مورخ 14/8/1374 بنا به [...ادامه]

تصويب سقف ريالي تسهيلات بانكي قابل اعطا به شركتهاي دولتي مباشر تهيه و توزيع كالاهاي اساسي و كالاهاي مشمول طرح‌تنظيم بازار 1374.08.14 ـ .30911ت15838ه ـ 1374.08.15 ـ 128 هيأت وزيران در جلسه مورخ 14/8/1374 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

برگزاري كارگاه آموزشي در آذر ماه 1374 توسط وزارت كشاورزي 1374.08.14 ـ .9706ت15833ه ـ 1374.08.15 ـ 129 هيأت وزيران در جلسه مورخ 14/8/1374 بنا به [...ادامه]

اجازه مشاركت به شركت هس فيبل مقيم تركيه در طرح توليد كابل فيبر نوري در استان تهران با مشاركت شركت صنايع‌الكترونيك ايران و سرمايه‌گذاران خصوصي ايراني 1374.08.14 ـ .9536ت15825ه ـ 1374.08.15 ـ 129 هيأت وزيران در جلسه مورخ 14/8/1374 بنا به [...ادامه]

اجازه مشاركت به شركت بوخان والا مقيم هندوستان در طرح توليد ابزارهاي الماسه و انواع آب‌بندهاي مكانيكي در شهرستان‌ساوه با مشاركت سرمايه‌داران خصوصي ايراني 1374.08.14 ـ .9535ت15824ه ـ 1374.08.15 ـ 130 هيأت وزيران در جلسه مورخ 14/8/1374 بنا به [...ادامه]

اجازه ترخيص هفت دستگاه خودرو پوشتراك متعلق به سازمان بنادر و كشتيراني جمهوري اسلامي ايران موضوع نامه وزارت‌بازرگاني 1374.08.14 ـ .9480ت15815ه ـ 1374.08.16 ـ 131 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 14/8/1374 [...ادامه]

بلامانع شدن ورود و ترخيص كالاهايي كه مشمول بندهاي ماده (38) آيين‌نامه اجرايي مقررات صادرات و واردات نمي‌باشند(‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور) 1374.08.14 ـ .10474ت15893ه ـ 1374.09.01 ـ 135 تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در مورد تشخيص [...ادامه]

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 4560 ميليون ريال جهت انجام پروژه‌هاي بازسازي استان كردستان به دستگاه‌هاي مجري‌پروژه‌هاي بازسازي (‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور) 1374.08.17 ـ 31419 ـ 1374.08.20 ـ 144 ‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور [...ادامه]

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 1500 ميليون ريال جهت انجام پروژه‌هاي بازسازي استان كردستان به ستاد بازسازي آن‌استانداري (‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور) 1374.08.17 ـ 31420 ـ 1374.08.20 ـ 145 ‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور [...ادامه]

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 3000 ميليون ريال جهت انجام پروژه‌هاي بازسازي استان آذربايجان غربي به ستاد بازسازي آن‌استانداري (‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور) 1374.08.17 ـ 31421 ـ 1374.08.20 ـ 145 ‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره [...ادامه]

تنفيذ تصويب‌نامه راجع به استفاده پاره وقت از خدمات 1599 نفر بازنشسته براي اجرا در سال تحصيلي 1375 ـ 1374 1374.08.17 ـ .11011ت15537ك ـ 1374.09.08 ـ 147 اكثريت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت [...ادامه]

تعيين وزير مسكن و شهرسازي به عنوان مسئول كميسيون مشترك ايران و لبنان 1374.08.21 ـ .10560ت15874ه ـ 1374.08.28 ـ 147 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 21/8/1374 به استناد [...ادامه]

بلامانع بودن ورود و ترخيص كالاها به شرح جدول پيوست (‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور) 1374.08.22 ـ .11401ت15992ه ـ 1374.10.02 ـ 151 تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در مورد تشخيص [...ادامه]

ترخيص هشت دستگاه لندكروز اهدايي موضوع نامه وزارت جهاد سازندگي 1374.08.28 ـ .10573ت15900ه ـ 1374.09.05 ـ 159 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 28/8/1374 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

