عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13758
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/3/17
  • تعداد مواد:8
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور]
مصوبه‌‌ شوراي عالي اداري در تاریخ 1371/2/30

‌ مصوبات شوراي عالي اداري

شوراي عالي اداري بنا به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي کشور در بيست و هفتمين اجلاس مورخ 1371/2/30، به منظور بهبود کيفيت ارائه خدمات دولتي و تسهيل و تسريع انجام امور مردم و هماهنگي بين سازمان هاي دولتي ارائه دهنده خدمات و هم چنين کاهش هزينه هاي جاري ادارات دولتي و تعديل و بهينه کردن فضاي اداري و جلوگيري از سفرهاي متعدد شهري مراجعين ادارات موارد زير را تصويب نمود: