عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1375/1/1

‌ماده 7 ـ

كميته موظف است تا پايان تصويب معيارها و مشخصات فني تمام تجهيزات و سيستمها، با توجه به پيشنهادهاي رسيده، جلسات مداوم تشكيل داده و‌به بررسي و تصويب پيشنهادهاي مذكور اقدام كند و حداكثر يك هفته پس از تصويب، موارد را به مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ارسال نمايد.