بلامانع بودن ورود و ترخيص كالاها به شرح جدول پيوست (‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور) 1374.08.29 ـ .12355ت16082ه ـ 1374.10.23 ـ 160 ‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در مورد تشخيص [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي تبصره 71 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 5/9/1374 بنا به پيشنهاد شماره 01.0.14820 مورخ 10/8/1374 بنياد مسكن انقلاب [...ادامه]

‌اصلاح آيين‌نامه‌هاي فوق‌العاده‌هاي بدي آب و هوا، محروميت از تسهيلات زندگي و محل خدمت ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 5/9/1374 بنا به پيشنهاد شماره .4150‌د1. مورخ 3/7/1374 سازمان امور اداري [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي بند "ي" تبصره "10" قانون بودجه سال 1374 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1/9/1374 بنا به پيشنهاد شماره 11182 مورخ 23/7/1374 وزارت بهداشت، [...ادامه]

‌لغو تصويب‌نامه شماره .14742ت 373ه مورخ 12/10/1373 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1/9/1374 بنا به پيشنهاد شماره 51.720.47819 مورخ 24/2/1374 وزارت امور اقتصادي [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه اجرايي تبصره "4" قانون بودجه سال 1374 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 8/9/1374 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي (‌موضوع [...ادامه]

استفاده از تسهيلات موضوع تبصره "3" قانون بودجه سال 1374 كل كشور نسبت به استفاده از تسهيلات‌تبصره مزبور براي اجراي طرح‌هاي آبياري تحت فشار ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 8/9/1374 بنا به پيشنهاد شماره 9838.500.17860 مورخ 8/9/1374 وزارت كشاورزي و [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه افزايش مبالغ مقرري تحصيلي دانشجويان شاغل به تحصيل خارج از كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 8/9/1374 تصويب نمود: ‌در تصويب‌نامه شماره .5555ت 14644 ه [...ادامه]

‌اصلاح آيين‌نامه فوق‌العاده سختي شرايط محيط كار و نوبت كاري و اصلاحيه آن‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 28/8/1374 تصويب نمود:

تصويبنامه راجع به كليه وجوهي كه شركتهاي تحت پوشش و تابع وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي به منظور بازسازي يا‌ كمك و مصارف فرهنگي و اجتماعي پرداخت كرده اند ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1/9/1374 بنا به پيشنهاد شماره 100.9311 مورخ 28/8/1374 وزارت معادن و [...ادامه]

‌اجازه احداث و فروش حدود پنج هزار واحد مسكوني به اتباع خارجي مسلمان در شهر مشهد و شهر جديد گلبهار ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1/9/1374 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور خارجه و وزارت مسكن [...ادامه]

رأي دادگاه حقوقي يك در مقام رسيدگي به شكايت از رأي قاضي موضوع ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 67 قابل تجديد نظر است. ‌رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور ‌با احترام به استحضار مي‌رساند: طبق ماده [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند "ك" تبصره "2" قانون بودجه سال 1374 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 12/9/1374 بنا به پيشنهاد شماره 56.422.1261 مورخ 21/1/1374 وزارت امور [...ادامه]

‌حذف عبارتي از ماده يك آيين‌نامه اجرايي بند (ك) تبصره (2) قانون بودجه سال 1374 كل كشور 1374.12.09 ـ .14029ت16099ه ـ 1374.12.14 ـ 335 هيأت وزيران در جلسه مورخ 9/12/1374 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي بند ط تبصره (10) قانون بودجه سال 1374 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 8/9/1374 بنا به پيشنهاد مشترك شماره .17555‌و مورخ 10/8/1374 وزارتخانه‌هاي فرهنگ [...ادامه]

تصويبنامه راجع به تعيين نماينده ويژه رئيس جمهور براي جابجايي اعتبارات سال 1374 طرحهاي عمراني هيأت وزيران درجلسه مورخ 19/9/1374 بنا به پيشنهاد رئيس جمهور و بر اساس اصل [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي تبصره "84" قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 8/9/1374 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 100.11790 مورخ 2/8/1374 وزارتهاي مسكن [...ادامه]

تصويب‌نامه در مورد ‌لغو مصوبه اصلاح حق ثبت نام داوطلبان آزمون ورودي دانشگاه‌ها ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 19/9/1374 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي (‌موضوع [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي نحوه استفاده از خدمات كاركنان دستگاه‌ها و پرداخت حق‌الزحمه اجراي طرحهاي آماري مركز آمار ايران در‌سال 1374 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 19/9/1374 بنا به پيشنهاد شماره 3888-64/1115-102 مورخ 29/3/1374 سازمان برنامه [...ادامه]

اصلاح آئين‌نامه اجرايي تبصره 88 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران نظر باينکه در سطر آخر ماده (1) تصويبنامه شماره 29380/ت 15743 ه مورخ 9/8/1374 [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه شماره .63562ت 12510 ه مورخ 22/5/1374 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 19/9/1374 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي ـ [...ادامه]

قانون موافقت‌نامه حمل و نقل هوايي بين دولت‌هاي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قزاقستان

قانون تعهدات اعتبارات بند (ب) تبصره (2) قانون بودجه سال 1373 كل كشور

قانون تشكيل شركت‌هاي آب و فاضلاب روستايي

قانون الحاق يك بند به ماده (22) قانون اصلاح ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1371

‌آيين‌نامه اجرايي ورود موقت مواد اوليه موضوع ماده (12) قانون صادرات و واردات ‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور كه در جلسه مورخ 19/9/1374 ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار و [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي تبصره "12" قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 19/9/1374 بنا به پيشنهاد شماره 12816 ـ 4196.63 ـ 102 [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند "5" ماده (13) قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 19/9/1374 بنا به پيشنهاد شماره 13349 مورخ 18/9/1374 وزارت بهداشت، درمان [...ادامه]

تصويبنامه در خصوص ضوابط پرداخت فوق‌العاده خاص قضات ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 26/9/1374 بنا به پيشنهاد شماره 15.3574 مورخ 4/7/1374 وزارت دادگستري و [...ادامه]

اصلاح تصويبنامه تعيين حدود و مقررات استفاده از ارز ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 19/9/1374، به استناد بند (6) قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع [...ادامه]

برگزاري نهمين جشنواره بين‌المللي خوارزمي در بهمن ماه 1374 توسط سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران 1374.09.01 ـ .10106ت15870ه ـ 1374.09.05 ـ 165 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1/9/1374 بنا به [...ادامه]

برگزاري دومين كنفرانس بين‌المللي مهندسي مكانيك همزمان با چهارمين كنفرانس سالانه مهندسي مكانيك انجمن مهندسان‌مكانيك ايران در ارديبهشت ماه 1375 توسط دانشگاه شيراز 1374.09.01 ـ .10104ت15869ه ـ 1374.09.05 ـ 165 هيأت ويران در جلسه مورخ 1/9/1374 بنا به [...ادامه]

برگزاري دوره آموزش در زمينه اطلاع‌رساني پزشكي در آذرماه 1374 توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در تهران 1374.09.01 ـ .10870ت15855ه ـ 1374.09.05 ـ 166 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1/9/1374 بنا به [...ادامه]

تقليل ميزان پيش‌پرداخت موضوع ماده (63) آيين‌نامه فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا منحصراً براي خريد مدارس‌استيجاري وزارت آموزش و پرورش 1374.09.01 ـ .9517ت15841ه ـ 1374.09.05 ـ 166 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1/9/1374 بنا به [...ادامه]

اجازه مشاركت به شركت اوكارينا مقيم ژاپن در طرح توليد خمير كاغذ از باگاس نيشكر با سرمايه‌گذاران خصوصي ايران 1374.09.01 ـ .10518ت15890ه ـ 1374.09.05 ـ 167 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1/9/1374 بنا به [...ادامه]

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ چهار ميليارد ريال به صندوق كمك به خسارت‌ديدگان كشاورزي و دامي 1374.09.01 ـ .31716ت15895ه ـ 1374.09.05 ـ 167 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1/9/1374 بنا به [...ادامه]

ترخيص يك دستگاه خودرو موضوع نامه وزارت معادن و فلزات 1374.09.01 ـ .10985ت15930ه ـ 1374.09.07 ـ 169 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1/9/1374 بنا به [...ادامه]

اجازه استفاده از خدمات دو نفر بازنشسته در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني تهران و يك نفر بازنشسته در‌سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي چابهار 1374.09.01 ـ .11497ت15540ك ـ 1374.09.21 ـ 171 اكثريت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت [...ادامه]

اجازه استفاده از خدمات افراد به مدت يك سال موضوع نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 1374.09.01 ـ .11653ت15906ك ـ 1374.09.26 ـ 171 ‌اكثريت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت [...ادامه]

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ پانصد ميليون ريال به منظور احداث كمربند سبز شهرستان مشهد به سازمان حفاظت محيط‌زيست 1374.09.05 ـ .31868ت15915ه ـ 1374.09.07 ـ 173 هيأت وزيران در جلسه مورخ 5/9/1374 بنا به [...ادامه]

اجازه تأسيس شركت در كشورهاي ليبي، قطر، مالزي، كويت، ژاپن، كره جنوبي، امارات عربي متحده، كانادا و آفريقاي جنوبي‌به وزارت كار و امور اجتماعي 1374.09.05 ـ .10714ت15936ه ـ 1374.09.12 ـ 174 هيأت وزيران در جلسه مورخ 5/9/1374 بنا به [...ادامه]

اجازه امضاي مقدماتي موافقت‌نامه فرهنگي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت قطر به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي 1374.09.05 ـ .10398ت15291ه ـ 1374.09.12 ـ 174‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 5/9/1374 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

اضافه شدن وزير مسكن يا شهرسازي به تركيب اعضاي كميسيون سياسي، دفاعي هيأت دولت 1374.09.05 ـ .10255ت15935ه ـ 1374.09.12 ـ 176 هيأت وزيران در جلسه مورخ 5/9/1374 بنا به [...ادامه]

اجازه امضاي مقدماتي موافقت‌نامه همكاريهاي فرهنگي علمي و آموزشي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري‌دمكراتيك سوسياليستي سريلانكا به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي 1374.09.05 ـ .10397ت15451ه ـ 1374.09.12 ـ 176 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 5/9/1374 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

قابل اجرا بودن تصويب‌نامه پرداخت فوق‌العاده جذب مديران از ابتداي سال 1374 در وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح 1374.09.05 ـ .11196ت13443ه ـ 1374.09.13 ـ 178 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 5/9/1374 تصويب نمود: [...ادامه]

اضافه شدن وزارت كشاورزي به دستگاه‌هاي استثناشده از مفاد بند "5" ضوابط اجرايي بودجه سال 1374 كل كشور در خصوص‌خريد ساختمان براي دفتر نمايندگي دائم جمهوري اسلامي ايران نزد سازمان خواربار و كشاورزي سازمان ملل متحد 1374.09.05 ـ .10324ت15934ه ـ 1374.09.19 ـ 179 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 5/9/1374 بنا به [...ادامه]

اساسنامه صندوق ضمانت صادرات ايران 1374.09.05 ـ .55378ت15144ه ـ 1374.11.16 ـ 179 هيأت وزيران در جلسه مورخ 5/9/1374 بنا به [...ادامه]

برگزاري كارگاه منطقه‌اي مديريت مناطق ساحلي توسط مركز ملي اقيانوس‌شناسي با هماهنگي شوراي عالي اقيانوس‌شناسي‌موضوع نامه وزارت فرهنگ آموزش عالي 1374.09.05 ـ .14075ت15914ه ـ 1374.11.24 ـ 186 هيأت وزيران در جلسه مورخ 5/9/1374 بنا به [...ادامه]

بلامانع بودن ورود و ترخيص كالاها به شرح جدول پيوست (‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور) 1374.09.06 ـ .11685ت16027ه ـ 1374.10.04 ـ 186 تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در مورد تشخيص [...ادامه]

برگزاري كنگره بين‌المللي جراحي ترميمي ضايعات جنگي دست و اندام فوقاني در مهر ماه 1375 در تهران توسط وزارت‌بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 1374.09.08 ـ .10760ت15925ه ـ 1374.09.13 ـ 188 هيأت وزيران در جلسه مورخ 8/9/1374 بنا به [...ادامه]

اجازه امضاي مقدماتي موافقت‌نامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت‌جمهوري فيليپين توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي 1374.09.08 ـ .10794ت15941ه ـ 1374.09.13 ـ 188 هيأت وزيران در جلسه مورخ 8/9/1374 بنا به [...ادامه]

اجازه صدور محصولات به مجتمع آلومينيم المهدي و واريز ارز حاصله در حساب ويژه‌اي نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ايران 1374.09.08 ـ .11427ت15953ه ـ 1374.09.20 ـ 189 هيأت وزيران در جلسه مورخ 8/9/1374 بنا به [...ادامه]

اجازه اشتغال به كار فرد بازنشسته در نهاد رياست جمهوري 1374.09.08 ـ 15745.52312ه ـ 1374.09.21 ـ 190 اكثريت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت [...ادامه]

تغيير تاريخ برگزاري دومين كنفرانس بين‌المللي پل از شهريور ماه 1374 به شهريور ماه 1375 1374.09.12 ـ .10873ت14258ه ـ 1374.09.19 ـ 194 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 12/9/1374 بنا به [...ادامه]

اضافه شدن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به دستگاههاي استثنا شده از مفاد بند «8» ضوابط اجرايي بودجه سال 1374 كل‌كشور 1374.09.12 ـ .10761ت15943ه ـ 1374.09.20 ـ 195 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 12/9/1374 بنا به [...ادامه]

اضافه شدن عبارتي در ماده (1) آيين‌نامه اجرايي بند "ط" تبصره (13) قانون بودجه سال 1374 كل كشور 1374.09.12 ـ .33167ت15051ه ـ 1374.09.22 ـ 195 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 12/9/1374 [...ادامه]

تغيير عبارت دويست ميليون ريال به عبارت ششصد ميليون ريال در تبصره "5" بودجه سال 1374 سازمان منطقه آزاد تجاري ـ‌صنعتي كيش 1374.09.13 ـ .52987ت15994ك ـ 1374.10.04 ـ 197 اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري [...ادامه]

واردات درصدي از كالاهاي توليد شده در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران ‌اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند "‌د" تبصره 25 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 1374.09.13 ـ .52098ت16006ك ـ 1374.10.06 ـ 198 ‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در مورد تشخيص [...ادامه]

اضافه شدن يك تبصره به ماده (46) مقررات اشتغال نيروي انساني بيمه و تأمين اجتماعي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي‌جمهوري اسلامي ايران 1374.09.13 ـ .52099ت16004ك ـ 1374.10.11 ـ 199 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 9/9/1374 بنا به پيشنهاد رييس [...ادامه]

بلامانع شدن ورود و ترخيص كالاها به شرح فهرست پيوست (‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور) 1374.09.13 ـ .12778ت16133ك ـ 1374.11.01 ـ 199 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 19/9/1374 با توجه [...ادامه]

تعيين آقاي حميد ميرزاده رييس سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماينده ويژه رييس جمهور براي جابجايي اعتبارات سال1374 طرح‌هاي عمراني موضوع بند "ج" تبصره (18) قانون بودجه سال 1374 كل كشور 1374.09.19 ـ .32422ت15958ه ـ 1374.09.22 ـ 201 هيأت وزيران در جلسه مورخ 19/9/1374 بنا به [...ادامه]

مقررات صادرات و ورود و ترخيص كالا در بازارچه‌هاي مرزي 1374.09.19 ـ .12310ت15747ه ـ 1374.10.12 ـ 206 هيأت وزيران در جلسه مورخ 19/9/1374 بنا به [...ادامه]

