عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1375/1/1

‌ماده 4 ـ

متوسط دستمزد مبناي محاسبه مستمري‌هاي بازنشستگي، ازكارافتادگي كلي و بازماندگان ـ موضوع تبصره ماده 77) و تبصره 2) ماده 72) قانون‌تأمين اجتماعي ـ صرفاً بر اساس حقوق و فوق‌العاده شغل كه در اجراي اين آيين‌نامه تعيين مي‌شود محاسبه خواهد شد.

روابــــط صریـــــــــح
روابط تنقیحی