عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1345

نظر کميسيون مشورتي آئين دادرسي کيفري مورخ 2/7/1345

نظر کميسيون مشورتي آئين دادرسي کيفري مورخ 8/11/1345

نظر کميسيون مشورتي آئين دادرسي کيفري مورخ 3/2/1345

نظر اداره حقوقي مورخ 12/8/1345

نظر کميسيون مشورتي آئين دادرسي کيفري مورخ 17/1/1345

نظر کميسيون مشورتي آئين دادرسي کيفري مورخ 16/6/1344

نظر کميسيون مشورتي آئين دادرسي کيفري مورخ 27/9/1345

نظر کميسيون مشورتي جزاي اختصاصي مورخ 4/10/1345

نظر کميسيون مشورتي آئين دادرسي کيفري مورخ 6/1/1345

نظر کميسيون مشورتي جزاي اختصاصي مورخ 29/5/1345

نظر اداره حقوقي مورخ 14/12/1345

نظر کميسيون مشورتي حقوق جزاي عمومي مورخ 26/11/1345

نظر کميسيون مشورتي مورخ 24/3/1345

نظر کميسيون مشورتي حقوق جزاي عمومي مورخ 13/12/1345

نظر اداره حقوقي مورخ 15/10/1345

نظر کميسيون مشورتي حقوق جزاي اختصاصي مورخ 6/9/1345

نظر کميسيون مشورتي حقوي جزاي عمومي مورخ 11/8/1345

نظر کميسيون مشورتي جزاي اختصاصي مورخ 22/11/1345

نظر کميسيون مشورتي آئين دادرسي کيفري مورخ 14/1/1345

نظر اداره حقوقي مورخ 12/7/1345

نظر کميسيون مشورتي آئين دادرسي کيفري مورخ 9/11/1345

نظر کميسيون مشورتي آئين دادرسي کيفري مورخ 23/1/1345

نظر کميسيون مشورتي آئين دادرسي کيفري مورخ 23/9/1345

نظر کميسيون مشورتي آئين دادرسي کيفري مورخ 24/10/1345

نظر کميسيون مشورتي جزاي اختصاصي مورخ 22/9/1345

نظر اداره حقوقي مورخ 30/11/1345

نظر اداره حقوقي مورخ 5/10/1345

نظر کميسيون مشورتي آئين دادرسي کيفري مورخ 7/3/1345

نظر کميسيون مشورتي جزاي اختصاصي مورخ 4/2/1345

نظر کميسيون مشورتي حقوق جزاي عمومي مورخ 24/12/1345

نظر کميسيون آئين دادرسي کيفري سال 1345

نظر کميسيون مشورتي آئين دادرسي کيفري مورخ 24/10/1345

نظر کميسيون مشورتي جزاي اختصاصي مورخ 3/10/1345

نظر کميسيون مشورتي حقوق جزاي عمومي مورخ 18/11/1345

نظر کميسيون مشورتي آئين دادرسي کيفري مورخ 15/11/1345

نظر کميسيون مشورتي آئين دادرسي کيفري مورخ 23/1/1345

نظر کميسيون مشورتي جزاي عمومي مورخ 13/12/1345

نظريّه بدون شماره 1/10/1345 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

سهم الارث زوجه از قنات

تقسيم تركه، طريق اثبات وراثت، افراز

بقاء در تابعيت پدر خارجي

تابعيت خارجياني كه به ايران مهاجرت كرده يا پناهنده شده اند

نظريّه بدون شماره ـ 6/9/1345 اداره كل حقوقي قوّه‏ قضائيه

افراز ملكي كه در اجاره است

رسيدگي در صورت ارجاع پرونده از شعبه اي به شعبه ديگر

عدم حضور خوانده در جلسات دادرسي اختصاري و ارسال لايحه

آيا موافقت با جلب شاهد يا ارجاع پرونده به شعبه بازپرسي يا حضور در دادگاه بعنوان دادستان از جهات رد دادرس است

آيا اظهار عقيده بعنوان داديار در موارد ابلاغ مانع رسيدگي بعنوان دادرس است

نظريه بدون شماره ـ 26/9/1345 اداره كل حقوقي قوه ‏قضائيه

مطالبه اسناد و مدارك از اداره دولتي طرف دعوي، تخلف اداري كارمندي كه از ارسال اسناد و مدارك مورد مطالبه خودداري كرده

ترديد نسبت به سنديكه منتسب به شخص خارج از دعوي است، آيا شخص خارج از دعوي را ميتوان براي استكتاب دعوت كرد

تعيين مبلغي در سازشنامه براي تاخير اجراي تعهد

استعفا از داوري، استرداد استعفا، تعيين داور مشترك

اعسار از هزينه دادرسي نزد دادگاهي غير دادگاه اصلي

مكاتبه مراجع اداري از نظر قطع مرور زمان

فك تأمين در صورت رفع اثر از دستور موقت

دعوي مستأجر عليه مستأجر بعنوان تصرف عدواني

طرز اجراي حكم رفع تصرف عدواني در املاك مشجر و ساخته شده وسيله متصرف عدوان

صلاحيت خانه انصاف در برابر صلاحيت دادگاههاي دادگستري

لزوم رعايت قواعد مرور زمان در خانه انصاف

اجراي تصميمات كيفري خانه انصاف، تكليف وجوه حاصل از اجراي تصميمات كيفري خانه انصاف