ورود و ترخيص كالاها به شرح فهرست پيوست (‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور) 1374.09.20 ـ .13174ت16184ه ـ 1374.11.11 ـ 208 ‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در مورد [...ادامه]

اجازه ورود موقت كليه كالاهاي نمايشگاهي شركت‌كنندگان در نمايشگاه‌هاي بين‌المللي داخلي 1374.09.26 ـ .11749ت15222ه ـ 1374.09.27 ـ 210 هيأت ويران در جلسه مورخ 26/9/1374 بنا به [...ادامه]

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ هشتصد و شصت هزار و هشتصد و پنجاه ريال به منظور جبران كسري مربوط به دوران جمعداري‌قاسم منوچهري راد، افسر امل گردان (744) لشگر (58) ذوالفقار به ارتش جمهوري اسلامي ايران 1374.09.26 ـ .33126ت16001ه ـ 1374.09.27 ـ 210 هيأت وزيران در جلسه مورخ 26/9/1374 بنا به [...ادامه]

جايگزيني عبارتي در تصويب‌نامه اجازه ورود و ترخيص يك دستگاه اتوبوس بنز ويژه حمل و نقل جانبازان و معلولين بدون‌انتقال ارز موضوع نامه مجتمع آموزشي نيكوكاري رعد 1374.09.26 ـ .12216ت15385ه ـ 1374.10.10 ـ 211 هيأت وزيران در جلسه مورخ 26/9/1374 تصويب نمود: [...ادامه]

معاف شدن شركت سهامي غله كشور به هنگام گشايش اعتبار براي خريد و واردات سهميه گندم از توديع (20%) پيش پرداخت‌تسهيلات بانكي 1374.09.26 ـ .33115ت15996ه ـ 1374.10.12 ـ 211 هيأت وزيران در جلسه مورخ 26/9/1374 بنا به [...ادامه]

اعطاي نشان دولتي درجه سوم سازندگي به آقاي ابوالقاسم آشوري 1374.09.26 ـ .44206ت16677ه ـ 1375.04.05 ـ 212 اكثريت وزراي عضو كميسيون ارزيابي و تصويب نشانهاي [...ادامه]

بلامانع بودن ورود و ترخيص كالاها به شرح فهرست پيوست (‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور) 1374.09.26 ـ .13832ت16313ه ـ 1374.11.17 ـ 212 تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در مورد تشخيص [...ادامه]

قانون شرح وظايف مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

قانون اصلاح جدول حوزه‌هاي انتخابيه

اضافه شدن بند 8 به دستورالعمل و روش اجرايي آيين‌نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي ‌اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي در جلسه مورخ 13/9/1374 با توجه [...ادامه]

اصلاح قانون موافقتنامه حمل و نقل جاده اي بين دولت هاي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قزاقستان حضرت حجه‌الاسلام و المسلمين جناب آقاي هاشمي رفسنجاني رياست محترم جمهوري اسلامي ايران پيرو نامه شماره [...ادامه]

اصلا ح قانون موافقتنامه حمل و نقل هوائي بين دولت هاي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قزاقستان حضرت حجه‌الاسلام والمسلمين جناب آقاي هاشمي رفسنجاني رياست محترم جمهوري اسلامي ايران [...ادامه]

‌ضوابط چگونگي محاسبه حق‌الزحمه مستخدمان دولت كه با هيأتهاي اجرايي و نظارت بر انتخابات پنجمين دوره مجلس‌شوراي اسلامي همكاري مي‌كنند هيأت وزيران در جلسه مورخ 26/9/1374 بنا به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و [...ادامه]

‌اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند "‌د" تبصره (25) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 1374.12.26 ـ .40130ت16496ك ـ 1374.01.28 ـ 413 ‌اكثريت وزراي عضوي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي [...ادامه]

تصويبنامه در خصوص واردات درصدي از كالاهاي توليد شده در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران اکثريت وزراي عضو شوراي‎عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ [...ادامه]

قانون تفسير ماده (1) قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين

قانون اصلاح تبصره 6 قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد، جانباز ازكارافتاده و مفقودالاثر ـ انقلاب اسلامي و جنگ‌تحميلي مصوب 30/6/1372

