عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1371/1/1

‌ماده 3 ـ

چنانچه در شهرستاني نظام پزشكي تشكيل نشده باشد، نظام پزشكي استان، انجام وظايف ناشي از اين آيين‌نامه را عهده‌دار مي‌باشد. در صورتي كه‌مركز استان نيز فاقد نظام پزشكي باشد، شوراي عالي نظام پزشكي، مرجع پزشكي ديگري را تعيين مي‌نمايد.