عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :13908
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1371/09/12
  • شماره دستور اجرا :27200
  • تاریخ دستور اجرا :1371/9/3
  • تعداد مواد:10
  • دستگاه مجری:[وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي]
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان مورخ 1371/7/28
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي مورخ 1371/8/24

قانون تأمين زنان و كودكان بي‌سرپرست

‌ماده 1 ـ به پيروي از تعاليم عاليه اسلام در جهت حفظ شئون و حقوق اجتماعي زن [...ادامه]

‌ماده 2 ـ مشمولان اين قانون عبارتند از: 1 ـ زنان بيوه ـ بيوه به زناني [...ادامه]

‌ماده 3 ـ زنان و كودكان بي‌سرپرست كه به هر نحو از مستمري‌هاي بازنشستگي، ازكارافتادگي و بازماندگان [...ادامه]

‌ماده 4 ـ حمايتهاي موضوع اين قانون عبارتند از: 1 ـ حمايتهاي مالي شامل تهيه وسايل [...ادامه]

‌ماده 5 ـ ميزان و مدت پرداخت مقرري ماهيانه طبق آيين‌نامه‌اي تعيين مي‌گردد كه بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌ماده 6 ـ در موارد زير مقرري مشمولان قطع خواهد شد. 1 ـ در صورت ازدواج، [...ادامه]

‌ماده 7 ـ هر كس بر اساس اسناد و گواهي‌ها خلاف يا با توسل به عناوين تقلبي [...ادامه]

‌ماده 8 ـ چنانچه مشمولان اين قانون، اشتغال، ازدواج يا رجوع خود را مكتوم داشته و مقرري [...ادامه]

‌ماده 9 ـ سازمان بهزيستي كشور مجري اين قانون خواهد بود و موظف است آيين‌نامه‌هاي اجرايي مربوط [...ادامه]

‌ماده 10 ـ كليه وزارتخانه‌ها، سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت، مؤسسات عمومي و سازمانهايي كه شمول [...ادامه]

[امضاء] قانون فوق مشتمل بر ده ماده و هشت تبصره در جلسه روز يكشنبه بيست [...ادامه]


روابــــط صریـــــــــح