‌آيين‌نامه اجرايي بند "ج" تبصره (22) قانون بودجه سال 1374 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 6/10/1374 بنا به پيشنهاد شماره 7917.11 مورخ 4/6/1374 وزارت راه و [...ادامه]

‌اصلاح تصويب‌نامه ميزان خدمات فرودگاهي و پروازي و خدمات جنبي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/10/1374 با توجه به نظريه شماره 1029 ه ـ ب [...ادامه]

اساسنامه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي مقدمه: به منظور ايجاد تمرکز در مديريت و برخورداري از سياستگذاري واحد و هماهنگي در فعاليت‎هاي فرهنگي، [...ادامه]

‌ضوابط پرداخت پاداش آخر سال 1374 هيأت وزيران در جلسه مورخ 24/10/1374 بنا به پيشنهاد شماره 5642 ـ 102 مورخ 24/10/1374 [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه اجرايي تبصره (4) قانون بودجه سال 1374 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 20/10/1374 بنا به پيشنهاد شماره 1.3711 مورخ 1/8/1374 وزارت تعاون [...ادامه]

‌تعيين ميزان حق بيمه سرانه خدمات درماني در سال 1375 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 24/10/1374 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه و وزارت [...ادامه]

‌اصلاح آيين‌نامه اجرايي مواد (26 و 27) قانون مقررات مالي اداري، استخدامي و تشكيلات جهاد سازندگي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 24/10/1374 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي [...ادامه]

ورود به كشور يا خروج از آن، از طريق فرودگاه كرمان ‌هيأت وزيران مورخ 20/10/1374 بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد ماده (4) قانون گذرنامه [...ادامه]

‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني تنظيم بازار در خصوص اختصاص مبلغ دويست و پنجاه ميليون ريال بابت تسهيلات رفاهي كاركنان‌سازمان تعزيرات حكومتي ‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد تصويب‌نامه شماره .40214ت 287ه تاريخ 23/7/1373 به عنوان تصميم [...ادامه]

قانون نحوه پرداخت عيدي به كاركنان دولت

قانون اصلاح قسمت اخير ماده واحده قانون حذف تبصره (1) فصل (30) جدول تعرفه گمركي و ارجاع اختلافات‌موضوع اين تبصره به مرجع مذكور در ماده (51) قانون امور گمركي و اصلاح ماده مزبور

‌آيين‌نامه اجرايي ماده (6) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 27/10/1374 بنا به پيشنهاد شماره 760.1453 مورخ 30/10/1374 وزارت آموزش [...ادامه]

‌اصلاح آيين‌نامه اجرايي تبصره "45" اصلاحي قانون بودجه سال 1343 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 27/10/1374 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي [...ادامه]

برقراري روابط سياسي دولت جمهوري اسلامي ايران با دولت جمهوري بوتان ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 27/10/1374 بنا به پيشنهاد شماره 730.901.3894 مورخ 25/4/1374 وزارت امور [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون تأمين زنان و كودكان بي‌سرپرست ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 27/10/1374 با توجه به نظريه شماره 1057 ه ـ ب مورخ [...ادامه]

برقراري روابط سياسي دولت جمهوري اسلامي ايران با دولت مجمع‌الجزاير كوك ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 27/10/1374 بنا به پيشنهاد شماره 641.2343 مورخ 28/3/1374 وزارت امور خارجه [...ادامه]

برداشت مبلغ سه ميليارد ريال از حسابهاي متمركز 150 و 182 خزانه و پرداخت به سازمان بازرسي و نظارت بر توزيع كالا و‌خدمات (‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور) ‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل [...ادامه]

تصويبنامه در مورد عيدي كليه مستمري ‌بگيران سازمان تأمين اجتماعي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 24/10/1374 بنا به پيشنهاد شماره 14293 مورخ 12/10/1374 وزارت بهداشت، درمان [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي بند "‌الف" تبصره (13) قانون بودجه سال 1374 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 20/10/1374 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 51.9134.37481 مورخ 12/10/1374 وزارت [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 24/10/1374 بنا به پيشنهاد شماره 2719.300.8862 مورخ 14/5/1374 وزارت كشاورزي [...ادامه]

