عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :15115
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1375/10/29
  • شماره دستور اجرا :110742
  • تاریخ دستور اجرا :1375/10/16
  • تعداد مواد:12
  • دستگاه مجری:[سازمان حفاظت محيط زيست]
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان مورخ 1375/10/5
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي مورخ 1375/9/25

قانون اصلاح موادي از قانون شكار و صيد ـ مصوب 1346 ـ و اصلاحيه بعدي آن

‌ماده 1 ـ در بند ت) ماده 3) قانون شكار و صيد بعد از عبارت "‌حمايت [...ادامه]

‌ماده 2 ـ ماده 7) به شرح زير اصلاح مي‌شود- ‌ماده 7 ـ خريد [...ادامه]

‌ماده 3 ـ ماده 8) به صورت زير اصلاح مي‌شود- ‌ماده 8 ـ سازمان [...ادامه]

‌ماده 4 ـ ماده 9) به شرح زير اصلاح مي‌شود- ‌ماده 9 ـ چنانچه [...ادامه]

‌ماده 5 ـ ماده 10 به شرح زير اصلاح مي‌شود- ‌ماده 10 ـ هركس [...ادامه]

‌ماده 6 ـ ماده 11) به شرح زير اصلاح مي‌شود- ‌ماده 11 ـ هركس [...ادامه]

‌ماده 7 ـ ماده 12) به شرح زير اصلاح مي‌شود- ‌ماده 12 ـ هركس [...ادامه]

‌ماده 8 ـ ماده 13) به شرح زير اصلاح مي‌شود- ‌ماده 13 ـ هركس [...ادامه]

‌ماده 9 ـ ماده 14) به شرح زير اصلاح مي‌شود: ‌ماده 14 ـ وسايل [...ادامه]

‌ماده 10 ـ در ماده 16) بعد از كلمه "‌مواد" و قبل از شماره 12)، شماره [...ادامه]

‌ماده 11 ـ صدر ماده 28) به شرح زير اصلاح مي‌شود: ‌آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون [...ادامه]

‌ماده 12 ـ متن زير به عنوان ماده 30) به قانون شكار و صيد ـ [...ادامه]

[امضاء] قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 25/9/1375 مجلس شوراي اسلامي [...ادامه]

روابــــط صریـــــــــح