اجراي حكم خلع يد از زميني كه در آن غرس اشجار يا احداث بنا شده است

حق اجرا در دعاوي غير مالي

نظريّه بدون شماره ـ 22/2/1345 اداره كل حقوقي قوّه ‏قضائيه

وكالت كارگشا در دادگاه بخش مستقل

نظريه بدون شماره ـ 14/2/1345 اداره كل حقوقي قوه ‏قضائيه

ارجاع پرونده ها بشعب مختلف دادگاه در صورت غيبت رئيس شعبه اول

ـ نظريّه 471/7 ـ 18/2/1345 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: با توجه به تعريف وصيّت اجازه شخص دائر به اين‏كه پس از مرگ چشم او براي [...ادامه]

ـ رأي 624 ـ 20/4/1345 اصراري شعب حقوقي هيأت عمومي ديوان‌عالي کشور: نظر به اين‌كه به موجب مواد (75 تا 82) قانون مجازات جرائم نيرو‌هاي مسلح مصوب 1371 [...ادامه]

رأي 1995 – 28/10/1345 هيأت عمومي ديوان عالي كشور: چون مطابق مقررات آيين دادرسي كيفري رسيدگي به اتهامات بزهكاران در صلاحيت دادگاه كيفري است و [...ادامه]

قانون اتومبيل‌هاي شخصي مأمورين وزارت امور خارجه

‌قانون مربوط به نام‌گذاري روز سوم اسفند به نام روز رضا شاه كبير

‌قانون اهداء يك نمونه از سرستون‌هاي كاخ آپادانا و چند قطعه از سنگ تخت جمشيد

‌قانون اصلاح مواد 17 و 18 قرارداد بين‌المللي مربوط به ايجاد سازمان مشورتي دريانوردي بين دول مصوب سال 1336

‌قانون اجازه تحصيل وام از بانك صادرات و واردات واشنگتن جهت رفع نيازمندي‌هاي شركت هواپيمايي ملي ايران

‌قانون متمم بودجه سال 1344 كل كشور

‌قانون حفظ و حراست منابع آب‌هاي زيرزميني كشور

‌قانون استرداد حقوق گمركي مواد اوليه مصنوعات ماشيني كارخانجات داخلي

قانون استخدام كشوري

‌قانون طرز تقويم و تملك اراضي مورد نياز سد فرحناز پهلوي (‌لتيان)

‌قانون تشكيل شوراي داوري

‌قانون قرارداد اقامت و دريانوردي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت فرانسه

‌قانون نحوه خريد ماشين‌آلات و ساير لوازم براي اجراي طرح‌هاي مصوب برنامه‌هاي عمراني كشور

‌قانون تأسيس بورس اوراق بهادار

‌قانون افزايش هزينه‌هاي ثبتي

‌قانون پرداخت معادل يك روز از بودجه نظامي كشور به سازمان تربيتي و علمي و فرهنگي ملل متحد

‌قانون تمديد مهلت تقديم دادخواست به هيئت سه نفري

‌قانون اجازه قبول عضويت و پرداخت حق عضويت كنگره بين‌المللي راه

‌قانون اصلاح ماده 29 قانون انتخابات مجلس سنا

‌قانون اجازه ترميم فوق‌العاده ثابت ارزي مأمورين خارج از كشور وزارت امور خارجه

‌قانون افزايش هزينه دادرسي و ساير هزينه‌هاي منظور در قانون آيين دادرسي مدني و امور حسبي

‌قانون انتقال اداره كل گمرك و سازمان بنادر و كشتي‌راني به وزارت دارايي

‌قانون نامگذاري روز 21 فروردين به نام روز (‌نيايش)

‌قانون اجازه قبول عضويت سازمان دفاع غير نظامي ايران در سازمان بين‌المللي دفاع غير نظامي

‌قانون وصول درآمد اختصاصي وزارت پست و تلگراف و تلفن

‌قانون اجازه دريافت هزينه عكس‌برداري اسناد

‌قانون استفاده مؤسسات درماني نيروهاي مسلح شاهنشاهي و بيمارستان‌هاي ژاندارمري و شهرباني كل كشور از قانون‌استخدام پرستار و ماما و كارمند فني براي وزارت بهداري

‌قانون طرز تهيه و تنظيم بودجه كل كشور

‌قانون تأسيس شركت هواپيمايي ملي ايران و مقررات بهره‌برداري هوايي كشوري

‌قانون موافقت‌نامه فرهنگي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت اسپانيا

‌قانون الحاق ماده واحده به قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي

‌قانون انتقال اداره كل غله به وزارت كشاورزي

‌قانون اجازه خريد فروش و ساير اشياء تزئيني مورد نياز نمايندگي‌هاي سياسي شاهنشاهي خارج از كشور

‌قانون مؤسسات حمل و نقل و تعميرگاه‌هاي اتومبيل و گاراژهاي عمومي

‌قانون تمديد قانون تعيين تكليف مشمولين خدمت نظام وظيفه عمومي متولد سال‌هاي 1312 تا 1324

