عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :6398
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1345/11/13
  • تعداد مواد:53
  • یادداشت:قرارداد فوق داراي پروتكل اختياري مربوط به حل اجباري اختلافات قرارداد وين درباره روابط سياسي با 10 ماده و پروتكل اختياري مربوط به تحصيل تابعيت قرارداد وين درباره روابط سياسي با 8 ماده است.

قرارداد وين درباره روابط سياسي 18 آوريل 1961 (فروردين 1340) دول عاقد اين قرارداد

با تذکار اين معني که همه مردم کشورها از ديرباز قائل به نظامات خاصي در مورد نمايندگان سياسي مي‌باشند با معرفت به مقاصد و اصول منشور ملل متحد درباره تساوي مطلق دولتها و حفظ صلح و امنيت بين المللي و توسعه روابط دوستانه بين ملتها. با اعتقاد به اينکه يک قرارداد بين المللي درباره روابط و مزايا و مصونيتهاي نمايندگان سياسي در بهبود مناسبات دوستانه بين کشورها هرچند طرز و اساس حکومت و اصول اجتماعي آنها تفاوتهائي با يکديگر داشته باشند مؤثر خواهد بود. با اذعان به اينکه منظور از مزايا و مصونيتهاي مذکور در فوق منتفع ساختن افراد نيست و بلکه مراد تأمين حسن اجراء وظائف بين الملل همچنان حاکم خواهد بود. نسبت به موارد زير توافق نمودند:

ماده اول در اين قرارداد معاني اصطلاحات زير به شرحي خواهد بود که در پائين تصريح [...ادامه]

ماده دوم استقرار روابط سياسي بين کشورها و اعزام هيئتهاي سياسي دائم با رضايت متقابل انجام [...ادامه]

ماده سوم 1ـ وظائف مأموريت سياسي بالاخص عبارتست از: الف ـ نمايندگي کشور فرستنده نزد [...ادامه]

ماده چهارم 1ـ کشور فرستنده بايد اطمينان حاصل کند که براي شخص نامزد شده به عنوان [...ادامه]

ماده پنجم 1ـ کشور فرستنده مي‌تواند پس از اعلام رسمي به کشورهاي ذينفع يک رئيس مأموريت [...ادامه]

ماده ششم چند کشور مي‌توانند در آن واحد يک نفر را به عنوان رئيس مأموريت نزد [...ادامه]

ماده هفتم کشور فرستنده با توجه به مقررات مواد 5 و 8 و 9 و 11 [...ادامه]

ماده هشتم 1ـ کارمندان سياسي مأموريت علي الاصول تابعيت کشور فرستنده را خواهند داشت. 2ـ [...ادامه]

ماده نهم 1ـ کشور پذيرنده مي‌تواند هر آن و بي آنکه الزامي به توجيه تصميم خود [...ادامه]

ماده دهم مراتب زير به وزارت امور خارجه کشور پذيرنده يا به وزارتخانه ديگري که مقرر [...ادامه]

ماده يازدهم 1ـ در صورت عدم توافق صريح نسبت به تعداد افراد مأموريت کشور پذيرنده مي‌تواند [...ادامه]

ماده دوازدهم کشور فرستنده نبايد قبل از تحصيل موافقت صريح و قبلي کشور پذيرنده در محلي [...ادامه]

ماده سيزدهم 1ـ تاريخ شروع و عهده دار شدن وظائف رئيس مأموريت در کشور پذيرنده از [...ادامه]

ماده چهاردهم 1ـ رؤساي مأموريت به سه طبقه به شرح زير تقسيم مي‌شوند: الف ـ [...ادامه]

ماده پانزدهم کشورها درباره طبقه رؤساي مأموريت خود با يکديگر توافق خواهند کرد.

ماده شانزدهم 1ـ حق تقدم رؤساي مأموريت در هر طبقه بر حسب روز و ساعتي که [...ادامه]

ماده هفدهم رئيس مأموريت ترتيب تقدم کارمندان سياسي مأموريت را به وزارت امور خارجه يا هر [...ادامه]

ماده هجدهم در هر کشور تشريفات مربوط پذيرفتن رؤساي مأموريت بايد در مورد هر طبقه يکسان [...ادامه]

ماده نوزدهم 1ـ هرگاه پست رياست مأموريت بدون تصدي بوده يا رئيس مأموريت قادر به انجام [...ادامه]

ماده بيستم مأموريت و رئيس آن حق دارند پرچم و علامت کشور فرستنده را در امکنه [...ادامه]

ماده بيست و يكم 1ـ کشور پذيرنده بايد در حدود قوانين خود موجبات تسهيل تمليک کشور فرستنده را [...ادامه]

ماده بيست و دوم 1ـ اماکن مأموريت مصونيت دارند و مأمورين کشور پذيرنده جز با رضايت رئيس مأموريت [...ادامه]

ماده بيست و سوم 1ـ کشور فرستنده و رئيس مأموريت بابت اماکن مأموريت که در مالکيت يا اجاره [...ادامه]

ماده بيست و چهارم بايگاني و اسناد مأموريت در هر زمان و در هر مکان از تعرض مصون [...ادامه]

ماده بيست و پنجم کشور پذيرنده کليه تسهيلات لازم را براي انجام وظائف مأموريت فراهم خواهد [...ادامه]

ماده بيست و ششم کشور پذيرنده آزادي رفت و آمد و مسافرت تمام اعضاي مأموريت را در قلمرو [...ادامه]

ماده بيست و هفتم 1ـ کشور پذيرنده آزادي ارتباطات مأموريت را به منظورهاي رسمي اجازه داده و حمايت [...ادامه]

ماده بيست و هشتم عوايد و کارمزد دريافتي از طرف مأموريت بابت انجام وظايف رسمي از پرداخت کليه [...ادامه]

ماده بيست و نهم شخص مأمور سياسي مصون است و نمي توان او را به هيچ عنوان مورد [...ادامه]

ماده سي ام 1ـ محل اقامت خصوصي مأمور سياسي مانند اماکن مأموريت مصون و مورد حمايت خواهد [...ادامه]

ماده سي و يكم 1ـ مأمور سياسي در کشور پذيرنده از مصونيت تعقيب جزائي برخوردار است و از [...ادامه]

ماده سي و دوم 1ـ کشور فرستنده مي‌تواند مصونيت قضائي مأمورين سياسي و اشخاصي را که بر طبق [...ادامه]

ماده سي و سوم 1ـ مأمور سياسي با رعايت بند 3 اين ماده در مورد خدمات انجام شده [...ادامه]

ماده سي و چهارم مأمور سياسي از پرداخت کليه عوارض شخصي يا مالي يا مملکتي يا منطقه اي [...ادامه]

ماده سي و پنجم کشور پذيرنده مأمورين سياسي را از انجام خدمات شخصي و خدمات عمومي به هر [...ادامه]

ماده سي و ششم 1ـ کشور پذيرنده طبق قوانين و مقراتي که مکن است وضع نمايد ورود اشياء [...ادامه]

ماده سي و هفتم 1ـ بستگان مأمور سياسي که اهل خانه او هستند به شرط آنکه تبعه کشور [...ادامه]

ماده سي و هشتم 1ـ مأمور سياسي که تبعه کشور پذيرنده و يا مقيم دائم آن کشور مي‌باشد [...ادامه]

ماده سي و نهم 1ـ اشخاصي که در استفاده از مصونيتها و مزايا ذيحق مي‌باشند به مجرد ورود [...ادامه]

ماده چهلم 1ـ موقعيکه مأمور سياسي به قصد عزيمت يا بازگشت به محل مأموريت و يا [...ادامه]

ماده چهل و يكم 1ـ کليه اشخاصي که از مزايا و مصونيتها بهره مند مي‌باشند بدون آنکه به [...ادامه]

ماده چهل و دوم مأمور سياسي در کشور پذيرنده فعاليت حرفه اي يا تجارتي به قصد انتفاع شخصي [...ادامه]

ماده چهل و سوم مأموريت مأمور سياسي از جمله در موارد زير پايان مي‌پذيرد: الف ـ موقعي [...ادامه]

ماده چهل و چهارم کشور پذيرنده وظيفه دارد حتي در صورت وجود اختلاف مسلحانه تسهيلات لازم را فراهم [...ادامه]

ماده چهل و پنجم در صورت قطع روابط سياسي بين دو کشور و يا زماني که مأموريت به‌طور [...ادامه]

ماده چهل و ششم کشور فرستنده مي‌تواند با جلب رضايت قبلي کشور پذيرنده و بنا به‌درخواست کشور ثالثي [...ادامه]

ماده چهل و هفتم 1ـ کشور پذيرنده در اجراي مقررات اين قرارداد تبعيض بين کشورها قائل نخواهد شد. [...ادامه]

ماده چهل و هشتم اين قرارداد براي امضاي کليه دول عضو سازمان ملل متحد يا يک سازمان تخصصي [...ادامه]

ماده چهل و نهم اين قرارداد به تصويب خواهد رسيد و اسناد تصويب به دبير کل سازمان ملل [...ادامه]

ماده پنجاهم اين قرارداد براي الحاق هر کشوري که جز يکي از چهار طبقه مذکور در [...ادامه]

ماده پنجاه و يكم 1ـ اين قرارداد سي روز پس از تاريخ تسليم بيست و دومين سند تصويب [...ادامه]

ماده پنجاه و دوم دبيرکل سازمان ملل متحد مراتب زير را به اطلاع تمام کشورهائي که عضو يکي [...ادامه]

ماده پنجاه و سوم نسخه اصلي اين قرارداد که متن‌هاي انگليسي، چيني، اسپانيائي، فرانسه و روسي آن متساوياً [...ادامه]

[امضاء] بنا به مراتب نمايندگان تام الاختيار امضاء کننده زير که از طرف [...ادامه]

پروتكل اختياري مربوط به حل اجباري اختلافات قرارداد وين درباره روابط سياسي 18 آوريل 1961 (29 فروردين 1340) دول طرف تعهد اين پروتکل و قرارداد [...ادامه]

پروتكل اختياري مربوط به تحصيل تابعيت قرارداد وين درباره روابط سياسي 18 آوريل 1961 (29 فروردين 1340) دول طرف تعهد اين پروتکل و قرارداد وين درباره [...ادامه]

روابــــط صریـــــــــح