‌برگزاري بيست و چهارمين دوره بين‌المللي آموزش منجمان جوان در زنجان توسط مركز تحصيلات تكميلي در علوم پايه زنجان ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 27/10/1374 بنا به درخواست شماره 3644 مورخ 1/9/1374 مركز تحصيلات [...ادامه]

‌آيين‌نامه چگونگي تملك اموال غير منقول توسط اتباع خارجي غير مقيم در جمهوري اسلامي ايران هيأت وزيران در جلسه مورخ 19/9/1374 بنا به پيشنهاد شماره 713.2058 مورخ 12/2/1373 وزارت امور خارجه [...ادامه]

اصلاح سقف تسهيلات بانكي در جدول تصويب‌نامه راجع به تصويب سقف ريالي تسهيلات بانكي قابل اعطا به شركتهاي‌دولتي مباشر تهيه و توزيع كالاهاي اساسي و كالاهاي مشمول طرح تنظيم بازار 1374.10.03 ـ .33125ت15838ه ـ 1374.10.04 ـ 217 هيأت وزيران در جلسه مورخ 3/10/1374 بنا به [...ادامه]

تعيين ضريب حقوق قضات و اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي به ميزان يكهزار و چهارصد و چهل ريال 1374.10.03 ـ .12012ت16038ه ـ 1374.10.05 ـ 217 هيأت وزيران در جلسه مورخ 3/10/1374 بنا به [...ادامه]

برگزاري سمينار مفاهيم و ابزار ارتقاي بهره‌وري در سال 1375 توسط وزارت صنايع 1374.10.03 ـ .12007ت16022ه ـ 1374.10.05 ـ 218 هيأت وزيران در جلسه مورخ 3/10/1374 بنا به [...ادامه]

برگزاري ميزگرد بهره‌وري و اشتغال در سال 1375 توسط وزارت صنايع 1374.10.03 ـ .12005ت16022ه ـ 1374.10.05 ـ 218 هيأت وزيران در جلسه مورخ 3/10/1374 بنا به [...ادامه]

برگزاري سمپوزيوم اندازه‌گيري بهره‌وري در بخش ساخت در سال 1375 توسط وزارت صنايع 1374.10.03 ـ .12006ت16022ه ـ 1374.10.05 ـ 218 هيأت وزيران در جلسه مورخ 3/10/1374 بنا به [...ادامه]

برگزاري كارگاه آموزشي تقويت ترويج كشاورزي منطقه با اولويتهاي توسعه كشاورزي پايدار و نقش زنان روستايي در توسعه در‌سال 1375 توسط وزارت كشاورزي 1374.10.03 ـ .11599ت16019ه ـ 1374.10.05 ـ 219 هيأت وزيران در جلسه مورخ 3/10/1374 بنا به [...ادامه]

لغو تصويب‌نامه راجع به ترخيص و فروش 340 دستگاه خودرو هوندا توسط سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي 1374.10.03 ـ .34194ت16009ه ـ 1374.10.10 ـ 219 هيأت وزيران در جلسه مورخ 3/10/1374 با توجه [...ادامه]

اجازه مورد استفاده قراردادن اعتبارات اسنادي مربوط به خريد لوازم و قطعات يدكي لكوموتيو گشايش يافته در سالهاي گذشته‌به راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران 1374.10.03 ـ .12290ت15752ه ـ 1374.10.11 ـ 219 هيأت وزيران در جلسه مورخ 3/10/1374 بنا به [...ادامه]

تمديد مهلت بازپرداخت تسهيلات بانك كشاورزي به مدت دو سال به كشاورزان مناطق گرگان و گنبد 1374.10.03 ـ .34312ت15999ه ـ 1374.10.12 ـ 220 هيأت وزيران در جلسه مورخ 3/10/1374 بنا به [...ادامه]

اجازه واگذاري دو قطعه زمين در اختيار وزارت كار و ا