‌قانون راجع به دانشجوياني كه خارج از كشور به تحصيل اشتغال دارند

‌قانون سازمان نقشه‌برداري

‌قانون راجع به اجازه الحاق دولت ايران به عهدنامه بين‌المللي مربوط به برقراري مقررات متحدالشكل درباره حقوق ممتاز‌و رهن دريايي

‌قانون الحاق دولت ايران به قراردادهاي بين‌المللي حمل و نقل بار و مسافر

‌قانون اجازه فروش اراضي خالصه واگذاري به شهرداري زاهدان

‌قانون مجازات استفاده از پلاك‌هاي تقلبي وسائط نقليه موتوري

‌قانون اضافه شدن يك تبصره به ماده 6 قانون خدمت نظام وظيفه مشمولين ديپلمه به بالا

‌قانون اداره امور دانشكده صنعتي زير نظر هيأت امناء

‌قانون اجازه اشتغال فارغ‌التحصيلان دانشسراي عالي در دانشگاه‌هاي شهرستان‌ها

اصلاح قانون چون در جريان درج و انتشار قانون طرز تقويم و تملك اراضي موردنياز سد فرحناز پهلوي [...ادامه]

‌قانون قرارداد استرداد مجرمين بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت فرانسه

‌قانون اجازه عدم استرداد وجوه پرداختي وزارتخانه‌ها به شهرداري بابت عوارض

‌قانون تصويب اصلاحات وارده بر ماده 109 منشور ملل متحد

‌قانون رسيدگي فوري به خسارات ناشيه از تصادفات رانندگي به وسيله نقليه موتوري

‌قانون اصلاح بعضي از مواد قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي

‌قانون اجازه فروش مصنوعات آموزشگاههاي حرفه‌اي تا ميزان يك صد هزار ريال بدون رعايت آيين‌نامه معاملات دولتي

‌قانون واگذاري ششدانگ يك باب عمارت و باغچه به جمعيت حمايت آسيب‌ديدگان از سوختگي جهت ساختن‌بيمارستان

‌قانون اصلاح ماده 2 قانون اصلاح انحصار دخانيات مصوب 26/12/1310

‌قانون الحاق دولت شاهنشاهي ايران به مقاوله‌نامه شماره 108 مربوط به شناسنامه ملواني ملي كاركنان كشتيها

‌قانون افتتاح حساب جاري جهت كاركنان شاغل و بازنشستگان و موظفان و مستمري‌بگيران وزارتخانه‌ها

‌قانون تشكيل مركز توسعه صادرات ايران

‌قانون اجازه دريافت پنج درصد افزايش بهاي تمام شده علائم استاندارد و نيم درصد كارمزد كالاهاي صادراتي

‌قانون استفاده از مشمولان ليسانسيه و بالاتر در سپاه دانش

قرارداد وين درباره روابط سياسي 18 آوريل 1961 (فروردين 1340) دول عاقد اين قرارداد با تذکار اين معني که همه مردم کشورها از ديرباز قائل به نظامات خاصي در [...ادامه]

‌قانون متمم بودجه سال 1345 كل كشور

‌قانون ماليات سال 1345 پيشه‌وران

‌قانون اصلاحيه موافقت‌نامه همكاري بين دولت كشورهاي متحده آمريكا و دولت شاهنشاهي ايران راجع به استفاده‌هاي‌غير نظامي از انرژي اتمي و موافقت‌نامه بين آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و دولت شاهنشاهي ايران و دولت كشورهاي‌متحده آمريكا براي انجام اقدامات تأميني

‌قانون اجازه مبادله و اجراء قرارداد پيمانكاري اكتشاف و توليد نفت با اراپ

‌قانون واگذاري اموال منقول و غيرمنقول به كاخ جوانان

‌قانون تمديد مدت خدمت كارشناسان آمريكايي وزارت راه

‌قانون تأسيس صندوق توسعه كشاورزي ايران

‌قانون نحوه پرداخت مطالبات ورثه مرحوم بوشهري

‌قانون منع ازدواج كارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بيگانه

‌قانون اجازه خريد قسمتي از اراضي ونك براي شهرباني كل كشور

‌قانون اساسنامه بانك كشاورزي ايران

‌قانون استفاده از بي‌سيم‌هاي اختصاصي و غير حرفه‌اي (‌آماتوري)

‌قانون عضويت دولت ايران در سازمان منطقه شرقي امور اداري

‌قانون واگذاري سه قطعه زمين در اصفهان به دانشگاه صنعتي آريامهر

‌قانون اخذ عوارض فرود آمدن و توقف هواپيماها و ساير خدمات فرودگاهي مشابه تعرفه فرودگاههاي بين‌المللي

‌پيشنهاد دائر بر لزوم تشكيل مجلس مؤسسان به منظور تجديد نظر در اصول 38 و 41 و 42 متمم قانون اساسي ‌چون طبق اصل الحاقي به متمم قانون اساسي مصوب 1328 در هر موقع كه [...ادامه]

‌قانون بودجه سال 1346 كل كشور

‌قانون مالياتهاي مستقيم

‌قانون اجازه ترك مناقصه وسائل روشنايي جاده مهرآباد

‌قانون بودجه سال 1346 مجلس شوراي ملي

‌قانون جرائم و تخلفات افسران و درجه‌داران و افراد شهرباني كل كشور

‌قانون اصلاح پاره‌اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب سال 1334

‌قانون افزايش ميزان ضرب مسكوك نيكلي

‌قانون اخذ ماليات از اتومبيلهاي سواري و صفحات گرامافون

‌قانون انتخابات مجلس مؤسسان

كشورهاي عضو اتحاديه پاريس براي حمايت مالكيت صنعتي تا تاريخ اول مارس 1966 دولت ايران در سال 1337 شمسي برابر با سال 1959 ميلادي به‌موجب قانون به [...ادامه]

‌‌قرارداد بين شركت ملي صنايع پتروشيمي با شركت آمريكايي اموكو اينترنشنال ‌«مصوب 11/12/1345» (كميسيونهاي مشترك مجلسين) ‌اين قرارداد بين شركت ملي صنايع پتروشيمي كه وابسته به شركت [...ادامه]

آئين‌نامه توزيع روزنامه ها و مجلات داخلي و توزيع وفروش روزنامه ها و مجلات خارجي هيئت وزيران در جلسه مورخ 25/12/1344 بنا به پيشنهاد شماره 4089/ط م 40700 مورخ 9/10/1344 وزارت [...ادامه]

آئين‌نامه پاداش شوراي داوري در اجراي ماده (10) قانون تشکيل شوراي داوري مصوب نهم تيرماه 1345 آئين‌نامه پاداش به شرح [...ادامه]

آئين‌نامه اجرائي قانون تشكيل شوراي داوري در اجراي قانون تشکيل شوراي داوري مصوب نهم تير ماه 1345 آئين‌نامه ذيل در (27) ماده [...ادامه]

آئين‌نامه ورود و خروج هنرپيشگان خارجي براي كار نظر به اجازه حاصل از ماده 276 قانون مجازات عمومي آئين‌نامه ورود و خروج هنرپيشگان خارجي [...ادامه]

نظر به ماده 29 قانون مربوط به تشكيل دادگاه اطفال بزهكار مصوب اذرماه 1338 آئين‌نامه اجراي قانون مذكور به شرح زير تصويب مي‌گردد:

آئين‌نامه اجرائي قانون تأسيس بورس اوراق بهادار درباره شوراي بورس نظر به ماده 31 قانون تأسيس بورس اوراق بهادار مصوب ارديبهشت ماه 1345 آئين‌نامه اجرائي شوراي [...ادامه]

آيين‌نامه اجراي قانون استخدام موقت و بازنشستگي و بازخريد سوابق خدمتي درجه‌داران ارتش و ژاندارمري در مورد‌داوطلباني كه در آتيه (‌از تاريخ تصويب اين آيين‌نامه) استخدام خواهند شد

‌آيين‌نامه وصول عوارض از وسائل نقليه موتوري موضوع ماده 6 قانون شاهراه تهران ـ كرج مصوب 31 تير 1344 آئين نامه وصول عوارض از وسايل نقليه موتوري موضوع ماده 6 قانون شاهراه تهران - كرج [...ادامه]

‌اصلاح ماده 40 و تبصره‌هاي آن مربوط به آيين‌نامه هزينه سفر و فوق‌العاده افسران و كارمندان نيروهاي مسلح شاهنشاهي ‌«مصوب 5/3/1345» ‌از اول فروردين 1345 ماده 40 و تبصره‌هاي 1 ـ 2 ـ 3 ـ [...ادامه]

‌اصلاح بندهاي (ه ـ و ـ ز) ماده 1 فصل چهارم آيين‌نامه معاش‌هاي نيروهاي مسلح شاهنشاهي ‌«مصوب 8/4/1345» ه ـ فرمانده ژاندارمري و رييس شهرباني كل كشور ثلث (3).(1) حقوق درجه [...ادامه]

‌آيين‌نامه شوراي عالي اوقاف ‌«مصوب 19/4/1345» ‌در اجراي ماده 5 قانون تفكيك وزارت فرهنگ مصوب آذر ماه 1343 آيين‌نامه شوراي [...ادامه]

‌الحاق ماده 5 به آيين‌نامه اجرايي قسمت اول تبصره 29 قانون بودجه سال 1344 كل كشور

‌آيين‌نامه شوراي عالي آموزش و پرورش‌«مصوب 17/6/1345»

‌آيين‌نامه اجراي قانون استخدام موقت و بازنشستگي و بازخريد سوابق خدمتي درجه‌داران ارتش و ژاندارمري در مورد‌داوطلباني كه در آتيه (‌از تاريخ تصويب اين آيين‌نامه) استخدام خواهند شد‌«مصوب 28/9/1345»

‌آيين‌نامه وصول عوارض از وسائل نقليه موتوري موضوع ماده 6 قانون شاهراه تهران ـ كرج مصوب 31 تير 1344‌«مصوب 25/12/1345» (كميسيونهاي پارلماني)

‌اساسنامه سازمان جلب سياحان

اساسنامه سازمان مسكن

‌اساسنامه مؤسسه انحصار دخانيات‌«مصوب 3/3/1345»

‌اساسنامه سازمان قند و شكر ‌«مصوب 10/3/1345» ‌به منظور خريد قند و شكر محصول كارخانه‌هاي دولتي و در صورت لزوم محصول [...ادامه]

‌اساسنامه سازمان چاي ‌«مصوب 10/3/1345» ‌به منظور افزايش توليد چاي داخلي و تأمين چاي مورد نياز كشور و بهبود [...ادامه]

‌اساسنامه شركت سهامي ساختمان سد و تأسيسات آبياري ‌«مصوب 9/4/1345» ‌در اجراي ماده 3 قانون تأسيس وزارت آب و برق به منظور حداكثر استفاده [...ادامه]

- هيئت وزيران در جلسه مورخ 24/1/45 بنا به پيشنهاد شماره 1227 ـ مورخ 24/1/45 [...ادامه]

- هيئت وزيران در جلسه مورخ 24/1/1345 بنا به پيشنهاد شماره 588/4 م مورخ 23/12/1344 سازمان برنامه [...ادامه]

- هيئت وزيران در جلسه مورخ 7/2/1345 بنا به پيشنهاد شماره 3335/5ـ2/1/1345 وزارت دادگستري و [...ادامه]

- هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/3/1345 بنا بر پيشنهاد شماره 8818 مورخ 28/2/1345 وزارت [...ادامه]

- هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/3/1345 بنا به پيشنهاد شماره 2218 مورخ 28/2/1345 وزارت [...ادامه]

- هيئت وزيران در جلسه مورخ 11/3/1345 بنا به پيشنهاد شماره 85/7ن 10/1/1345 وزارت کشور و موافقت [...ادامه]

تصميم قانوني دائر به انتخاب دو نفر ناظر اندوخته اسكناس تصميم قانوني دائر به انتخاب دو نفر ناظر اندوخته اسکناس که به‌تصويب کميسيونهاي مشترک [...ادامه]

- هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/4/1345 بنا به پيشنهاد شماره 10/404 مورخ 21/3/1345 وزارت [...ادامه]

- هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/4/1345 بنا به پيشنهاد شماره 450/194/4551ـ16/3/1345 وزارت آب و [...ادامه]

- هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/4/1345 بنا به پيشنهاد شماره 200/817/3853ـ12/3/1345 وزارت آب و [...ادامه]

- هيئت وزيران در جلسه مورخ 25/4/1345 بنا به پيشنهاد شماره 9200 ـ 20/4/1345 وزارت [...ادامه]

- هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/5/1345 بنا به پيشنهاد شماره 3440ـ20/4/1345 سازمان برنامه و [...ادامه]

- هيئت وزيران در جلسه مورخ 12/5/1345 در اجراي قانون مقررات مرزنشينان کشور مصوب اسفند ماه 1344 [...ادامه]

- هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/6/1345 بنا به پيشنهاد شماره 3151ـ9/4/1345 سازمان جلب سياحان و در [...ادامه]

- هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/6/1345 بنا به پيشنهاد شماره 17807 مورخ 19/6/1345 وزارت اقتصاد براي [...ادامه]

- هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/7/1345 بنا به پيشنهاد شماره 22311ـ 9/7/1345 وزارت راه [...ادامه]

- هيئت وزيران در جلسه مورخ 23/7/1345 بنا به پيشنهاد شماره 4262/7ـ2/7/1345 وزارت دادگستري و [...ادامه]

- هيئت وزيران در جلسه مورخ 23/7/1345 بنا به پيشنهاد شماره 13229ـ22/4/1345 وزارت راه اساسنامه هيئت نظارت [...ادامه]

- هيئت وزيران در جلسه مورخ 23/7/1345 بنا به پيشنهاد شماره 28358ـ13/6/1345 وزارت کشاورزي در [...ادامه]

- هيئت وزيران در جلسه مورخ 23/7/1345 بنا به پيشنهاد شماره مورخه 696/ب ك 10/7/1345 سازمان برنامه [...ادامه]

اجازه انعقاد قرارداد وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي با وکلاء دادگستري جهت اقامه يا تعقيب يا دفاع دعاوي هيئت وزيران در جلسه مورخ 30/7/1345 بنا به پيشنهاد شماره 13119ـ12/5/1345 وزارت دارائي تصويب نمودند. [...ادامه]

- هيئت وزيران در جلسه مورخ 30/7/1345 بنا بر پيشنهاد شماره 9166 مورخ 30/7/1345 وزارت [...ادامه]

- هيئت وزيران در جلسه مورخ 30/7/1345 بنا به پيشنهاد شماره 9166 مورخ 30/7/1345 وزارت [...ادامه]

- هيئت وزيران در جلسه مورخ 30/7/1345 به استناد ماده 106 قانون استخدام کشوري. [...ادامه]

ـ

- هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/8/1345 بنا به پيشنهاد شماره 20007ـ11/8/1345 وزارت دارائي مبتني [...ادامه]

- هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/8/1345 بنا به پيشنهاد شماره 35372 مورخ 3/8/1345 وزارت [...ادامه]

- هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/8/1345 بنا به پيشنهاد شماره 3770 مورخ 12/6/1345 سازمان [...ادامه]

- هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/8/1345 بنا به پيشنهاد شماره 12743/7ن مورخ 16/8/1345 وزارت [...ادامه]

فهرست تصويبنامه هائي كه از طرف مجلسين سنا و شوراي ملي رد شده به شرح زير: 1ـ تصويبنامه شماره 6840ـ21/4/1341 راجع به واگذاري دو فروند هواپيماي گمرک به شير و [...ادامه]

-

گزارش از كميسيون قوانين دارائي به مجلس شوراي ملي كميسيون قوانين دارائي در جلسه دوم آذرماه 1343 با حضور نماينده دولت لايحه شماره 46456ـ17/10/1342 [...ادامه]

گزارش از كميسيون قوانين دارائي به مجلس شوراي ملي کميسيون قوانين دارائي در جلسه دوم آذرماه 1343 با حضور نماينده دولت لايحه شماره 46454ـ17/10/1342 راجع [...ادامه]

- کميسيون بودجه در جلسه 24 بهمن ماه 1343 با حضور آقاي دکتر سام معاون وزارت آموزش [...ادامه]

گزارش از كميسيون قوانين دارائي به مجلس شوراي ملي کميسيون قوانين دارائي در جلسه دوم آذرماه 1343 با حضور نماينده دولت لايحه شماره 46608ـ19/10/1342 راجع [...ادامه]

-

- 130/23711 مورخ 12/11/1343 مجلس شوراي ملي جناب آقاي نخست وزير لايحه شماره 46386ـ16/10/1342 دولت مربوط به تصويبنامه [...ادامه]

گزارش از كميسيون كشور به مجلس شوراي ملي کميسيون کشور در جلسه 13 آبان ماه 1343 با حضور آقاي سراج حجازي معاون وزارت کشور [...ادامه]

-

گزارش از كميسيون اقتصاد و بازرگاني به مجلس شوراي ملي 19/2 - 27/10/1343 لايحه شماره 38682ـ5/10/1342 دولت در مورد تصويبنامه شماره 23880 مورخ 28/6/1341 راجع به تشکيل [...ادامه]

گزارش از كميسيون اقتصاد و بازرگاني به مجلس شوراي ملي 15/2 - 22/10/1343 کميسيون اقتصاد و بازرگاني در جلسه دوشنبه 16/9/1343 با حضور آقاي دکتر ضيائي [...ادامه]

- هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/8/1345 بنا به پيشنهاد شماره 23865 مورخ 15/1/1345 وزارت [...ادامه]

- هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/9/1345 بنا به پيشنهاد شماره 1709/1ـ19/12/1344 وزارت بهداري و موافقت نامه [...ادامه]

- هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/9/1345 بنا به پيشنهاد شماره 21126ـ3/9/1345 وزارت کشاورزي تصويب [...ادامه]

- هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/8/1345 بنا به پيشنهاد شماره 24339 مورخ 15/8/1345 وزارت [...ادامه]

- هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/8/1345 بنا به پيشنهاد شماره 24125 مورخ 11/8/1345 وزارت [...ادامه]

- هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/8/1345 بنا به پيشنهاد شماره 23859 مورخ 15/8/1345 وزارت [...ادامه]

- هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/9/1345 بنا به پيشنهاد شماره 10954ـ10/8/1345 وزارت کشور و [...ادامه]

- هيئت وزيران در جلسه مورخ 6/7/1345 بنا به پيشنهاد شماره 3541/س 7965ـ30/5/1345 وزارت فرهنگ و هنر [...ادامه]

- هيئت وزيران در جلسه مورخ 12/9/1345 بنا به پيشنهاد شماره 19872ـ17/8/1345 وزارت کشاورزي و [...ادامه]

- هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/9/1345 بنا به پيشنهاد شماره 20980 مورخ 12/9/1345 وزارت [...ادامه]

- هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/9/1345 بنا به پيشنهاد شماره 18/3359/23067ـ8/9/1345 وزارت امور خارجه [...ادامه]

ـ

- هيئت وزيران در جلسه مورخ 12/9/1345 بنا به پيشنهاد شماره 4353 مورخ 22/2/1345 وزارت [...ادامه]

- هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/9/1345 بنا به پيشنهاد شماره 21644ـ12/9/1345 وزارت کشاورزي و [...ادامه]

- هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/8/1345 بنا به پيشنهاد شماره 24123 مورخ 12/8/1345 وزارت [...ادامه]

- آئين‌نامه استخدامي شهرداري تهران هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/9/45 بنا به پيشنهاد وزارت کشور و موافقت سازمان [...ادامه]

- هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/10/1345 بنا به پيشنهاد شماره 6481/د24/9/1345 سازمان امور اداري و استخدامي [...ادامه]

- هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/9/1345 پيرو تصويبنامه‌هاي شماره 364 مورخ 17/1/1345 و 24538 [...ادامه]

- هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/9/1345 بنا به پيشنهاد شماره 881/م28/6/1345 وزارت آباداني و مسکن [...ادامه]

- هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/10/1345 بنا به پيشنهاد شماره 6481/د 24/9/1345 سازمان امور اداري [...ادامه]

آئين‌نامه زناشوئي بانوان ايران با اتباع بيگانه غيرايراني هيئت وزيران در جلسه مورخ 6/7/1345 بنا به پيشنهاد شماره 5735/ش 15ـ27/5/1345 وزارت کشور در اجراي [...ادامه]

