عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13758
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/3/17
  • تعداد مواد:2
مصوبه‌‌ شوراي عالي اداري در تاریخ 1371/2/30

-

شوراي عالي اداري بنا به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي کشور در بيشت و هفتمين اجلاس مورخ 1371/2/30، در اجراي مصوبه هاي نهمين و شانزدهمين جلسات اين شورا مبني بر بهبود سيستم ها و روش هاي گردش کار در ادارات با جهت گيري بالا بردن کارآيي دستگاههاي دولتي و ارائه خدمات به موقع و مؤثر و تسريع امور متقاضيان صنعت و رعايت اصل عدم تمرکز موارد ذيل را تصويب نمود: