عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1374/1/1

‌ماده 10 ـ

به منظور حمايت از صيادان ساحلي فعاليت شناورهاي صيد صنعتي در داخل آب‌هاي ساحلي جمهوري اسلامي ايران ممنوع مي‌باشد.


روابــــط صریـــــــــح