گزارش از كميسيون شماره 3 (دادگستري و استخدام) به مجلس سنا تصويبنامه‌هاي شماره 906ـ21/1/1342 و شماره 40484ـ3/6/1342 مربوط به اختيار بازنشسته کردن کارمندان وزارت کشور [...ادامه]

- هيئت‌ وزيران در جلسه مورخ 29/11/1345 تصويب نمودند که براي شرکت در مبارزه با بيسوادي و [...ادامه]

تصميم قانوني دائر به انتخاب دو نفر جهت عضويت هيئت عالي نظارت شركت ملي نفت ايران تصميم قانوني دائر به انتصاب دو نفر از نمايندگان مجلس سنا جهت عضويت هيأت [...ادامه]

تصميم قانوني دائر به انتخاب دو نفر جهت عضويت هيأت عالي نظارت شركت ملي نفت ايران ‌مجلس شوراي ملي در جلسه روز سه‌شنبه دهم آبان ماه يك هزار و سيصد [...ادامه]

‌تصميم قانوني دائر به انتخاب دو نفر جهت عضويت "‌هيأت حسابرسي برنامه" ‌مجلس شوراي ملي در جلسه روز يكشنبه بيست و دوم آبان ماه يك هزار [...ادامه]

«تصميم قانوني دائر به‌انتخاب دونفر جهت نظارت دراندوخته اسكناس» تصميم قانوني دائر به انتخاب دو نفر جهت نظارت در اندوخته اسكناس كه از [...ادامه]

تصميم قانوني داير به انتخاب يك نفر جهت عضويت در هيأت‌نظارت سازمان بيمه‌هاي اجتماعي كارگران تصميم قانوني داير به انتخاب يک نفر جهت عضويت در هيأت نظارت سازمان بيمه‌هاي [...ادامه]

تصميم قانوني دائر به انتخاب يك نفر ناظر اندوخته اسكناس تصميم قانوني دائر به انتخاب يكنفر ناظر اندوخته اسكناس كه به تصويب مجلس سنا [...ادامه]

تصميم متخذه كميسيون مشترك برنامه مجلسين دائر به اصلاح اعتبارات برنامه عمراني هفت‌ساله دوم

‌تصميم متخذه كميسيون مشترك برنامه مجلسين دائر به تصويب بودجه اداري و پرسنلي سال 1340 سازمان برنامه

‌تصميم متخذه كميسيون مشترك برنامه مجلسين دائر به اجازه استخدام آقاي هرمان اشميت تبعه دولت آلمان غربي

‌تصميم متخذه كميسيون مشترك برنامه مجلسين دائر به تصويب بودجه اداري و پرسنلي نيمه اول سال 1341

تصميم متخذه كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي دائر به اصلاح اعتبار مواد هزينه و فصول بودجه سال 45 اداره كل گمرك تصميم متخذه کميسيون بودجه مجلس شوراي ملي دائر به اصلاح اعتبار مواد هزينه و [...ادامه]

- تصميم متخذه کميسيون بودجه مجلس شوراي ملي دائر به اصلاح اعتبار برنامه و اعتبار [...ادامه]

تصميم متخذه كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي دائر به‌اصلاح اعتبار مواد هزينه و فصول بودجه سال 1345 مؤسسه اصلاح و تهيه نهال و بذر تصميم متخذه کميسيون بودجه مجلس شوراي ملي دائر به اصلاح اعتبار مواد هزينه و [...ادامه]

تصميم متخذه كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي دائر به اصلاح اعتبار مواد هزينه و فصول بودجه سال 1345 وزارت آموزش و پرورش تصميم متحده کميسيون بودجه مجلس شوراي ملي دائر به اصلاح اعتبار مواد هزينه و فصول بودجه [...ادامه]

- تصميم متخذه کميسيون بودجه مجلس شوراي ملي دائر به اجازه پرداخت حق بيمه اشياء [...ادامه]

تصميم متخذه كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي دائر به اصلاح اعتبار مواد هزينه و فصول بودجه سال 1345 وزارت پست و تلگراف و تلفن تصميم متخذه کميسيون بودجه مجلس شوراي ملي دائر به اصلاح اعتبار مواد هزينه و [...ادامه]

‌تصميم قانوني راجع به اعطاي اختيار به كميسيون بودجه در مورد تشخيص ضرورت جهت خريد اتومبيل ‌«متخذه 16 مرداد ماه 1334» ‌در قبال گزارش شماره 1ـ 24/4/1334موضوع اعطاي اختيار به كميسيون [...ادامه]

‌تصميم قانوني دائر به انتخاب دو نفر جهت عضويت هيأت عالي نظارت شركت ملي نفت ايران ‌مجلس شوراي ملي در جلسه روز سه‌شنبه دهم آبان ماه يك هزار و سيصد [...ادامه]

‌تصميم قانوني دائر به انتخاب دو نفر جهت عضويت "‌هيأت حسابرسي برنامه" ‌«مصوب 22/8/1345» ‌مجلس شوراي ملي در جلسه روز يكشنبه بيست و دوم آبان ماه يك [...ادامه]

