عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 113 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاریخ 1370/8/21

-

تاريخ 21/8/70 شماره دادنامه 113 کلاسه پرونده 70/140
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاکي : رئيس شعبه 15 ديوان عدالت اداري .
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم و پانزدهم ديوان عدالت اداري.
مقدمه – الف – شعبه هفتم در رسيدگي به پرونده کلاسه 65/917 موضوع شکايت آقاي علي اشرف سايه وندي به طرفيت شرکت برق منطقه غرب (باختران) به خواسته : بازگشت به کار اداري طي دادنامه شماره 875 ـ 20/9/68 چنين رأي صادر نموده است: آقاي علي اشرف سايه وندي طي دادخواست 2/7/63 از رأي بازخريد خدمت شکايت نموده و منکر اعتياد شده و عدم معرفي به آزمايشگاه را نقص رأي صادره اعلام کرده. در اثر مکاتبات اين شعبه شرکت توانير فتوکپي پرونده اتهامي وي را فرستاده که پرونده واصله حاکيست که نامبرده غيبت نموده و آن را جهت ترک اعتياد اعلام داشته و در هيأت بدوي به بازخريد خدمت محکوم شده و در اثر پژهش خواهي در هيأت تجديد نظر مورد بررسي قرار گرفته متهم پس از حضور در جلسه جهت مصاحبه به اعتياد خود اقرار نموده و هيأت تجديد نظر با توجه به اقرار متهم وي را به بازخريد که در واقع عملاً تأييد رأي هيأت بدوي است محکوم کره است. بنا به مراتب رأي هيأت تجديد نظر گرچه بدون جلب نظر کارشناس «آزمايشگاه» صادر وليکن با وجود گزارشات واصله و اقرار متهم و مدافعات متهم نيازي به نظريه کارشناس نبوده لذا رأي صادره از هيأت تجديد نظر بلا اشکال تشخيص و شکايت شاکي از رأي صادره موجه نبوده محکوم به رد است.
ب – شعبه پانزدهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 67/758 موضوع شکايت آقاي علي اشرف سايه وندي به طرفيت وزارت نيرو به خواسته اعتراض به رأي شماره 164 ـ 27/7/67 هيأت تجديد نظر رسيدگي به تخلفات اداري وزارت نيرو به شرح دادنامه شماهر 129 ـ 31/2/70 چنين رأي صادر نموده است: رأي معترض عنه به جهاتي مخدوش به نظر مي رسد: 1 ـ هيأت بدوي ضمن رسيدگي به موارد غيبت شاکي بدون اخذ مدافعات نسبت به اين اتهام وبدون طرح شدن اعتياد انتسابي وي را محکوم به بازخريد سنوات خدمت نموده است.
2 ـ و با احراز آن که شاکي براي کسب فرصت جهت ترک اعتياد در تاريخ هاي 21/8/66 و 17/2/67 قبل از صدور رأي هيأت بدوي و تجديد نظر نسبت به مدافعات وي توجه کامل نگرديده است. 3 ـ موضوع اعتياد افراد معتاد وضعيتي است استمراري که با ترک آن منتفي خواهد بود و براي حالت ترک و يا قبل از آن مجازاتي مقرر نگرديده است به ويژه آن که فاصله بين تاريخ هيأت بدوي و تجديد نظر به مدت قريب به 5 ماه بوده است که هيأت تجديد نظر اعتياد وي را به اعتبار گذشته مستند مجازات تعيين شده قرار داده است وحل آن که موضوع اعتياد بر خلاف تخلفات ديگري که وقوع آن در زمان گذشته مرور زمان رافع آن نمي باشد در حالت ترک اعتياد معتاد نمي باشد لهذا مستنداً به ماده 21 آيين نامه اجرايي مصوب 6/3/66 قانون رسيدگي به تخلفات اداري به اعتبار عدم توجه کامل به موقعيت و مدافعات وي به جهت غير مستند بودن رأي به ماده 15 قانون رسيدگي به تخلفات اداري و ماده 17 و 18 آيين اجرايي مذکور حکم به نقض رأي معترض عليه صادر و اعلام مي گردد و پرونده براي رسيدگي مجدد در محدوده اجرايي مقررات مربوطه و رعايت مفاد اين دادنامه به سازمان طرف شکايت ارسال مي شود. با اعلام تعارض آراء فوق الذکر از طرف رياست محترم شعبه پانزدهم به لحاظ وصول نامه شماره 11/2933/8061 مورخ 20/6/70 مدير امور کارکنان و تشکيلات شرکت سهامي برق منطقه اي غرب به آن شعبه، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجة الاسلام آقاي محمد رضا عباسي فرد و با حضور رؤساي شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد.


روابــــط صریـــــــــح