‌منتفي بودن لايحه راجع به تشكيل شوراي عالي اداري كشور‌«مصوب 30/8/1345»

‌منتفي بودن لايحه مربوط به حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع ‌«مصوب 26/10/1345» ‌وزارت كشاورزي ‌هيأت دولت در جلسه مورخ 27/6/1342بنا به پيشنهاد شماره .12801س ج مورخ [...ادامه]

رد لوايح مربوط به اختيار بازنشسته كردن كارمندان وزارت كشور ‌«مصوب 24/11/1345» ‌وزارت كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 19/1/1342 بنا بر پيشنهاد [...ادامه]

- ‌ ‌وزارت كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 27/6/1342 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

پرداخت هزينه دادرسي آراي سال 1345 رأي وحدت رويه شماره 45 «مورخ 28/2/1345» چون به موجب ماده (683) قانون [...ادامه]

مطالبه وجه برات ـ چك و فته طلب توسط دارنده آن تا حصول مرور زمان رأي وحدت رويه شماره 14 «مورخ 25/3/1345» مرور زمان دعاوي راجع به برات و چك و [...ادامه]

صلاحيت محاكم در رسيدگي به دعاوي مالكين اراضي مورد نياز راه‌آهن نسبت به عدم تأديه قيمت اراضي مزبور رأي وحدت رويه شماره 1255 «مورخ 12/7/1345» آنچه از تبصره «2» ماده (2) قانون اجازه ساختمان راه‌آهن خورموسي و بندر [...ادامه]

ادعاي جنون پس از رسيدگي در محاكم جزائي و قطعيت آن به استناد قانون امور حسبي مورد ندارد. دادستان كل كشور به شرح زير رسيدگي به سوء استنباط از مقررات امور حسبي در رسيدگي [...ادامه]

در موردي كه دو يا چند تن متضامناً به پرداخت مبلغي محكوم گردند و تمام يا بعضي از آنها ضمن يك دادخواست يا دادخواست هاي متعدد شكايت نمايند پرداخت هزينه دادرسي از طرف يكي از آنها موجب سلب تكليف پرداخت هزينه مزبور از سايرين خواهد بود. در مواردي مشابه رويه هاي مختلفي در شعب ديوان عالي كشور اتخاذ شده كه دادستان كل [...ادامه]

رأي وحدت رويه 623 ـ 20/4/1345 هيأت عمومي ديوان‏ عالي كشور در مورد مرور زمان مطالبه وجه برات ـ فته طلب ـ و چك آراء مختلفي از [...ادامه]

آنچه كه از تبصره 2 ماده 2 قانون اجازه ساختمان راه آهن خور موسي و ... مصوب 305 و ... مستفاد است در صورت عبور راه آهن از املاك اشخاص و نيز اراضي كه براي ايستگاه راه آهن ضرورت پيدا مي كند قيمت عادلانه اراضي در صلاحيت كميسيون است ولي دعاوي مالكين اراضي از جهت عدم تأديه قيمت از صلاحيت كميسيون نبوده و در صلاحيت محاكم عموم است. در موارد مشابه رويه مختلفي در شعب اول و سوم ديوان عالي كشور اتخاذ شده كه [...ادامه]

اعمال تشريفات مقرر در ماده 236 قانون تجارت نسبت به چك ضرورت ندارد. هر چند ماده 314 قانون تجارت مقررات راجع به بروات و سفته را شامل چك نيز [...ادامه]

رأي اصراري 628 ـ 22/4/1345 هيأت عمومي شعب حقوقي ديوان‏ عالي‏ كشور اعتراض نماينده اداره دارايي بر دادنامه فرجام خواسته وارد است زيرا بر حسب راهنمايي اداره تصفيه [...ادامه]

گزارش از كميسيون شماره 3 (دادگستري و استخدام) به مجلس سنا در تاريخ 20/6/1342 تصويبنامه شماره 8436ـ3/6/1342 از طرف دولت راجع به درجه بندي و [...ادامه]

تصويبنامه راجع به ارجاع كار قضائي در تهران و حومه و مراكز استان به متقاضيان شغل قضائي كه رد كميسيون مشترك دادگستري مجلسين رد شده است

گزارش از كميسيون كشاورزي به مجلس شوراي ملي کميسيون کشاورزي لايحه شماره 25035/10418 مورخ 30/9/1342 دولت راجع به تصوصيبنامه شماره 4474ـ23/3/1342 در [...ادامه]

گزارش شور دوم از كميسيون اقتصاد و بازرگاني به مجلس شوراي ملي لايحه شماره 38720ـ5/10/42 دولت راجع به تصويبنامه شماره 5688ـ9/4/1343 در مورد اضافه نمودن دو [...ادامه]

- هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/8/1345 بنا به پيشنهاد شماره 23853 مورخ 10/8/1345 وزارت [...ادامه]

گزارش از كميسيون شماره 6 (كشاورزي)به مجلس سنا 91 - 19/9/1345 گزارش کميسيون کشاورزي مجلس شوراي ملي مبني بر قابل طرح نبودن لايحه [...ادامه]

- شماره 1090 - 24/10/1343 وزارت اقتصاد هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/1/1342 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]